پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 184 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 128

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفکرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی 8382 در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد 200 نفر از 10 دانشکده انتخاب گردیدند که تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: 1) آزمون تفکرات غیرمنطقی (A. T. I. B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از: آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفکرات غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتکا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

همچنین بین تفکر تایید دیگران و ملاکهای روان شناختی و ملاکهای اجتماعی ارتباط وجود دارد. بین تفکر غیرمنطقی اجتناب از مشکلات و ملاکهای اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.

فهرست

عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
11 مقدمه … 2
12 بیان مساله … 4
13 سابقه و ضرورت مساله … 6
14 اهداف پژوهش … 10
15 سوالات تحقیق … 10
16 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها … 11
161 تعریف تفکر … 11
162 تعریف تفکر غیر منطقی … 11
163 تعریف عملیاتی تفکر غیرمنطقی … 11
164 تعریف ازدواج … 12
165 معیارهای ازدواج … 12
1651 معیارهای زیستی … 12
1652 معیارهای روان شناختی … 13
1653 معیارهای اجتماعی … 13
1654 معیارهای اقتصادی … 13
1655 عوامل خانوادگی … 13
1-6-6- تعریف عملیاتی ملاکهای همسرگزینی … 13
17 متغیرهای تحقیق … 13
عنوان صفحه
171 متغیر مستقل … 13
172 متغیر وابسته … 14
173 متغیر تعدیل کننده … 14
174 متغیر کنترل … 14
175 متغیرهای مداخله گر … 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
21 مروری کلی بر نظریه درمان عقلانی هیجانی رفتاری … 16
211 روشهای شناختی … 19
212 روشهای فراخوان عاطفی … 19
213 روشهای رفتاری آشفتگی … 19
22 ماهیت سلامتی و آشتفگی روان شناختی … 20
23 اصول ششگانه نظریه الیس … 26
231 اصل اول … 26
232اصل دوم … 27
233 اصل سوم … 27
234 اصل چهارم … 27
235 اصل پنجم … 27
236 اصل ششم … 28
24 باورهای غیر منطقی … 28
عنوان صفحه
25 انواع باورهای غیر منطقی … 29
251 تفکر غیرمنطقی تایید دیگران … 30
252 تفکر غیرمنطقی توقع بیش از حد (انتظارات زیاد از خود) … 31
253 تفکر غیر منطقی سرزنش کردن … 31
254 تفکر غیر منطقی واکنش نومیدی … 32
255 تفکر غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات … 32
256 تفکر غیر منطقی دلواپسی اضطرابی … 33
257 تفکر غیر منطقی اجتناب از مشکلات … 33
258 تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران (وابستگی) … 34
259 تفکر غیرمنطقی درماندگی نسبت به تغییر خویش … 35
2510 تفکر غیرمنطقی عدم کنترل در برابر مشکلات دیگران … 35
2511 تفکر غیرمنطقی کمال طلبی … 36
26 تاریخچه ازدواج … 36
27 تعریف ازدواج … 38
28 فلسفه ازدواج … 39
29 هدفها و انگیزه های ازدواج و تشکیل خانواده … 40
210 انگیزه های دیگر … 43
211 ازدواج و اشکال آن … 43
212 اقسام ازدواج … 44
عنوان صفحه
2121 ازدواج یک همسر گزینی … 44
2122 ازدواج چند زن گزینی … 44
2123 ازدواج چند شوهر گزینی … 45
2124ازدواجهای گروهی … 45
213 عوامل موثر در ازدواج … 45
2131 عوامل اجتماعی … 45
2132 عوامل سیاسی … 46
2133 عوامل فرهنگی … 46
21331 دین و مذهب … 47
21332 آداب و رسوم در رابطه با ازدواج … 47
21333 آراستن ظاهر … 47
2134 عوامل اقتصادی … 47
2135 عوامل روانی و اخلاقی … 48
21351 عوامل توفیق و حفظ زناشویی … 48
21352 ویژگی هایی که در امر زناشویی نقش دارند … 48
2136 عوامل جسمانی و ژنتیکی … 49
2137 سن ازدواج … 49
21371 جنبه روانی … 49
21372 جنبه فیزیولوژیکی … 49
عنوان صفحه
214 مهمترین عوامل توفیق در ازدواج … 50
2141 رشد عاطفی و فکری … 50
2142 توافق، علایق و طرز تفکر … 51
2143 تشابه تحصیلی و طبقاتی … 52
2144 طرز فکر راجع به امور جنسی … 53
215 عوامل موثر در ناپایداری ازدواج … 54
2151 فقر اقتصادی … 54
2152 کم سن و سال بودن زن و مرد … 54
2153 بی فرزندی و کم فرزندی … 54
2154 شهرگرایی و رشد صنعت … 55
2155 استقلال مالی و اقتصادی زن … 55
2156 اختلاف در مذهب و فرهنگ … 55
2157 ناراحتی روحی و روانی … 55
2158 ناتوانی جنسی … 55
2159 عدم سازش فکری و اجتماعی … 55
21510 عدم وجود روابط انسانی درخانواده … 56
216 ساختار خانواده و همسرگزینی … 56
217 همسرگزینی در ایران … 57
218اصول کلی در انتخاب همسر … 59
عنوان صفحه
2181 توجه به خانواده … 59
2182 اخلاق نیک … 60
2183 رعایت اصول کفویت … 61
2184 توجه به تناسب سنی و جسمی … 62
2185 سلامت جسمی و روحی … 62
2186 علم و سواد … 63
2187 زیبایی … 63
219 پژوهشهای انجام شده در زمینه تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی … 64
فصل سوم: روش انجام پژوهش
31 روش پژوهش و دلایل انتخاب آن … 70
32 جامعه آماری … 70
33 حجم نمونه … 71
34 روش نمونه برداری … 71
35 روشهای گردآوری داده ها، ابزارهای پژوهش … 72
351 آزمون تفکرات غیر منطقی A. T. I. B … 72
352 اعتبار و پایایی آزمون تفکرات غیرمنطقی A. T. I. B … 73
353 روند ساخت آزمون تفکرات غیرمنطقی A. T. I. B … 73
354 همسانی درونی آزمون A. T. I. B … 74
36 پرسشنامه مربوط به ملاکهای همسرگزینی … 74
عنوان صفحه
37 طرح اجرای پژوهش … 75
38 روشهای آماری … 75
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
41 توصیف داده ها … 77
42 داده های جمعیت شناختی … 77
43 تحلیل داده های مربوط به سوالات تحقیق … 87
431 سوالات تحقیق … 87
4311 سوال اول … 87
4312 سوال دوم … 88
4313 سوال سوم … 88
4314 سوال چهارم … 89
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
51 بحث و خلاصه … 91
52 بحث براساس سوالات تحقیق … 91
521 سوال اول … 91
522 سوال دوم … 93
523 سوال سوم … 94
524 سوال چهارم … 97
53 نتیجه گیری … 98
عنوان صفحه
54 محدودیتهای پژوهش … 99
55 پیشنهادات … 99
منابع
منابع فارسی … 102
پیوستها
پرسشنامه تفکرات غیر منطقی A. T. I. B … 104
پرسشنامه مربوط به ملاکهای ازدواج … 109
پاسخنامه آزمون تفکرات غیر منطقی … 112
  • دانلود

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی