شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از جهت گیری استراتژیک نسبت به کارآفرینی

شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از جهت گیری استراتژیک نسبت به کارآفرینی

مقاله با عنوان فوق که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده آماده دانلود می باشد.

محل برگزاری کنفرانس: شیراز

سال برگزاری کنفرانس: 1389

تعداد صفحات مقاله: 12

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

چکیده

محیط جهانی در ابعاد گوناگون با سرعت فزاینده ی تغییرات روبروست و این موضوع سبب تشدید رقابت گردیده است. در چنین شرایطی بکارگیری راهبردهای تهاجمی و واکنش های تدافعی مناسب از سوی صاحبان کسب و کار امری ضروری بوده و انعطاف پذیری در عین وجود عدم اطمینان محیطی به مولفه ای کلیدی تبدیل شده است. در این میان مزیت رقابتی به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در مدیریت استراتژیک، نقشی ویژه را در توانمند ساختن کسب و کارها برای اتخاذ تدابیر بهینه برای بقا و کسب سود ایفا می کند. در این مقاله با در نظر گرفتن جهت گیری استراتژیک در کارآفرینی، بهره برداری از مزیت های رقابتی جاری سازمان در کنار فرایند جستجو برای یافتن فرصت ها و تبدیل آنها به مزیت رقابتی در آینده مورد بررسی قرار گرفته است. جهت گیری استراتژیک در کارآفرینی زمینه ی مناسبی را برای سازمان ها در خلق و بهره برداری از مزیت های رقابتی و تخصیص منابع به شیوه ی متعادل فراهم می آورد که می تواند سازمان را در فائق آمدن بر جریان رقابت و همگام شدن با سرعت نوآوری در صنعت یاری نماید. از این رو شناسایی عواملی که بتوانند این جهت گیری را در ایجاد مزیت رقابتی پیاده نمایند، به وسیله ی مدلی در صنعت IT مورد توجه قرار گرفته است و از طریق روش های آماری متداول به وسیله ی نرم افزارهای رایج مانند SPSS و سنجش پایایی توسط آلفای کرونباخ تحت آزمون واقع شده است.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد مزیت رقابتی با استفاده از جهت گیری استراتژیک نسبت به کارآفرینی