بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران (واحد حصارک)

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 52 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 70

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران (واحد حصارک)

تشکرو قدردانی

این مجموعه را که با عنایت خداوند متعال و راهنمائیهای ببیدریغ و خالصانه استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال زاده گرد آوری شد تقدیم مینمایم به دوشمع همیشه روشن زندیگیم، پدر و مادر عزیزم و به استناد حدیث والای:

من لم یشکر المخلوق لو یشکرالخالق: هرکه از بنده خدا تشکر نکند شکر خدا را هم نحواهد گفت.

لازم می دانم از زحمات دلسوزانه استاد عزیزم که در تمام این مدت، با نهایت شور و خلوص ما را راهنمایی فرمودند، تشکر نمایم.

به امید توفیقات روزافزون ازدرگاه ایزدمنان.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تشکرو قدردانی الف

فهرست مطالب ب

فهرست جداول پ

پیشگفتار ت

چکیده تحقیق 0

فصل اول: طرح تحقیق د

مقدمه 1

بیان مسئله 3

تعریف موضوع تحقیق 4

هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 7

اهمیت موضوع تحقیق 8

روش انجام تحقیق 9

محدودیتهای تحقیق 9

پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده است. 10

فصل دوم: سابقه موضوع تحقیق

پایه های علمی و نظریه های مربوط به مسئله مطرح شده 11

سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو 13

خلاصه ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم 21

فصل سوم: روش تحقیق 24

نوع تحقیق 24

روش آماری 24

متغیرهای تحقیق 24

جامعه هدف و حجم نمونه 24

ابزار سنجش 24

شیوه نمره گذاری 25

اعتبار روایی پرسشنامه 25

روش نمونه گیری 25

ویژگیهای نمونه 25

روش جمع آوری اطلاعات 26

فصل چهارم: یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته ها 26

فصل پنجم: نتبجه گیری

نتیجه گیری 37

محدودیتهای تحقیق 37

میزان تعمیم پذیری به جامعه هدف 38

پیشنهادات 38

فهرست منابع 39

پیوست 40

فهرست جداول

شماره جدول عنوان صفحه

1 محاسبه سطح ارضای نیازهای بین دوگروه دانشجویان شاد و عادی27

2 محاسبه سطح ارضای نیاز به امنیت بین دوگروه دانشجویان شاهد و عادی 29

3 محاسبه سطح نیاز به تعلق و محبت و وابستگی بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 31

4 محاسبه سطح ارضای نیاز به احترام بین دو گروه دانشویان شاهد و عادی 33

5 محاسبه سطح نیاز به تحقق خویشتن بین دو گروه دانشجویان شاهد و عادی 35

پیشگفتار

اکثر نیازهای آدمی عمدتاَ از طریق روابط انسانی و تعامل با دیگران برآورده می شود اینکه در این روابط تا چه حد نیازهای ما برآورده می شود بستگی به نوع کیفیت روابط دارد. نحوه برآوردن نیازهامبنای طرز زندگی هرکسی را تشکیل می دهد شرایط محیط و وراثت فرصتهاو امکاناتی برای ارضاء نیازهای انسان فراهم می کند ولی چگونگی ارضای نیازها بسته به روابط انسانی است. روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری اند داشتن روابط مثبت با دیگران کلید رشد و کمال آدمی است آنچه که امروزه هستیم و آنچه

خواهیم بود هردو معلول روابط ما با دیگران است. روابط رفتار ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل می دهد همچنین درمنحصر به فرد بودن شخصیت و هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمده دارند.

پژوهش حاضر به بررسی نیازهای پنجگانه انسان می پردازد که جز در سایه روابط ما با دیگران و تعامل با آنها امکان پذیر نیست و همین نیازها است که اگر اثر بخوبی برآورده شود سبب می شود که فرد از پایین ترین نیاز به بالاترین مرتبه نیاز که همانا تحقق خویتن است دست یابد امام اگر به خوبی برآورده نشود هسته مرکزی اکثر مشکلات و اختلافات و ناراحتیهای روانی افراد را شکل می دهد.

در اینجا بر خود لازم می دانم از زحمات و راهنمائیهای استاد گرانقدر جناب آقای دکتر رحال زاده که در به ثمر رسیدن این تحقیق کمال همکاری را داشته اند تشکر و قدردانی کنم و راهنمائیها و ارشادات دلسوزانه و بیدریغ ایشان را در طول دوران چهارساله تحصیل ارج بگذارم.

توفیق جویندگان حقیقت را از خداوند متعال خواهانم.

چکیده تحقیق

پژوهش حاضر جهت بررسی و مقایسه سطح ارضای روانی پنج گانه مازلو بر روی 60 نفر از دانشجویان شاهد و 60 نفر از دانشجویان عادی انجام شده است. هردوگروه شاد و عادی از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک هستند ابزار تحقیق در این پژوهش پرسشنامه شخصیتی مازلو می باشد که توسط دیوید لستر تهیه شده است دانشجویان شاهد و عادی بااستفاده از آزمون آماریt مستقل در نیازهای پنجگانه مازلو مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتیجه گیری سؤال شماره1

با توجه به یافته های تحقیق که در فصل چهارم ذکر شده است سؤال شماره یک که تفاوت ارضاء نیازهای فیزیولوژیک را مطرح می کرد. تفاوت معنی دار را نشان نمی دهد. بنابراین بین دو گروه شاهد و عادی از نظر تأمین نیازهای فیزیولوژیک تفاوت وجو ندارد.

نتیجه گیری سؤال شماره 2: سؤال شماره 2 که تفاوت ارضاء نیاز به امنیت را مطرح کرده تفاوت معنی دار را نشان نمی دهد بنابراین بین دو گروه شاهد و عادی از نظر تأمین نیاز به امنیت تفاوت وجود ندارد.

نتیجه گیری سؤال شماره 3: سؤال شماره 3 که تفاوت ارضاء نیازهای تعلق وابستگی را مطرح کرده تفاوت معنی دار را نشان نمی دهد. بنابراین بین دوگروه شاهد و عادی از نظر نیاز به تعلق تفاوت وجود ندارد.

نتیجه گیری شماره 4: این سؤال که تفاوت ارضاء نیاز به احترام را مطرح کرده تفاوت معنی داررا نشان نمی دهد.

نتیجه گیری سؤال شماره 5: این سؤال که تفاوت ارضاء نیاز به تحقق خویشتن را مطرح می کرد تفاوت معنی دار را نشان می دهد بنابراین بن دو گروه شاهد و عادی از نطر ارضاء نیاز به تحقق خویشتن تفاوت وجود دارد. گروه عادی از نظر تأمین خویشتن در سطح بالاتری قرار دارد.

فرضیه های تحقیق: همه فرض های تحقیق بجز فرض شماره 5 اثبات نشد.

محدودیتهای تحقیق

1- در جهت اعتبار و روایی پرسشنامه مطالعه مستقلی انجام نگرفته است.

2- فهم برخی سؤالات برای دانشجویان مشکل بود مثل سؤال 7و3.

میزان هماهنگی بین یافته های تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی:

تحقیق فوق با تحقیقات و پژوهشهای جانبالبی (1980) و بارتلت و هاروکس، هادفیلد (1364) هرتسک (1980)، منو، گلدفارب، تورانس، اوبری، محمدرضامهران (1371).

احمد علیپور و اسماعیل بیابانگرد (1376) و عبادالله مرادی (1370) مطابقت و همخوانی دارد.

میزان تعمیم پذیری نتایج به جامعه هدف نتایج پژوهش حاضر قابل تعمیم به داشجویان شاهد و عادی دانشگاههای تهران می باشند.

پیشنهادات برای تحقیق بعدی

1- تحقیقی مشابه برروی گروه پسردانشگاهها انجام شود و با تحقیق حاضر مقایسه گردد.

2- تحقیقی مشابه در دیگر دانشگاههای شهرستانهای ایران انجام شود.

3- بین دانش اموزان شاهد و عادی چنین تحقیقی انجام شود.

4- بین کودکان و نوجوانان و جوانان شاهد و عادی دیگر جنبه های شخصیتی آنها از جمله اضطراب و وسواس سنجیده شده و مورد مقایسه قرار گیرد.

5- از دانشگاههای مختلف نمونه گیری شود تا امکان تعمیم نتایج وجود داشته باشد.

  • دانلود تحقیق برر

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران (واحد حصارک)