پایان نامه رابطه عدم اطمینان جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و نسبت های مالکیت با سود نقدی سها

پایان نامه رابطه عدم اطمینان جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و نسبت های مالکیت با سود نقدی سها

پایان نامه رابطه عدم اطمینان جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و نسبت های مالکیت با سود نقدی سهام

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: docx , Pdf , pptx

تعداد صفحات: 84

حجم فایل: 3,336 کیلوبایت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری با عنوان رابطه عدم اطمینان جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و نسبت های مالکیت با سود نقدی سهام به صورت کامل و با فرمت ورد و پی دی اف و فایل ارائه دفاع.

چکیده:

در این تحقیق به بررسی تأثیر چهار عامل عدم اطمینان جریان وجه نقد، نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام، نسبت سهامداران عمده و فرصت های سرمایه گذاری با سود نقدی سهام پرداخته شده است. بدین منظور چهار فرضیه تدوین گردید. سود نقدی سهام نیز با دو متغیر سود سهام به عایدات و سود سهام به فروش سنجیده شده است. در فرضیه اول ارتباط بین عدم اطمینان جریان های نقدی و سود نقدی سهام مورد آزمون قرار گرفت. در فرضیه دوم به ارتباط بین نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام و سود نقدی سهام پرداخته شد. فرضیه سوم بیان می دارد که بین نسبت سهامداران عمده و سودنقدی سهام رابطه معکوس وجود دارد. در فرضیه چهارم ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و سود نقدی سهام مورد آزمون قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها دو مدل رگرسیون تدوین ومورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی بین1385تا 1389 است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این است که به جز فرضیه دوم بقیه فرضیه ها مورد تأیید قرار نگرفت. به عبارت دیگر از بین چهار عامل ذکر شده در بالا تنها بین نسبت سود انباشته به حقوق صاحبان سهام و سود نقدی سهام ارتباط معناداری وجود دارد.

  • عدم اطمینان جریان های نقدی
  • سود نقدی سهام
  • پایان نامه کارشناسی ارشد
  • حسابداری

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه رابطه عدم اطمینان جریان های نقدی، فرصت های سرمایه گذاری و نسبت های مالکیت با سود نقدی سها