پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC)

دسته: عمران

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 2539 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 280

پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC)

چکیده فارسی

بتن کوبید̥a غلتکی یا R. C. C1 یک روش جدید جهت اجرای بتن در کار های عمرانی میباشد که اید̥a استفاده از آن به ده های 1930 و 1940 در انگلستان و به عنوان لا ی̇B ز یر اساس جاد ها و روسازی محوط ̇B فرودگاهها باز میگردد. این م صالح در م صارف اولیه بنام بتن کم ع یار یا خ شک شناخته شده و در ز یر قشر آسفالت بکار میر فت. R. C. C هرچ ند که در کلی̇B فعالیتهای عمرانی و عمدتاً به عنوان یکم صالح جنبی م طرح شده و مورد ا ستفاده قرار گر فت، از اوائل دهḂ 1960 میلادی، از سوی کارشناسان و محققان به عنوان مصالح و تکنیک اجرایی قابل استفاده در سد سازی مطرح گردید و دیری نپائید که مورد تو جه و توسع̇B روزافزون قرار گر فت. رواج استفاده از بتن غلتکی به عوامل متعددی بستگی داشت که مهمترین آنها سادگی در تولید و بکارگیری و عدم نیاز به تجهیزات و تأسیسات اجرایی ویژه میباشد. با توجه به تجارت حاصل از صنعت سدسازی خصوصاً در ک شورهای آمریکا، ژاپن چین و اسپانیا و ثبوت مزایای استفاده از R. C. C، بنظر میرسد در هرکشوری لاجرم بایستی به سمت استفاده از این مزایا حرکت کرد. از آنجا که اجرای R. C. C بسیار وابسته به فرهنگ کاری و بکارگیری مصالح در دسترس و تجهیزات متفاوت در هر کشور میباشد، او لین تجربه در هر ک شور و ثبت کلی̇B مراحل و شرایط کاری و ثبت این متغیر ها و کنترل تأثیر متغیرهای اجرایی بر کیفیت بتن بسیار م هم بوده و میتواند بر امکانپذیری و رو نق استفاده از این روش مؤثر بوده و مبنای قضاوت قرار گیرد. سد جگین اولین تجرب̇B عملی استفاده از R. C. C در ایران بوده که به همت طراحان و حمایت کارفر مای پروژه و شجاعت پیمانکار این پروژه به اجرا رفته است.

مقدمه

بتن کوبیده غلتکی یا R. C. C1 یک روش جدید جهت اجرای بتن در کار های عمرانی میباشد که اید̥a استفاده از آن به دهه های 1930 و 1940 در انگلستان و به عنوان لای̇B زیراساس جاده ها و روسازی محوط Ḃ فرودگاه ها باز می گردد. R. C. C هرچند که در کلیḂ فعالیتهای عمرانی و عمدتاً به عنوان یک مصالح جنبیم طرح شده و مورد استفاده قرار گر فت، از اوایل ده̇B 1960 میلادی، از سوی کارشناسان و محققان به عنوان مصالح و تکنیک اجرای قابل استفاده در سدسازی مطرح گردیده و دیری نپائید که مورد توجه و توسع̇B روزافزون قرار گرفت.

تاریخچه استفاده از R. C. C

مطالعات زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با R. C. C تحت نامهای مختلفی همچون بتن کوبید̥a غلتکی (R. C. C)، سد بتنی کوبید̥a غلتکی (RCD)، رولکریت (Rollcrete)، بتن کم ع یار و بتن کم ع یار خ شک انجام گرفته است. سالهای متمادی بتن کوبید̥a غلتکی به ع نوان قشر زیراساس جاده ها و روسازی محوط ̇B فرودگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است. به نحویکه استفاده از این روش تا سال 1940 در انگلستان دام ن̇B گ سترده ای یافت. این توسعه به عوامل متعددی بستگی داشت که مهمترین آنها سادگی در تولید و اجرای آن و عدم نیاز به تجه یزات و تأسیسات اجرایی و یژه بود. مخ لوط که برای رو سازی مودر استفاده قرار میگ یرد دارای عیار سیمان کم و در حدود 110 تا 120 کیلوگرم بر متر مکعب بوده و شامل سنگ دانه ش سته و مناسب برای بتن مگر بوده و عمو ماً دارای سنگدانه های بزرگتر از 19 میلیم تر به ع نوان در شت ترین سنگدانه میبا شد. ا جرای ا ین م صالح بدون ایجاد درز های انقبا ضی صورت میگیرد.

فهرست مطالب

عنوان … صفحه

چکیده فارسی … 1

مقدمه … 3

فصل اول: دیباچه …

هدف … 5

1-2- زمین̇B تحقیق … 6

1-3- سؤالات تحقیق … 7

1-4- لزوم انجام تحقیق … 8

1-5- شیو̥a تحقیق … 8

1-6- حدود تحقیق … 8

فصل دوم: سدهای بتنی غلتکی …

2-1- کلیات … 10

2-2- تاریخچه استفاده از R. C. C … 10

2-3- جایگاه R. C. C در سد سازی … 12

2-3-1- سد بتنی غلتکی کم سیمان … 13

2-3-2- بتن غلتکی با خمیر سیمان زیاد … 14

2-3-3- بتن غلتکی در ژاپن (R. C. D) … 15

2-3-4- جمع بندی … 15

2-4- توجیه پذیری اقتصادی و اجرائی استفاده از R. C. C در سدسازی … 16

2-4-1- کوتاه کردن دور̥a اجرا … 17

2-4-2- افزایش سرعت اجرا … 17

2-4-3- صرفه جویی در مصرف سیمان … 17

2-4-4- فواید دیگر … 17

2-4-5- جمع بندی … 18

2-5- انواع سدهای بتن غلتکی از دیدگاه ط راحی … 20

2-5-1- بتن غلتکی با اید̥a خاکها … 21

2-5-2- بتن غلتکی با اید̥a بتن معمولی … 24

2-5-3- سدهای R. C. D … 25

2-6- پروژه های بتن غلتکی در جهان (2001 Dunstan) … 26

2-6-1- مقدمه … 26

2-6-2- کشورهای پیشرو در ساخت سد بتن غلتکی … 28

2-6-3- افزایش ابعاد سدهای R. C. C … 30

2-6-4- بررسی آماری سدهای بتن غلتکی در جهان … 31

2-7- پروژه های بتن غلتکی در ایران … 39

2-7-1- مقدمه … 39

2-7-2- پروژ̥a سد جگین … 39

2-7-3- پروژ̥a سد زیردان … 39

2-7-4- پروژه سد رودبار لرستان … 39

2-7-5- پروژه فرازبند و نشیب بند سد کارون … 40

2-7-6- پروژه سد مخزنی زالکی … 40

2-7-7- سد تنظیمی کرخه (پای پل) … 41

2-7-8- جمع بندی … 41

فصل سوم: معرفی مشخصات . R. C. C و مقایسه آنها با سد جگین …

3-1- کلیات … 43

3-1-1- معرفی پروژ̥a سد جگین … 43

3-2- ویژگیهای فیزیکی R. C. C … 43

3-2-1- کلیات … 43

3-2-2- مصالح مخلوط بتن غلتکی … 46

3-2-2-1- مصالح سیمانی … 46

3-2-2-1-1- کلیات … 46

3-2-2-1-2- سیمان پرتلند … 47

3-2-2-1-3- پوزولان … 50

3-2-2-2- سنگدانه ها … 57

3-2-2-3- آب … 65

3-2-3- تعیین نسبتهای اختلاط … 68

3-2-3-1- ط رح اختلاط بتن R. C. C بر مبنای کارایی و روانی مطلوب (USBR و ACI) … 69

3-2-3-1-1- روش USBR جهت بدست آوردن کارآیی مطلوب … 70

3-2-3-1-2- روش ACI- جهت بدست آوردن روانی مطلوب … 71

3-2-3-2- ط رح اختلاط به روش سعی و خ طا برای یافتن به ترین و اقتصادی ترین نسبت دانه بندی و مواد

سیمانی … 71

3-2-3-3- ط رح اختلاط بتن R. C. C با توجه به دیدگاه های مهندسی مکانیک خاک … 72

3-2-3-4- نسبت اختلاط در پروژه سد جگین … 75

3-2-4- خواص مهندسی بتن غلتکی … 75

3-2-4-1- خواص مقاومتی … 78

3-2-4-1-1- مقاومت فشاری … 78

3-2-4-1-2- مقاومت کششی … 81

3-2-4-1-3- مقاومت برشی … 83

3-2-4-2- خواص الاستیک … 87

3-2-4-2-1- مدول الاستیسیته … 87

3-2-4-2-2- ضریب پواسون … 87

3-2-4-3- دوام … 88

3-2-4-3-1- مقاومت در برابر انجماد و ذوب … 88

3-2-4-3-2- مقاومت سایشی … 88

3-2-4-4- وزن مخصوص … 89

3-2-4-5- نفوذپذیری … 90

3-2-4-6- تغییرات حجمی … 91

3-2-4-6-1- ملاحظات حرارتی … 92

3-2-4-6-1-1- مقدمه … 92

3-2-4-6-1-2- مطالعات حرارتی … 93

3-2-4-6-1-3- پارامترهای وابسته به زمان در بارگذاری حرارتی … 93

3-2-4-6-2- انقباض در اثر خشک شدن … 98

3-2-4-6-3- خزش (Creep) … 99

3-3- آزمونهای آزمایشگاهی … 99

3-3-1- تهی̇B نمونه … 99

3-3-1-1- نمونه های تهیه شده با روش تراکم ضربه ای … 99

3-3-1-2- نمونه های ارتعاشی … 100

3-3-1-3- نمونه های تخماقی … 100

3-3-2- آزمایشات روانی (Consistency) … 101

3-3-2-1- روابط دانسیته – رط وبت … 101

3-3-2-2- آزمایشات ارتعاشی … 102

فصل چهارم: روش های اجرایی . R. C. C مقایسه آن با سد جگین …

4-1- مقدمه … 106

4-2- آموزش قبل از ساخت … 106

4-3- اجرای باند آزمایشی (Test pad) … 107

4-4- تولید و ترتیب اجرای بتن R. C. C … 113

4-4- ترتیب اجرای. RC. C … 113

4-5- جانمایی تجهیزات کارگاه … 128

4-6-تولید مصالح سنگدانه ای … 132

4-7- بچینگ و اختلاط … 135

4-8- ضخامت هر قشر بتن غلتکی … 141

4-9- حمل و نقل … 142

4-10- پخش مصالح … 144

4-11- عملیات تراکم … 147

4-12 – دانسیته … 150

4-13- درزهای افقی … 155

4-14-اجرای درزهای قائم (درزهای انقباض) … 160

4-15- اجرای بتن غلتکی در کنار قالبها … 164

4-16- اجرا RCC بر روی شیب … 167

4-17- روشهای اجرای پوشش سراب و کنترل نشت آب [1] … 171

4-17-1- پانلهای بتنی با غشاء پوششی … 171

4-17-2- پوشش بتنی مسلح درزدار … 172

4-17-3- پوشش بتنی غیر مسلح با درزهای آب بندی شده … 173

4-17-4- پوشش بتنی غیرمسلح بدون درزهای آب بندی شده … 173

4-17-5- روشهای دیگر رویه سازی سراب … 174

4-17-6- اجرای روکش سراب در پروژه سد جگین … 174

4-18- آرماتورگذاری … 176

4-19- ملاحظات آب و هوایی … 179

4-20- زمان تأخیر و سرعت اجرا … 180

فصل پنجم: بررسی آزمایشات، کنترل نتایج و نتیجه گیری …

5-1- مقدمه … 183

5-2- حجم مغزه های تهیه شده … 183

5-3- آزمایشات به عمل آمده بر روی نمونه ها … 185

5-3-1- مقاومت فشاری تک محوری … 185

5-3-2- آزمایش تعیین مقاومت کششی … 186

5-3-3- تعیین مشخصات الاستیک … 187

5-3-4- آزمایش تعیین دانسیته و تخلخل … 187

5-3-5- آزمایش تعیین سرعت گذر امواج ط ولی و عرضی … 187

5-3-6- آزمایش مقاومت برشی مابین دو لیفت متوالی بتن غلتکی (درزهای افقی) … 188

5-3-7-آزمایش تعیین نفوذپذیری صحرایی بتن غلتکی … 189

5-4- بحث و نتیجه گیری از آزمایشات … 189

5-4-1- آزمایش مقاومت فشاری تک محوری … 189

5-4-2- ثابتهای الاستیک … 194

5-4-3-دانسیته و تخلخل بتن غلتکی … 195

5-4-4- مقاومت کششی … 195

5-4-5- مقاومت برشی بین درزه های بتن غلتکی … 195

5-4-6- سرعت امواج برشی و فشاری … 196

5-4-7- نفوذپذیری … 196

5-5- نتیجه گیری از تحقیق و ارائه پیشنهادات … 197

5-6- پیشنهاداتی جهت زمینه های ادام̇B تحقیق … 199

فهرست منابع فارسی … 200

202 … Index

204 … Abstract

  • پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC)
  • پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC)