بررسی انواع سیستمهای امنیتی در شبکه و بررسی نقاط ضعف و قوت فایروال (فیلتر، NAT و پراکسی) و سیستمهای تهاجم یاب

بررسی انواع سیستمهای امنیتی در شبکه و بررسی نقاط ضعف و قوت فایروال (فیلتر، NAT و پراکسی) و سیستمهای تهاجم یاب

بررسی انواع سیستمهای امنیتی در شبکه و بررسی نقاط ضعف و قوت فایروال (فیلتر، NAT و پراکسی) و سیستمهای تهاجم یاب

(65 صفحه فایل ورد – word)

مقدمه

این متن به بررسی انواع سیستمهای امنیتی و بررسی نقاط ضعف و قوت هر کدام می پردازد. در این بخش مقدماتی در مورد امنیت پروتکها و انواع حملات بیان می شود و بخشهای بعدی به بررسی دقیق انواع فایروال (فیلتر [1]، NAT [2] و پراکسی [3]) و سیستمهای تهاجم یاب [4] می پردازد. سپس سه نمونه از نرم افزارهای مفید امنیتی Snort, IPF) و SAINT) معرفی می گردد.

1-1 انواع حملات

در این قسمت یک سری از روشهای متدول برای جمله به شبکه های کامپیوتری توضیح داده می شود و در مورد هر کدام مشخصات و نحوه شناسایی آن حمله بیان شده است. این حملات در چهار دسته عمده تقسیم بندی شده اند:

  • حملات رد سرویس یا DoS [5]
  • حملات استثماری [6]
  • حملاتی که به منظور بدست آوردن اطلاعات صورت می گیرند. [7]
  • حملاتی که سرویسدهی روی شبکه را دچار مشکل می کنند. [8]

1-1-1 حملات رد سرویس

این نوع حملات با ایجاد یک بار زیاد و غیر عادی روی سرورها باعث از کار افتادن سرویسهای ارائه شده توسط آنها می شوند. از آنجا که انجام دادن این نوع حمله ساده است. لذا بیشتر متداول می باشد. این قسمت بیشتر این حملات را توضیح می دهد:

Ping of Death

این حمله از طریق بسته های ICMP صورت می گیرد. حجم بسته های ICMP به 64KB محدود می شود و بسته هایی که در سر آیند آنها حجم بسته بیشتر از این مقدار بیان شده (در حالیکه نیست) ممکن است در سمت گیرنده مشکلاتی ایجاد کنند چون بسیاری از سیستم عاملها کنترل دقیقی روی بسته های معیوب ندارند. این نوع حمله نبستاً قدیمی است و امروزه تمام سیستم عامل ها قادر به تشخیص آن می باشند.

Teardrop

این حمله از طریق Fragment های IP صورت می گیرد. یک Fragment شامل اطلاعاتی است که بیان می کند چه قسمتی از بسته داخل آن قرار دارد. بسیاری از سیستمها ممکن است با گرفتن Fragment هایی که متعلق به یک بسته بوده و با هم تناقض دارند (یک قسمت از بسته در دو Fragment قرار داشته باشد) دچار مشکل شوند. این نوع حمله نیز قدیمی است.

UDP Flooding

این حمله با استفاده از سرویسهای chargen , echo صورت می گیرد. با فرستادن یک درخواست جعلی از طرف یک سرویس echo برای یک سرویس chargen می توان به راحتی حجم زیادی از ترافیک را روی شبکه ایجاد کرد.

SYN Fooding

این حمله با فرستادن SYN پروتکل TCP صورت می گیرد. برای یک سرور دریافت یک بسته SYN به معنی گرفتن فضایی از حافظه برای آن ارتباط و فرستادن یک بسته ACK در پاسخ می باشد. فضای حافظه تخصیص داده شده تا زمان timeout یا بسته شدن ارتباط باقی می ماند. اگر تعداد زیادی بسته SYN فرستاده شود موجب اتلاف قسمت عمده ای از حافظه می شود، هر چند فرستادن بسته های ACK نیز زمان و پردازش زیادی لازم دارد. این حمله در نهایت سرور را به وضعیتی می کشاند که قادر به قبول ارتباط جدید نمی باشد. از آنجا که فرستنده بسته SYN در این حمله منتظر پاسخ نمی ماند می تواند بسته ها را قبل از فرستاندن تغییر دهد و هر بار یک آدرس تصادفی بجای آدرس فرستنده آنها قرار دهد. در این صورت تشخیص حمله بسیار مشکل می شود.

Land Attack

این حمله شبیه SYN Fooding می باشد. در این حمله یک بسته SYN برای سرور ارسال می شود که آدرس فرستنده و گیرنده آن هر دو آدرس خود سرور است. سرور پس از دریافت این بسته پاسخ آن را برای خودش می فرستد که نتیجه ای مشابه SYN Fooding به همراه دارد.

Smurf Attack

این حمله از طریق بسته های ICMP صورت می گیرد. در این حمله یک بسته ICMP Reqest داخل شبکه فرستاده می شود که آدرس reply آن آدرس broadcast شبکه می باشد. چنین بسته هایی معمولاً ترافیک بالایی داخل شبکه ایجاد می کنند.

عنوان صفحه

1 مقدمه1

فصل اول:

1-1 انواع حملات 1

1-1-1 حملات رد سرویس1

1-1-2 حملاتی که به منظور بدست آوردن اطلاعات صورت می گیرند4

1-1-3 حملاتی که سرویسدهی روی شبکه را دچار مشکل می کنند4

1-2-امنیت پروتکلها5

1-2-1 پیچیدگی سرویس 5

1-2-2 سوء استفاده از سرویس6

1-2-3 اطلاعات ارائه شده توسط سرویس6

1-2-4 میزان دیالوگ با سرویسگیر6

1-2-5 قابلیت پیکر بندی سرویس 7

1-2-6 نوع مکانیزم احراز هویت استفاده توسط سرویس7

فصل دوم:

2 فایروالهای packet- fkiter9

2-1 فیلتر های stateless9

2-1-1 کنترل بسته ها بر اساس نوع پروتکل9

2-1-2 کنترل بسته ها بر اساس آدرس IP9

2-1-3 کنترل بسته ها بر اساس پورتهای TCP/UDP10

2-1-4 کنترل بسته ها از روی سایر اطلاعات موجود در سرآیند11

2-1-5 مشکلات فیلتر های استاندارد12

2-1-6 کنترل بسته ها توسط سیستم عامل13

2-2 فیلترهای stateful13

2-3 مشکلات فیلترها14

فصل سوم:

3 NAT15

3- انواع ترجمه آدرس در NAT17

3-1-ترجمه پویا17

3-1-2 ترجمه ایستا18

3-1-3 توزیع بار18

3-1-4 افزونگی (Redundancy) 19

3-2 مشکلات NAT19

3-3 پراکسی20

3-3-1 عملکردهای امنیتی پراکسی21

3-3-2 پنهان کردن اطلاعات سرویسگیرها22

3-3-3 بستن یک سری URL22

3-3-4 کنترل کنترل محتویات بسته ها22

3-3-5 اطمینان از سالم بودن بسته ها23

3-3-6 کنترل روی دسترسی ها23

3-4 تاثیر پراکسی در سرعت23

3-4-1 cache کردن23

3-4-2 توزیع بار 24

3-4-3 مشکلات پراکسی 24

3-5سیستم های تهاجم یاب 26

3-5-1 سیستم های تهاجم باب بر مبنای بازرسی27

3-5-2 سیستم های تهاجم یاب طعمه 28

3-6 IP Filter29

3-6-1 نصب IP Filter روی Solaris30

3-6-2 پیاده سازی یک فیلتر با استفاده از IP filter30

فصل چهارم:

4 Snort36

4-1 مود Sniffer37

4-2 مود Packet logger38

4-3 مود تهاجم یاب شبکه39

4-3-1 فیلترهای BPF40

4-3-2 فایل پیکربندی Snort 42

4-3-3 Perprocessor ها 43

4-3-4 قوانین تهاجم یاب45

4-3-5 ماجول های خروجی45

4-4 SAINT47

4-4-1 فایل پیکربندی48

4-4-2 خط فرمان52

4-4-3 فرمت بانک اطلاعاتی55

4-4-4 بانک اطلاعاتی Facts5

4-4-5 بانک اطلاعاتی all-hosts557

4-4-6 بانک اطلاعاتی todo57

4-4-7 بانک اطلاعاتی CVE57

4-4-8 آنالیز خروجی57

منابع و مآخذ 60

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی انواع سیستمهای امنیتی در شبکه و بررسی نقاط ضعف و قوت فایروال (فیلتر، NAT و پراکسی) و سیستمهای تهاجم یاب