ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS

دسته: پژوهش

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 272 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 9

ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS

چکیده

MANET مجموعه­ای از ایستگاه­های موبایل بی­سیم است که تعداد محدودی منابع دارد که می­توانند با یکدیگر و بدون هیچ زیر ساختی تبادل اطلاعات بکنند. طراحی پروتکل مسیریابی برای MANETها کار چالش برانگیزی است که به پشتیبانی از الزاماتی همچون راهنمایی جاده و تصادف، برنامه­هایمراقبت بهداشتی، دسترسی به پایگاه داده­ی پویا، تجارت الکترونیک و بازی­هایچند کاربره می­پردازد. تحقیقات اخیرنشان می­دهد کهپروتکل­های مسیریابی واحد قادر بهغلبه بر محدودیت­های مسیریابیMANET از جملهخرابی­هایمکرر لینکو پویایی نیستند. خرابی مکرر لینک منجر بهفرآیند کشف مسیر تکراری ودر نتیجه افزایشسربارکنترلی وافتبسته است. پروتکل­های مسیریابیباعث کاهشسربارهادرمسیریابیMANET با کاهش تعداداکتشاف­هایمسیر وارائه­ی توان بیشتر می­شوند. بسیاری ازرویکردهایاخیربرای انتخاب وحفظمسیرهای جایگزیندرمسیریابیچند مسیره فاقدمعیارمشترک برایانتخاب مسیرهستند کهمسیرها رابراساس مشخصاتکیفی خاصمسیرها انتخاب می­کند. در این مقاله یک روشمسیریابی چندمسیره­یپویای جدید ارائه می­دهیمکهاز مسیرهایکهنهشده بوسیله­ی نگهداریدوره­ای اجتناب می­کند و تغییر مسیر را قبلاز خرابی مسیر انجام می­دهد. این روشهمیشهمسیر با بهترینکیفیت را براساسمقدار یکمعیارمسیرقابل تنظیم ارائه می­دهد کهبصورت پویابا توجه بهدوام، ثبات وکیفیتتماممسیرهایمنفرد محاسبه می­شود ودر نتیجهمسیرهایکیفی ارائه می­دهد که برای نیازهایکیفیت سرویسگوناگون مناسب هستند.

واژگان کلیدی

شبکه­ های اد هاک موبایل، مسیرایبی چند مسیره، مسیرهای جایگزین، پایداری لینک، نگهداری مسیر.

  • ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS
  • ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

ترجمه مقاله مسیریابی چندمسیره¬ی دینامیکی برای MANETها – یک روش تطبیقی QoS