روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران (واحد حصارک)

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 52 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران (واحد حصارک) در 70 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست مطالب

تشکرو قدردانی الف

فهرست مطالب ب

فهرست جداول پ

پیشگفتار ت

چکیده تحقیق 0

فصل اول: طرح تحقیق د

مقدمه 1

بیان مسئله 3

تعریف موضوع تحقیق 4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 7

اهمیت موضوع تحقیق 8

روش انجام تحقیق 9

محدودیتهای تحقیق 9

پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده است. 10

فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق

پایه های علمی و نظریه های مربوط به مسئله مطرح شده 11

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو 13

خلاصه ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم 21

فصل سوم: روش تحقیق 24

نوع تحقیق 24

روش آماری 24

متغیرهای تحقیق 24

جامعه هدف و حجم نمونه 24

ابزار سنجش 24

شیوه نمره گذاری 25

اعتبار روایی پرسشنامه 25

روش نمونه گیری 25

ویژگیهای نمونه 25

روش جمع آوری اطلاعات 26

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها 26

فصل پنجم: نتبجه گیری

نتیجه گیری 37

محدودیتهای تحقیق 37

میزان تعمیم پذیری به جامعه هدف 38

پیشنهادات 38

فهرست منابع 39

پیوست

فهرست جداول

شماره جدول عنوان صفحه

1 محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی27

2 محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی 29

3 محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 31

4 محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی 33

5 محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 35

پیشگفتار

اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می شود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل می دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می کند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری اند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که امروزه هستیم و آنچه خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل می دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.

پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می پردازد که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شکل می دهد.

در اینجا بر خود لازم می دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال زاده که در به ثمر رسیدن این تحقیق کمال همکاری را داشته اند تشکر و قدردانی کنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.

توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

مقدار t مشاهده شده و سطح معنی داری نیازهای پنجگانه به شرح زیر به دست آمد.

1- نیاز فیزیولوژیست 45/0=t مشاهده شده درسطح 1/0 تفاوت معنی دار نمی باشد.

2- نیاز به امنیت 92/0=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معنی دار نمی باشد.

3- نباز به تعلق و وابستگی 09/1=t مشاهده شده در سطح1/0 تفاوت معنی دار نمی باشد.

4- نیاز به احترام 38/0=t مشاهه شده در سطح1/0 تفاوت معنی دار نمی باشد.

5- نیاز به تحقق خویشتن (خود شکوفایی) 58/3=t مشاهده شده در سطح 1/0 تفاوت معنی دار می باشد..

بنابراین براساس این تحقیق بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی فقط از نظر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد و گروه عادی از نظر تحقق خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

فصل اول

qطرح تحقیق

qمقدمه

q بیان مسئله

q تعریف موضوع تحقیق

q هدفها- سوالها و فرض های ویژه تحقیق

q روش انجام تحقیق

q محدودیتهای تحقیق

qپیشینه مختصری از تحقیقات انجام شده در ایران

یک خانواده که شامل زن وشوهر و اطفال است بطورکلی اساس طبیعی اجتماع بشری را تشکیل می دهد کودکان که ثمره این ازدواجها هستند در بدو تولد دارای اجتماعات و نیازهای مختلف و متفاوت هستند که به تنهایی قادر به ارضاء آنها نبوده و پدر و مادر و بطور کلی خانواده عامل مهمی در ارضای نیازهای او می باشند. همچنین خانواده یکی از محیط های سه گانه (خانواده، مدرسه، اجتماع) برای رشد و تکوین شخصیت هر فرد می باشد. وانقص بودن سازمان خانواده در انحراف شخصیت و بروز اختلالات عاطفی دارد. بدون

تردید در محیط خانواده است که کودک کم کم اعتماد به نفس، مهرت. مهرو محبت، مسئولیت و تفاهم را کسب می نماید. بنابراین روانشناسان و جامعه شناسان آموزش و پرورش معتقدند که خانواده شایسته ترین محیط ها برای تربیت کودک بویژه در سالهای اوائل زندگی است. در میان پیشرفتهای روز افزونی که روانشناسان و دوران پزشکی در طول یک ربع قرن گذشته داشته است، این حقیقت روز به روز روشنتر شده که کیفیت و مراقبت پدر و مادر در اولین سالهای زندگی طفل در سلامت روحی آینده او اهمیت حیاتی دارد. همچنین بخش عظیمی از نیازهای کودک یا نوجوان توسط والدین مرتفع می شود که در این میان نقش پدر از اعتبار و ارزش خاصی پس از سنین نوزادی برخوردار است.

شیوه نمره گذاری:

در این پرسشنامه، آزمودنی با جوابهای بله، خیر، مشخص می کند که سؤالات با وضعیت و شرایط فعلی او مطابقت دارد یا نه. به هر سؤال مناسب با کلید پرسشنامه بک نمره داده می شود. سپس نمرات هر نیاز به طور جداگانه با هم جمع شده و نمره هر فرد در آن نیاز را تشکیل می دهد.

اعتبار و روایی پرسشنامه:

در مورد اعتبار روایی پرسشنامه مطالعات مستقلی صورت نگرفت.

روش نمونه گیری:

به دلیل اینکه تعداد دانشجویان شاهد در دانشگاههای استان تهران زیاد است و همینطور به دلیل ازدیاد دانشگاهها در این استان لذا از بین دانشگاههای استان تهران دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک با استفاده از نمونه گیری خوشه ای جهت این کار مناسب دیدم. و از طرفی دانشجویان دو گروه شاهد و عادی که همگی دختر هستند را از همین دانشگاه انتخاب نمودم.

ویژگی نمونه:

تمامی دانشجویان ساکن خوابگاه بوده و در منطقه حصارک کرج درس می خوانند و دارای وضعیت اقتصادی تقریباَ یکسانی هستند.

روش جمع آوری اطلاعات:

پرسشنامه به صورت گروهی بین دانشجویان توزیع شدو پس از توضیحات لازم پیرامون نحوه اجرا و هدف از اجرای پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شد.

پرسشنامه بین 60 نفر آزمودنیهای شاهد توزیع شد که به همین تعداد نیز بین آزمودنیهای عادی توزیع شد.

q یافته های تحقیق

q و نجزیه و تحلیل یافته ها

روش آماری که در این پژوهش مناسب به نظر می رسد آزمون آماریt جهت بررسی دو میانگین مستقل است. از طریق آزمون t پژوهشگر می تواند در مورد رد یا عدم رد فرضیه صفر عدم تفاوت میانگین دو گروه تصمیم گیری کند چون نمی توان بطور صددرصد در مورد رد یا عدم رد فرضیه صفر تصمیم گیری نمود، لذا همیشه تصمیم اتخاذ شده با مقداری احتمال خطا همراه خواهد بود.

تحلیل آماری – سؤال شماره یک:

جدول شماره یک: میانگین و انحراف معیار نیازهای فیزیولوژیک در دو گروه دانشجویان شاهد و عادی:

تعداد اعضاء انحراف معیار میانگین شاخص-گروهها
60 32/3 06/14 شاهد
60 72/2 86/13 عادی

چون است نتیجه می گریم که با بین دومیانگین تفاوت وجودندارد.

  • دانلود روش تحقیقبر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

روش تحقیق بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران (واحد حصارک)