ترجمه مقاله بهینه سازی مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های سری – موازی

مقاله ترجمه شده با عنوان بهینه سازی دقیق مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های موازی-سری به صورت کارآمد.

عنوان انگلیسی مقاله: Efficient exactoptimizationofmulti-objectiveredundancyallocation problems inseries-parallelsystems

عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی دقیق مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های موازی-سری به صورت کارآمد

دسته: مهندسی سیستم ها

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 25

چکیده ترجمه:

در این مقاله قصد داریم یک روش مبتنی بر تجزیه را به منظور حل دقیق مسئله تخصیص افزونگی چند هدفه برای سیستم های موازی -سری ارائه دهیم. مسئله تخصیص افزونگی را میتوان یک شکلی از بهینه سازی قابلیت اطمینان دانست که مورد توجه مطالعات زیادی قرار گرفته است. اغلب این مطالعات، مسئله تخصیص افزونگی را به عنوان یک مسئله تک هدفه در نظر گرفته اند که قابلیت اطمینان سیستم را بیشینه نموده و یا هزینه مربوط به محدودیت های خاصی را کمینه میسازد. مطالعات کمی نیز وجود دارند که مسئله تخصیص افزونگی را به عنوان یک مسئله بهینه سازی چند هدفه در نظر گرفته اند و متکی به روش های راه حل فرا هیروستیکی بوده اند. اگرچه روش های فراهیروستیکی با محدودیت های زیادی روبرو هستند: این روش ها مسئله بهینه بودن را تضمین نکرده و مهم تر اینکه ممکن است همه نقاط پارتو بهینه را تشخیص ندهند. در این مقاله، مسئله تخصیص افزونگی را به عنوان یک مسئله چند هدفه -که یک مورد کاربردی رایج می باشد- در نظر میگیریم. از این رو مسئله اصلی را به چندین زیر مسئله چند هدفه تجزیه کرده و زیر مسائل را به صورت دقیق و کارآمد حل میکنیم و سپس به صورت سیستماتیک راه حل ها را ترکیب میکنیم. روش مبتنی بر تجزیه میتواند تمامی راه حل های پارتو بهینه را برای مسئله تخصیص افزونگی ایجاد کند. نتایج آزمایشی نیز نشان داده است که این متد پیشنهادی، نسبت به متد های هیروستیک دارای عملکرد بهتری بوده است.

واژگان کلیدی: مسئله تخصیص افزونگی، بهینه سازی چند هفه، تجزیه، سیستم های موازی-سری

  • دانلود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

ترجمه مقاله بهینه سازی مسائل تخصیص افزونگی چند هدفه، در سیستم های سری – موازی