یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسکو پره به کمک شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسکو پره به کمک شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسکو پره به کمک شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: pdf

حجم فایل: 139 کیلوبایت

دیسک و پره در سیستمهای مختلف مهندسی، مانند فنها، پمپها،

توربینها و موتورهای جت کاربرد فراوان دارد. این سیستم در حالت

ایدهآل در حالت میزان یا تقارن دایرهای قرار دارد. در این حالت همه

پرهها دقیقا مشابه میباشند. اما در عمل در اثر تولرانسهای ساخت،

خستگی و غیره، همواره اختلافات تصادفی و کوچک بین پرهها وجود

دارد که باعث عدم تقارن دایرهای سیستم میشود. مقادیر بسیار

کوچک نامیزانی بین پرهها میتواند به شدت موجب افزایش پاسخ

فرکانسی سیستم شود. در تحقیق حاضر از شبکه عصبی و الگوریتم

ژنتیک به عنوان روشی کارآمد، سریع و دقیق برای رسیدن به بدترین

پاسخ فرکانسی استفاده شدهاست. در این مقاله ابتدا مدل اجزاء

محدود سیستم دیسک و پره در محیط نرمافزار انسیس ایجاد شد و

پاسخ فرکانسی پرهها در حالت میزان بدست آمد. سپس طی 200

مرحله آزمایش برای مدول الاستیسیتههای متفاوت که به صورت

تصادفی در یک بازه مشخص انتخاب شدند، ماکزیمم پاسخ سیستم

نامیزان برای هر آزمایش بدست آمد. در ادامه با استفاده از شبکه-

عصبی و الگوریتم ژنتیک بدترین پاسخ فرکانسی محاسبه شد.

های بدستآمده مدل جدید ایجادشد و ماکزیمم پاسخ فرکانسی d j با

آن بدست آمد. پاسخ بدستآمده از نرمافزار با پاسخ شبکه عصبی و

الگوریتم ژنتیک مطابقت قابل قبولی دارد، که کارایی روش به کار

رفته را نشان میدهد.

  • سیستم دیسکو پره
  • یافتن بدترین پاسخ فرکانسی
  • الگوریتم ژنتیک
  • شبکه عصبی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

یافتن بدترین پاسخ فرکانسی سیستم دیسکو پره به کمک شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک