بررسی تاثیر برون سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 1461 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 123

بررسی تاثیر برون سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

چکیده:

برون¬ سپاری عبارت است از پیدا کردن ارائه دهندگان خدمت جدید و روش های جدیدی که بتوان با اطمینان تهیه مواد، کالاها، اجزاء و خدمات را به آنها واگذار نمود. در حقیقت در واگذاری یا برون سپاری، سازمان از دانش و تجربه و خلاقیت ارائه دهندگان خدمت جدیدی که قبلاً استفاده نکرده بهره مند می شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر برون سپاری فرآیندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن باتوجه به مطالعه موردی مالیات برخودرو در استان کرمانشاه در نیمه اول سال 1393انجام گردید. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی بوده و از حیث نحوه¬ی گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی، از نوع پیمایشی است. این تحقیق از آن جهت کاربردی است که یافته¬های آن در حل مشکلات سازمان امورمالیاتی به کار گرفته می¬شود. و از آن جهت توصیفی هستند که متغیرها بر حسب وضع موجود مورد بررسی قرار می¬گیرند و متغیرهای تحقیق دستکاری نمی¬شوند. جامعه آماریِ این تحقیق، مؤدیان و کارکنان سازمان امورمالیاتی کرمانشاه می باشد. پرسشنامه های طراحی شده میان این گروه ها توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری ونظرات خبرگان و کارشناسان مالیاتی نیز گردآوری و یکپارچه گردیده است. نتایج حاصل ¬از این پژوهش نشان می دهند متغیر مستقل برون¬سپاری فرآیند ¬مالیات¬برخودرو دارای تأثیر 71 درصدی، برنامه ریزی مقدماتی دارای تأثیر 25 درصدی، تجزیه و تحلیل استراتژیک دارای تأثیر 49 درصدی، تحلیل هزینه دارای تأثیر 22 درصدی، مذاکرات دارای تأثیر 28 درصدی و الزامات پس از قرارداد دارای تأثیر 27 درصدی بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی دارند. همچنین مشاهده گردید که همه این روابط از نوع مستقیم و مثبت می باشند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان اذعان داشت برون سپاری مالیات برخودرو در استان کرمانشاه تاثیر مثبت وبه سزایی در¬عملکرد سازمان امورمالیاتی کرمانشاه داشته است.

کلمات کلیدی: برون سپاری، سازمان امورمالیاتی، عملکرد سازمانی

فهرست مطالب

عنوان پایان نامه. الف

بسم الله الرحمن الرحیم ب

صورتجلسه دفاع ج

سپاسگزاری و

تقدیم ز

چکیده ط

فهرست مطالب ی

فصل اول (کلیات) 1

1-1 مقدمه … 2

1-2 بیان مسئله … 2

1-3 ضرورت انجام تحقیق … 3

1-4روش تحقیق … 8

فصل دوم (پیشینه تحقیق) 9

2-1 مقدمه … 10

2-2 بیان مسئله … 11

2-3 پیشینه داخلی … 13

2-4پیشینه خارجی … 18

2-5بررسی تاثیر برون سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن … 20

2-5-1 برون سپاری … 20

2-5-2 سازمان امورمالیاتی … 24

2-6 انتخاب فرایندهای مالیاتی جهت برون سپاری … 30

2-6 -1ویژگی های نظام مالیاتی کارآمد … 31

2-6 -2 مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران … 31

2-6 -3 ماده 59 قانون سوم توسعه کشور … 34

2-6 -4 اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران … 34

2-6 -5 سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی … 34

2-6 -6 ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی رهبر انقلاب به قوای 3 گانه … 35

2-6 -7 دفاتر پیشخوان دولت … 36

2-6 -8 گروه های صاحبان مشاغل … 40

2-7 عملکرد … 40

2-7-1بین برنامه ریزی برون سپاری فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد … 42

2-7-2بین تحلیل استراتژیک فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد … 44

2-7-3بین تحلیل هزینه فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد … 48

2-7-4بین مذاکرات فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد … 49

2-7-5بین الزامات پس از قرارداد فرایند مالیات بر خوردرو و عملکرد رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد … 52

2-8 مدل مفهومی … 56

2-9جمع بندی … 60

فصل سوم (روش شناسی) 62

3-1مقدمه … 63

3-2 نوع و روش پژوهش … 63

3-3معرفی جامعه و نمونه آماری … 63

3 -3-1- جامعه آماری … 63

3-3-2- نمونه آماری و حجم آن … 64

3-4روش و ابزار گردآوری اطلاعات … 64

3-5روایی و پایایی پرسشنامه … 66

3-6روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها … 66

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق) 68

4-1 مقدمه … 69

4-2آمار توصیفی … 70

4-3آزمون نرمال بودن داده ها … 76

4-4فرضیه ها … 77

4-4-1فرضیه اصلی … 77

4-4-2فرضیه فرعی اول … 78

4-4-3فرضیه فرعی دوم … 79

4-4-4فرضیه فرعی سوم … 80

4-4-5فرضیه فرعی چهارم … 81

4-4-6فرضیه فرعی پنجم … 82

4-5استاندارد سازی ابزارهای اندازه گیری … 82

4-6تحلیل عاملی اکتشافی مولفه برون سپاری … 83

4-7مدل اندازه گیری مولفه عملکرد … 88

4-8مدل ساختاری تحقیق … 91

فصل پنجم (نتیجه گیری و جمع بندی) 94

5-1مقدمه … 95

5-2نتایج برگرفته از آزمون فرضیه ها … 96

5-3پیشنهادات کاربردی … 100

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی … 102

5-5موانع و محدودیت ها … 103

پیوست

منابع فارسی … 104

منایع لاتین … 105

پرسشنامه … 107

چکیده لاتین … 110

فهرست جداول

جدول 2-1 پیشینه داخلی … 13

جدول 2-2 پیشینه خارجی … 18

جدول 3-1 تقسیم بندی پرسشنامه … 65

جدول 4-1 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب پاسخگو … 70

جدول 4-2 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب جنسیت آنها … 71

جدول 4-3 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب تحصیلات آنها … 72

جدول 4-4 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سن آنها … 73

جدول 4-5 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب سابقه کاری آنها … 74

جدول 4-6 توزیع فراوانی ودرصد آزمودنی ها برحسب نوع گواهینامه آنها … 75

جدول 4-7 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از توزیع نرمال … 76

جدول 4-8 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه¬ی بین برون سپاری فرآیند مالیات بر خودرو و عملکرد سازمان … 77

جدول 4-9 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه¬ی بین برنامه ریزی مقدماتی و عملکرد سازمان … 78

جدول 4-10 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه¬ی بین تحلیل استراتژیک برون سپاری و عملکرد سازمان … 79

جدول 4-11 ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه¬ی بین تحلیل هزینه برون سپاری و عملکرد سازمان … 80

جدول 4-12 ضریب همبستگی پیرسون رابطه¬ بین مذاکرات برون سپاری و عملکرد سازمان … 81

جدول 4-13 ضریب همبستگی پیرسون رابطه ¬بین الزامات پس از قرارداد برون سپاری و عملکرد سازمان … 82

جدول 4-14نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه برون سپاری … 84

جدول 4-15 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون مؤلفه برون سپاری … 84

جدول 4-16 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی … 85

جدول 4-17 شاخص¬های برازش مدل اندازه گیری متغیر برون سپاری … 87

جدول 4-18 نتایج آزمون KMO-Bartlett مربوط به مولفه عملکرد … 88

جدول 4-19 کل واریانس تبیین شده عامل مکنون متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی … 88

جدول 4-20 ماتریس همبستگی باز تولید شده بر مبنای بارهای عاملی … 90

جدول 4-21 شاخص¬های برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی … 91

جدول 4-22 بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری … 92

جدول 4-23 شاخص¬های برازش مدل معادلات ساختاری … 93

فهرست شکل ها ونمودارها

شکل 2-1 مدل نگاشت مالیات -فرآیند … 26

شکل 2-2 مدل یکپارچه فرآیند های مالیاتی … 29

شکل 2-3 الگوریتم انتخاب فرآیندها … 30

شکل 2-4 فرآیند عملکردی سازمان … 57

شکل 2-5 مدل اثرات برون سپاری موفق بر سازمان … 58

شکل 2-6 مدل مفهومی تحقیق … 59

نمودار 4-1 توزیع فراوانی آزمودنی¬ها بر حسب نوع پاسخگویان … 70

نمودار 4-2 درصد فراوانی کارمندان بر حسب جنسیت آنها … 71

نمودار 4-3 درصد فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات آنها … 72

نمودار 4-4 درصد فراوانی آزمودنی¬ها بر حسب سن آنها … 73

نمودار 4-5 درصد فراوانی آزمودنی¬ها بر حسب سابقه کاری آنها … 74

نمودار 4-6 معادله خط رابطه¬ی تجزیه و تحلیل استراتژیک برون سپاری و عملکرد سازمان … 79

نمودار 4-7 معادله خط رابطه¬ی تجزیه و تحلیل مذاکرات برون سپاری و عملکرد سازمان … 81

نمودار 4-8 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون مؤلفه برون سپاری … 85

نمودار 4-9 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون عملکرد سازمان امورمالیاتی … 89

شکل 4-1 مدل اندازه گیری مؤلفه برون سپاری فرآیند مالیات بر خودرو در حالت تخمین استاندارد … 86

شکل 4-2 مدل اندازه گیری متغیر عملکرد سازمان امورمالیاتی در حالت تخمین استاندارد … 90

شکل 4-3 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد … 93

عنوان: بررسی تاثیر برون سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

فرمت: dok

تعداد صفحات: 123

 • جزوه
 • بررسی تاثیر برون سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن
 • برون سپاری
 • دانلود تحقیق
 • دانلود پروژه
 • پروژه
 • پژوهش
 • دانلود پژوهش
 • امورمالیاتی
 • پایان نامه
 • دانلود پروژه
 • دانلود جزوه
 • دانلود پروژه مدیریت
 • پروژه
 • سازمان امورمالیاتی
 • پروژه مدیریت
 • دانلود پژوهش
 • مقاله
 • تحقیق
 • پژوهش
 • دانلود مقاله
 • عملکرد سازمانی
 • سازمان
 • دانلود پایان نامه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی تاثیر برون سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن