ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی دست اندرکار در امور بین المللی

ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی دست اندرکار در امور بین المللی

بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یکم چند فرهنگی هستند. با بیشتر شدن گوناگونی در جمعیت نیروی کار و سازمان هایی که به سمت ادغام در اقتصاد جهانی روی آورده اند، افراد نیاز دارند تا به صورت منظم و قاعده مند با افرادی که دارای فرهنگ های متفاوت و پیش زمینه های قومی و نژادی دیگری هستند، کار و تعامل کنند…

دسته بندی: جزوات» مدیریت

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل: 114 کیلوبایت

چکیده، مقدمه، منابع، تمام فصل ها، فهرست

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: 1

کلیات تحقیق 1

1-1) مقدمه 1

1-3) تشریح و بیان موضوع 1

1-4) ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 2

1-6) سؤالات تحقیق 3

1-7) اهداف انجام تحقیق 4

1-13) تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق 4

2-1) مقدمه 6

فصل دوم 6

ادبیات تحقیق 6

2-2) تعریف هوش و انواع آن 7

2-2-1) هوش چندگانه 9

2-2-2) هوش عاطفی 10

2-2-2-1) هوش عاطفی و بهره هوشی 17

2-2-2-2) هوش عاطفی در محیط کار 20

2-3) هوش فرهنگی 23

2-3-1) تئوری هوش فرهنگی 24

2-3-2) عناصر هوش فرهنگی 27

2-3-4) مدل موفقیت جهانی مدیران و نقش هوش فرهنگی در آن 29

2-3-5) ارتباط هوش فرهنگی و تجارب و مأموریتهای برون مرزی 31

2-3-8) رویکرد هوش فرهنگی در آموزش میان فرهنگی 33

2-3-8-4) یکپارچه کردن ابعاد هوش فرهنگی 35

3-1) روش تحقیق 38

فصل سوم 38

روش تحقیق 38

3-3) روشهای جمع آوری اطلاعات 39

3-4) مصاحبه 40

3-5) پرسشنامه 40

3-6) روایی و پایایی ابزار پژوهش 42

3-6-1) پایایی) قابلیت اعتماد (مصاحبه 42

3-6-2) پایایی در تحلیل محتوا 43

3-6-5-1) بررسی میزان حجم نمونه در تحلیل عاملی 43

3-7) جامعه آماری 44

3-10) نمونه آماری و روش نمونهگیری 44

3-10-1) حجم نمونه مصاحبه 44

3-10-2) روش نمونهگیری برای مصاحبه 45

3-10-3) حجم نمونه پرسشنامه 45

3-10-4) روش نمونهگیری پرسشنامه 46

3-11) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 47

3-11-1) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات مصاحبه 47

3-11-2) روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه 48

3-11-2-3) ضریب همبستگی 49

4-1) مقدمه 50

فصل چهارم 50

تجزیه و تحلیل اطلاعات 50

4-2) تحلیل محتوای کیفی مصاحبهها 51

4-4) تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه 52

4-4-1) آمار توصیفی پرسشنامه 52

4-4-2) آمار استنباطی 53

5-1) مقدمه 57

فصل پنجم 57

نتیجه گیری و پیشنهادات 57

5-3) بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمونهای همبستگی و مدل معادلات ساختاری 58

5-6) ارائه پیشنهادات 59

5-6-1) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق 59

فهرست منابع و مأخذ 60

فهرست جدولها

جدول 2-1: چارچوب قابلیت احساسی 15

جدول 2-2: چارچوب قابلیت اجتماعی 16

جدول4-15: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی شناختی 54

جدول4-16: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی انگیزشی 54

جدول4-17: آزمون همبستگی اسپیرمن میان هوش فرهنگی فراشناختی و هوش فرهنگی رفتاری 55

1-1) مقدمه

بسیاری از سازمانهای قرن بیست و یکم چند فرهنگی هستند. با بیشتر شدن گوناگونی در جمعیت نیروی کار و سازمان هایی که به سمت ادغام در اقتصاد جهانی روی آورده اند، افراد نیاز دارند تا به صورت منظم و قاعده مند با افرادی که دارای فرهنگ های متفاوت و پیش زمینه های قومی و نژادی دیگری هستند، کار و تعامل کنند. این چالش، یک مسئله جدی را پیش آورده که چگونه می توان مدیران را برای چنین تعاملات و مأموریت های چالشی آماده ساخت؟

برای مواجهه با محیط های چندفرهنگی افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند. هوش فرهنگی توانایی فرد برای تعامل مؤثر با فرهنگ های جدید است. در هر حال در دنیایی که عبور از مرزها کاری عادی شده است، پرورش هوش فرهنگی یک نیاز حیاتی برای همه مدیران و کارکنان است. مدیران موفق، رمز برخورد با فرهنگهای گوناگون ملی، فراملی و سازمانی را به خوبی می آموزند و از آموزه های خود نهایت استفاده را می برند (Tan, 2004). در محیط و بازار جهانی، پرورش هوش فرهنگی، اهرم مورد نیاز رهبران و مدیران تلقی می شود. سازمانها و مدیرانی که ارزش استراتژیک هوش فرهنگی را درک کنند، می توانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت بهره وری بیشتر و ایجاد مزیت رقابتی در بازار جهانی استفاده کنند. بدین جهت ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء هوش فرهنگی به سازمانها و مدیران کمک می کند تا بتوانند از تفاوتها و تنوع فرهنگی در جهت بهره وری بیشتر، ایجاد مزیت رقابتی و برتری در بازار جهانی استفاده کنند.

در این فصل ازتحقیق، محقق به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام تحقیق، سؤالات تحقیق، اهداف اساسی از انجام تحقیق، روش تحقیق، روش های گردآوری اطلاعات، نمونه و جامعه آماری، روش نمونه گیری و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته، و در پایان اصطلاحات و واژه های تخصصی مطرح می گردند.

 • تست هوش تصویری
 • چکیده، مقدمه، منابع، تمام فصل ها، فهرست
 • تست هوش کودکان
 • سخت ترین تست هوش دنیا
 • هوش فرهنگی
 • تست هوش
 • مدیران دولتی
 • تست هوش هیجانی
 • تست هوش انلاین
 • سخت ترین تست هوش
 • دانلود رایگان جزوه روان شناسی هوش
 • تست های هوش
 • امور بین المللی
 • مدیران دولتی
 • هوش تست
 • هوش فرهنگی
 • تست هوش دنیا

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

ارائه راهکارهایی برای ارتقاء هوش فرهنگی مدیران دولتی دست اندرکار در امور بین المللی