بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: word

حجم فایل: 317 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 183

پایان نامه کارشناسی

بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر

در گلستانه دشتهایی چه فراخ کوههایی چه بلند در گلستانه چو بوی علفی می امد

من در این ابادی، پی چیزی میگشتم: پی خوابی شاید، پی نوری، ریگی، لبخندی.

پشت تبریزی ها، غفلت پاکی بود؛ که صدایم میزد.

پای نیزارم ماندم، باد می امد، گوش دادم: چه کسی با من، حرف میزد؟

سوسماری می لغزید. راه افتادم. یونجه زاری سر راه، بعد جالیز خیار، بوته های گل رنگ.

و فراموشی خاک. لب ابی، گیوه ها را کندم، و نشستم، پاها در اب:

من چه سبزم امروز. و چه اندازه تنم هشیار است. نکند اندوهی، سر رسد از پس کوه.

چه کسی پشت درختان است؟ هیچ، میچرد گاوی در گرد. ظهر تابستان است.

سایه ها میدانند، که چه تابستانی است. سایه هایی بی لک، گوشه ای روشن و پاک،

کودکان احساس؛ جاری بازی اینجاست. زندگی خالی نیست:

مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست.

اری، تا شقایق هست، زندگی باید کرد.

این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در میان

دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد خمینی شهر صورت گرفت. در فصل اول که کلیات تحقیق را

شامل میشد به مقدمه ای پرداختیم تا موضوع بیشتر جا بیفتد و در ادامه به بیان مسئله، اهمیت تحقیق،

اهداف کلی و جزئی، فرضیه های تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی پرداختیم.

فصل دوم که فصلی حجیم از نظر مطالب بود را با اطلاعاتی در مورد بهداشت روانی اغاز کردیم.

معیارها، تعریف، ویژگی افراد سالم و تحقیقات انجمن بهداشت روانی را توضیح دادیم تا اینکه به

دیدگاههایی رسیدیم که در مورد بهداشت روانی توضیحات عالمانه ای داده بودند. نقش بیماریهای روانی

و علل و عوامل روانی ای که باعث میشوند افراد دست به خودکشی بزنند را مطرح کردیم.

باورهای دینی مورد بعدی بود که میبایست به ان میپرداختیم. تعریف دین، مذهبی بودن و سلامت روان،

نظریه ها روانشناسی دین (نظریات افراد صاحب نظر در زمینه روانشناسی) و عوامل مختلفی که

روی دینداری تاثیر میگذارند از مباحث مهم این قسمت بودند. پس از ان به دیدگاه دورکیم که صاحبنظر

خودکشی بود پرداختیم. از دیگر مباحثی که اشاره شد: خصوصیات مشترک خودکشی ها، طبقه بندی

خودکشی، رفتارهای قبل از خودکشی، طبقه بندی دورکیم و جامعه شناسان از خودکشی، علل خودکشی،

رویکردهای مختلف، تاثیرات موارد مختلف روی خودکشی و خودکشی در ایین های مختلف و حقوق

ایران. پس از این مطالب سعی کریدم اطلاعاتی در حیطه پیشگیری را بیان نماییم. در اینجا فصل دو

به پایان رسید.

فهرست مطالب

عنوان

پیشگفتار … 1

فصل اول: کلیات تحقیق … 3

مقدمه … 4

بیان مسئله … 8

اهمیت تحقیق … 11

اهداف تحقیق (کلی و جزئی) … 12

فرضیه های تحقیق … 13

تعریف اصطلاحات و واژه ها … 14

تعاریف نظری متغیرها … 14

تعریف عملیاتی … 17

فصل دوم (ادبیات تحقیق) … 19

بهداشت روانی … 20

معیارهای سلامت روان … 21

تعریف سلامت روان … 22

ویژگی افراد سالم از دیدگاههای مختلف … 25

تحقیقات انجمن ملی بهداشت … 26

دیدگاه روانپزشکی … 27

دیدگاه روان تحلیلی … 27

دیدگاه رفتارگرایی … 33

دیدگاه انسان گرایی … 34

دیدگاه هستی گرایی … 37

دیدگاه شناختی … 38

دیدگاه بوم شناسی … 40

بررسی خودکشی در بیماران روانی … 41

افسردگی … 42

اسکیزوفرنیا … 42

اختلالات شخصیت … 43

اختلالات اضطرابی … 44

صرع … 44

سوء مصرف مواد … 45

خودکشی و حالات روانپریشی … 46

خودکشی ناشی از ابتلا به مالیخولیا … 48

خودکشی مالیخولیایی ناشی از حزن و اندوه … 49

خودکشی ناشی از وسوسه … 50

خودکشی ناشی از انگیزه انی یا غیر ارادی … 50

اندیشه پردازی خودکشی و عمل به مناسک دینی در بیماران افسرده … 53

علل و عوامل گرایش به خودکشی در دگرجنس خواهان … 54

باورهای دین و مذهب و تعاریف ان … 55

تعریف دین … 55

مذهبی بودن و سلامت روان … 59

نظریه ها و نظریه پردازان در روانشناسی دین … 61

ویلیام جیمز … 61

زیگموند فروید … 61

کارل یونگ … 62

گوردون الپورت … 63

الفورد ادلر … 65

نظریات الن و اسپیکا … 66

نظریه بیتسن، شون رادوونتیس … 66

عوامل موثر بر دیندار بودن … 67

عوامل اجتماعی … 68

عوامل فردی … 69

دیدگاه دورکیم در خودکشی و نقش مذهب … 70

دورکیم، مذهب و تغییر فرهنگی … 70

تعریف خودکشی … 73

سابقه تاریخی خودکشی … 74

مختصری از تاریخچه خودکشی … 75

چرا خودکشی میکنیم؟ … 79

خصوصیات مشترک خودکشی ها … 81

شیوه های خودکشی … 85

86 … انواع خودکشی

طبقه بندی دورکیم از خودکشی … 86

طبقه بندی جامعه شناسان از خودکشی … 90

رفتارهای قبل از خودکشی … 93

شاخص های مهم رفتاری قبل از خودکشی … 94

مفاهیمی حول محور خودکشی … 96

علل و انگیزه های خودکشی … 101

علل خودکشی … 108

تاثیر از دست دادن عزیزان روی خودکشی … 110

… 110 تاثیر کاهش فعالیت سروتونین مغزی روی خودکشی

تاثیر ژن ها در خودکشی … 111

زنان و خودکشی … 112

بررسی موردی علل خودکشی زنان ایلام … 113

مبانی نظری اندیشه خودکشی … 114

رویکرد روانشناختی … 114

رویکرد روانکاوی … 115

رویکرد جامعه شناختی … 117

رویکرد زیست شناسی … 119

خودکشی دانشجویان … 121

مبانی حقوقی و قانونی خودکشی … 121

بحثی تطبیقی راجع به خودکشی … 121

خودکشی در ایین مسیحیت … 121

خودکشی در حقوق روم … 122

خودکشی در حقوق فرانسه … 122

خودکشی در حقوق کشورهای انگلوساکسون … 123

خودکشی در حقوق ایران … 124

خودکشی در قانون جزای ایران … 125

افسانه ها و واقعیتها درباره خودکشی … 126

استراتژیهای پیشگیری از خودکشی با تمرکر بر محیط های اموزشی … 129

هشت استراتژی مختلف برای پیشگیری از خودکشی … 129

مداخلات و حمایت های حرفه ای … 131

اصول و پیش شرط های کلی … 131

خطوط کلی … 133

شیوه های برنامه ریزی قبل از بحران … 133

رویکردی به نجات یافتگان از خودکشی … 134

کمک به بازماندگان … 135

پیشنهاداتی برای کمک به بازماندگان … 137

مکان های پرخطر … 138

فصل سوم: روش تحقیق … 140

مقدمه … 141

جامعه اماری و نمونه اماری … 142

وسایل و تکنیک های جمع اوری اطلاعات … 142

پرسشنامه باورهای مذهبی … 142

پرسشنامه سلامت روان … 143

پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک … 143

روش تحقیق … 144

محدودیت تحقیق … 144

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها … 145

یافته های تحقیق … 146

جدول4-1: توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت … 146

نتایج جدول 4-1 و نمودار 4-1 … 146

جدول4-2: توزیع دانشجویان بر حسب وضعیت تاهل … 147

نتایج جدول 4-2 و نمودار ان … 147

جدول 4-3: توزیع دانشجویان بر حسب وضعیت اقتصادی … 148

نتایج جدول 4-3 و نمودار ان … 148

یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق … 149

یافته های مربوط به فرضیه 1 … 149

جدول4-4: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه اول … 149

یافته های مربوط به فرضیه 2 … 150

جدول 4-5: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دوم … 150

یافته های مربوط به فرضیه 3 … 150

جدول4-6: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه سوم … 150

یافته های مربوط به فرضیه 4 … 151

جدول4-7: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه چهارم … 151

یافته های مربوط به فرضیه 5 … 152

جدول4-8: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه پنجم … 152

یافته های مربوط به فرضیه 6 … 152

جدول4-9: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه ششم … 152

یافته های مربوط به فرضیه 7 … 153

جدول 4-10: ضرب همبستگی مربوط به فرضیه هفتم … 153

یافته های مربوط به فرضیه 8 … 153

جدول 4-11: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه هشتم … 153

یافته های مربوط به فرضیه 9 … 154

جدول 4-12: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه نهم … 154

یافته های مربوط به فرضیه 10 … 154

جدول 4-13: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دهم … 154

نمودار 4-4 مقایسه میانگین نمره باورهای مذهبی در دانشجویان دختر و پسر … 155

یافته های مربوط به فرضیه 11 … 156

جدول 4-14: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه یازدهم … 156

نمودار 4-5: مقایسه میانگین نمره سلامت روان دانشجویان دختر و پسر … 156

یافته های مربوط به فرضیه 12 … 156

جدول 4-15: ضریب همبستگی مربوط به فرضیه دوازدهم … 157

نمودار 4-6: مقایسه میانگین نمره خودکشی در دانشجویان دختر و پسر … 157

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری … 158

بررسی فرضیات و نتایج یافته ها … 159

فرضیه اول: بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر رابطه

ی منفی معناداری وجود دارد … 159

فرضیه دوم: بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر رابطه منفی معناداری

وجود دارد … 159

فرضیه سوم: بین باورهای مذهبی و اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان پسر رابطه منفی معناداری

وجود دارد … 160

فرضیه چهارم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان دختر و پسر رابطه منفی

معناداری وجود دارد … 160

فرضیه پنجم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر رابطه منفی معناداری

وجود دارد … 161

فرضیه ششم: بین سلامت روان و اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان پسر رابطه منفی معناداری

وجود دارد … 161

فرضیه هفتم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان پسر و دختر رابطه مثبت معناداری

وجود دارد … 161

فرضیه هشتم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان دختر رابطه مثبت معناداری

وجود دارد … 162

فرضیه نهم: بین سلامت روان و باورهای مذهبی دانشجویان پسر رابطه مثبت معناداری

وجود دارد … 162

فرضیه دهم: بین باورهای مذهبی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت معناداری

وجود دارد … 162

فرضیه یازدهم: بین سلامت روان دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت معناداری وجود

دارد … 163

فرضیه دوازدهم: بین اندیشه پردازی خودکشی دانشجویان دختر و دانشجویان پسر تفاوت

معناداری وجود دارد … 163

محدودیت های تحقیق … 164

پیشنهادات … 165

پیوست (پرسشنامه) … 168

پرسشنامه باورهای مذهبی … 169

پرسشنامه سلامت روان … 172

پرسشنامه اندیشه پردازی خودکشی … 173

منابع و ماخذ … 177

منابع فارسی … 178

منابع لاتین … 182

  • بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان
  • بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی رابطه بین باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه ازاد واحد خمینی شهر