بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام

بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام است.

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 32

حجم فایل: 67 کیلوبایت

عنوان: بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قالب: Word

تعداد: 32

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه ی میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام است. هنگامیکه واکنش بازار به اطلاعات به کندی انجام شود، گفته می شود که نوعی تاخیر زمانی بین ارایه ی اطلاعات و انعکاس آنها بر روی قیمت سهام شرکت ها وجود دارد. به منظور بررسی رابطه ی مذکور، دو فرضیه تدوین شده است. آزمون فرضیه ی اول با استفاده از روش داده های ترکیبی و آزمون فرضیه ی دوم با استفاده از روش داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام پذیرفته است. روش انجام این تحقیق، روش شبه تجربی، جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و نمونه ی آماری شامل 78 شرکت می باشد. به منظور تخمین مدل های تحقیق، از اطلاعات سال های 1383 تا 1389 شرکت های نمونه استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام شرکت ها کاهش یافته و نیز با افزایش تاخیر قیمت سهام، بازده آتی سهام شرکت ها کاهش می یابد.

واژگان کلیدی: کیفیت اطلاعات حسابداری، کیفیت اقلام تعهدی، تاخیر قیمت سهام، بازده های آتی سهام

  • کیفیت اقلام تعهدی
  • تاخیر قیمت سهام
  • کیفیت اطلاعات حسابداری
  • بازده های آتی سهام
  • بورس اوراق بهادار تهران

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی رابطه میان کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر قیمت سهام و بازده های آتی سهام