پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر فرم معلم

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر فرم معلم

این پرسشنامه شامل 30 سوال بوده و با هدف تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی با استفاده از داستان درکاهش اختلالات رفتاری دانش آموزان دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر سنین 19-13 سال طراحی شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پرسشنامه ارزیابی رفتاری راتر فرم معلم