ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی دست¬اندرکار در امور بین¬المللی»

فهرست مطالب دارد پرسشنامه دارد سئوالات مصاحبه داردمنابع فارسی و انگلیسی داردکارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران

دسته: مدیریت

بازدید: 11 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 373 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 176

فهرست مطالب

عنوان
فصل اول کلیات تحقیق.. 1

1-1) مقدمه. 1

1-2) مسأله اصلی تحقیق. 1

1-3) تشریح و بیان موضوع. 2

1-4) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. 3

1-5) سابقه تحقیقات و مطالعات گذشته. 4

1-6) سؤالات تحقیق. 7

1-7) اهداف انجام تحقیق. 7

1-8) روش انجام تحقیق. 8

1-9) روش های گردآوری اطلاعات.. 8

1-10) قلمرو تحقیق. 8

1-11) جامعه و نمونه آماری.. 8

1-11-1) جامعه آماری.. 8

1-11-2) نمونه آماری.. 8

13-1) روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 9

14-1) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 10

فصل دوم. 12

ادبیات تحقیق.. 12

2-1) مقدمه. 13

2-2) تعریف هوش و انواع آن. 13

2-2-1) هوش چندگانه. 15

2-2-2) هوش عاطفی. 16

2-2-3-1) هوش عاطفی و بهره هوشی. 21

2-2-3-2) هوش عاطفی در محیط کار. 23

2-3) هوش فرهنگی. 26

2-3-1) تئوری هوش فرهنگی. 28

2-3-2) عناصر هوش فرهنگی. 29

2-3-3) 35

2-3-4) مدل موفقیت جهانی مدیران و نقش هوش فرهنگی در آن. 37

2-3-5) ارتباط هوش فرهنگی و تجارب و مأموریتهای برون مرزی.. 39

2-3-6) انواع شخصیتها در هوش فرهنگی. 43

2-3-7) تقویت و توسعه هوش فرهنگی. 44

2-3-8) رویکرد هوش فرهنگی در آموزش میان فرهنگی. 51

2-3-8-1) آموزش دادن جنبه فراشناختی شناختی. 53

2-3-8-2) آموزش جنبه انگیزشی. 54

2-3-8-3) آموزش جنبه رفتاری.. 55

2-3-8-4) یکپارچه کردن ابعاد هوش فرهنگی. 57

فصل سوم. 60

روش تحقیق.. 60

3-1) روش تحقیق. 61

3-2) تحقیق کیفی و کمی. 61

3-2-1) روابط تحقیق کیفی و کمی. 62

3-2-2) تلفیق تحقیق کیفی و کمی. 62

3-3) روشهای جمع آوری اطلاعات.. 63

3-4) مصاحبه. 64

3-4-1) مراحل فرایند مصاحبه. 64

3-4-2) مزایا و معایب مصاحبه. 67

3-5) پرسشنامه. 68

3-6) روایی و پایایی ابزار پژوهش … 70

3-6-1) پایایی) قابلیت اعتماد (مصاحبه. 70

3-6-2) پایایی در تحلیل محتوا 70

3-6-2-1) محاسبه پایایی بازآزمون. 71

3-6-2-2) محاسبه پایایی بین دو کُدگذار. 72

3-6-3) اعتبار (روایی) مصاحبه. 72

3-6-4) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامهها 74

3-6-5) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 75

3-6-5-1) بررسی میزان حجم نمونه در تحلیل عاملی. 77

3-6-5-2) مراحل اجرای تحلیل عاملی اکتشافی. 77

3-6-5-3) تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازه گیری.. 77

3-6-5-4) تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه هوش فرهنگی. 78

3-6-5-5) مدل اندازه گیری هوش فرهنگی با استفاده تحلیل عاملی تاییدی.. 79

3-7) جامعه آماری.. 84

3-8) قلمرو مکانی تحقیق. 84

3-9) قلمرو زمانی تحقیق. 84

3-10) نمونه آماری و روش نمونهگیری.. 84

3-10-1) حجم نمونه مصاحبه. 84

3-10-2) روش نمونهگیری برای مصاحبه. 85

3-10-3) حجم نمونه پرسشنامه. 86

3-10-4) روش نمونهگیری پرسشنامه. 87

3-11) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

3-11-1) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه. 87

3-11-2) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه. 90

3-11-2-1) آزمون دو جمله ای.. 90

3-11-2-2) تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن. 91

3-11-2-3) ضریب همبستگی. 91

3-11-2-4) مدل معادلات ساختاری.. 91

فصل چهارم. 95

تجزیه و تحلیل اطلاعات … 95

4-1) مقدمه. 96

4-2) تحلیل محتوای کیفی مصاحبهها 96

4-2-1) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی فراشناختی. 96

4-2-2) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی شناختی. 99

4-2-3) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی انگیزشی. 105

4-2-4) روشهای ارتقاء هوش فرهنگی رفتاری.. 108

4-2-5) روشهای عمومی ارتقاء هوش فرهنگی. 111

4-3) تحلیل محتوای کمی مقولات مصاحبه با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون. 112

4-3-1) مراحل تکنیک آنتروپی شانون. 114

4-4) تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه. 119

4-4-1) آمار توصیفی پرسشنامه. 119

4-4-2) آمار استنباطی. 120

فصل پنجم.. 139

نتیجهگیری و پیشنهادات … 139

5-1) مقدمه. 140

5-3) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمونهای همبستگی و مدل معادلات ساختاری.. 146

5-4) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون دو جمله ای.. 147

5-5) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن. 147

5-6) ارائه پیشنهادات.. 148

5-6-1) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق. 148

5-6-2) پشنهادات برای تحقیقات آتی. 150

5-7) محدودیت های تحقیق. 151

فهرست منابع و مأخذ. 153

پیوستها 161

پیوست 1: پرسشنامه سنجش هوش فرهنگی. 162

پیوست 2: سؤالات مصاحبه. 164

فهرست جدول­ها

جدول 2-1: چارچوب قابلیت احساسی.. 20

جدول 2-2: قابلیت اجتماعی.. 21

جدول 2-3: انواع آموزش های رسمی و کاربرد آن را برای ارتقاء هوش فرهنگی.. 52

جدول 3-1: محاسبه پایایی بازآزمون. 74

جدول 3-2: محاسبه پایایی بین دو کُدگذار. 75

جدول 3-3: ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه­های هوش فرهنگی.. 79

جدول 3-4: ضریب آلفای کرونباخ هوش فرهنگی.. 79

جدول 3-5: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی هوش فرهنگی.. 86

جدول 3-6: فراوانی مقوله­ها بر حسب پاسخگو. 95

جدول 4-1: دسته مفاهیم مربوط به راههای ارتقاء هوش فرهنگی فراشناختی.. 108

جدول 4-2: دسته مفاهیم مربوط به ارتقاء هوش فرهنگی شناختی.. 111

جدول 4-3: دسته مفاهیم مربوط به راههای ارتقاء هوش فرهنگی انگیزشی.. 117

جدول 4-4: دسته مفاهیم مربوط به راههای ارتقاء هوش فرهنگی رفتاری.. 119

جدول 4-5: دسته مفاهیم مربوط به راههای عمومی ارتقاء هوش فرهنگی.. 122

جدول 4-6: فراوانی حاصل از 20 مصاحبه­شونده برای 21 مقوله. 125

جدول 4-7: دادههای بهنجار شده برای مقولههای مربوط به مصاحبه­شوندگان. 126

جدول 4-8: میزان عدم اطمینان (Ej) حاصل از هریک از مقوله­ها 127

جدول 4-9: ضریب اهمیت هر یک از مقوله­ها 127

جدول4-10: توزیع فراونی مربوط به جنسیت پاسخ­دهندگان. 129

جدول 4-11: توزیع فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان. 130

جدول 4-12: توزیع فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان. 131

جدول4-13: توزیع فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخ دهندگان. 132

جدول4-14: توزیع فراوانی مربوط به رشته تحصیلی پاسخ دهندگان. 134

جدول4-15: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی.. 136

جدول4-16: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی انگیزشی.. 136

جدول4-17: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی رفتاری.. 137

جدول4-18: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی انگیزشی.. 138

جدول4-19: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی شناختی و هوش فرهنگی رفتاری.. 139

جدول4-20: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی انگیزشی و هوش فرهنگی رفتاری.. 140

جدول 4-21: آزمون همبستگی اسپیرمن میان اطلاعات جمعیتشناختی و ابعاد هوش فرهنگی.. 141

جدول 4-22: آزمون دوجمله ای به منظور بررسی مناسب بودن سطح هوش فرهنگی فراشناختی کارکنان. 142

جدول 4-23: آزمون دوجمله ای به منظور بررسی مناسب بودن سطح هوش فرهنگی شناختی کارکنان. 143

جدول 4-24: آزمون دوجمله ای به منظور بررسی مناسب بودن سطح هوش فرهنگی انگیزشی کارکنان. 144

جدول 4-25: آزمون دوجمله ای به منظور بررسی مناسب بودن سطح هوش فرهنگی رفتاری کارکنان. 145

جدول4-26: میانگین رتبه های ابعاد هوش فرهنگی در آزمون فریدمن. 146

جدول4-27: آزمون فریدمن. 146

فهرست نگاره­ها

نگاره 1-1: مدل عملیاتی تحقیق مشبکی و راموز. 4

نگاره 2-1: اجزای هوش فرهنگی.. 37

نگاره 2-2: مدل شماتیک موفقیت جهانی مدیران. 40

نگاره 2-3 منحنی u شکل سازگاری میان فرهنگی.. 43

نگاره 2-4: ابعاد فرهنگی شما چیست؟ . 48

نگاره 2-5: طراحی آموزش میان فرهنگی.. 59

نگاره 3-1: طرحهای تحقیقاتی برای تلفیق کیفی و کمی.. 66

نگاره 3-2: مدل مفهومی هوش فرهنگی.. 87

نگاره 3-3: فرضیات مدل مفهومی هوش فرهنگی.. 88

نگاره 3-4: مدل اعداد معناداری.. 89

نگاره 4-1: نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 130

نگاره 4-2: نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان. 131

نگاره 4-3: نمودار فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان. 132

نگاره 4-4: نمودار فراوانی مربوط به سطوح تحصیلات پاسخدهندگان. 133

نگاره 4-5: نمودار فراوانی مربوط به رشته تحصیلی پاسخدهندگان. 134

نگاره 5-1: نقشه تِم بدست آمده در زمینه راههای ارتقا هوش فرهنگی مدیران دولتی دستاندکار در امور بینالمللی. 151

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یکم چند فرهنگی هستند. با بیشتر شدن گوناگونی در جمعیت نیروی کار و سازمان­هایی که به سمت ادغام در اقتصاد جهانی روی آورده اند، افراد نیاز دارند تا به صورت منظم و قاعده مند با افرادی که دارای فرهنگ های متفاوت و پیش زمینه های قومی و نژادی دیگری هستند، کار و تعامل کنند. این چالش، یک مسئله جدی را پیش آورده که چگونه می­توان مدیران را برای چنین تعاملات و مأموریت­های چالشی آماده ساخت؟

برای مواجهه با محیط­های چندفرهنگی افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. هوش فرهنگی توانایی فرد برای تعامل مؤثر با فرهنگ­های جدید است. در هر حال در دنیایی که عبور از مرزها کاری عادی شده است، پرورش هوش فرهنگی یک نیاز حیاتی برای همه مدیران و کارکنان است. مدیران موفق، رمز برخورد با فرهنگهای گوناگون ملی، فراملی و سازمانی را به خوبی می آموزند و از آموزه های خود نهایت استفاده را می برند (Tan, 2004). در محیط و بازار جهانی، پرورش هوش فرهنگی، اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقی می­شود. سازمانها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند، می­توانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت بهره­وری بیشتر و ایجاد مزیت رقابتی در بازار جهانی استفاده کنند. بدین جهت ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء هوش فرهنگی به سازمانها و مدیران کمک می­کند تا بتوانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت بهره­وری بیشتر، ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی استفاده کنند.

در این فصل ازتحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، سؤالات تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می­گردند.

  • هوش چندگانه
  • هوش فرهنگی
  • محیط¬های چندفرهنگی
  • هوش شناختی
  • هوش عاطفی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی دست¬اندرکار در امور بین¬المللی»