پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار+پروپوزال

دسته: مدیریت

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 358 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 106

پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار

تعداد صفحات: 106 فرمت ورد با قابلیت ویرایش متن

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید. نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است. جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970) تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای، پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است که با ضریب آلفای کرونباخ 0.764 پایایی آن اثبات و روایی آن نیز طبق نظر اساتید فن مورد تایید واقع شده است. در تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی، شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از روش آزمون t برای نمونه های مستقل و روش ANOVA ورگرسیون خطی ساده یک متغیره برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین تعهد سازمانی با سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و میزان حقوق و دستمزد وجود نداشته و تنها بین سابقه خدمت تعهد سازمانی و رابطه معنی دار دیده می شود..

این تصور که تکامل بعد از مرحله نوجوانی متوقف می شود مبنای علمی ندارد زیراهر مرحله ای از زندگی از نوزادی تا پایان عمر، با ویژگی ها و مهارت های تکاملی خاصی همراه می باشد.

تکامل موفقیت آمیز، فرد را برای زندگی و ورود به مراحل بعدی آماده می سازد. مشکلات موجود در کسب این مهارت ها خطر اختلالات روانی، اجتماعی و حتی مشکلا ت پزشکی را می تواند افزایش دهد. ممکن است تصور

شود که تکامل، مراحل مختلف پیشرفت خطی است اما بعضی از محققین معتقدند که تکامل، پیشرفت خطی دارد

اما تأثیر آن از نوع مارپیچی است و به این جهت باید به خانواده به عنوان یک واحد مراقبت توجه شود

واژه های کلیدی:

تعهد سازمانی – ویژگیهای شخصی – کارکنان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق … 1

1-1 مقدمه … 2

1-2 بیان مساله تحقیق … 3

1-3 اهمیت وضرورت موضوع تحقیق … 4

1-4 اهداف تحقیق … 6

1-5 چارچوب نظری تحقیق … 7

1-6 فرضیه های تحقیق … 11

1-7 قلمرو تحقیق … 12

1-8 تعاریف و مفاهیم واژه ها … 13

1-9 متغیرهای تحقیق: … 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق … 15

2-1 مقدمه … 16

2-2 تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی … 18

2-3 مراحل توسعه تعهد سازمانی … 21

2-4 اجزاء تعهد سازمانی … 23

2-5 اهمیت تعهد سازمانی … 27

(یک)

2-6عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی … 28

2-7 ابعاد تعهد سازمانی … 30

2-8 دیدگاه های تعهد سازمانی … 32

2-9 مدل ها و الگوهای تعهد سازمانی … 34

2-10 برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی … 40

فصل سوم: روش شناسی تحقیق … 42

3-1 مقدمه … 43

3-2 نوع تحقیق … 44

3-3 جامعه آماری … 45

3-4 حجم نمونه … 46

3-5 روش نمونه گیری … 47

3-6 شرح پرسشنامه … 48

3-7 روایی پرسشنامه … 49

3-8 اعتبار (پایایی) پرسشنامه … 50

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده ها) … 53

4-1 مقدمه … 54

4-2 آمار توصیفی … 55

4-3 فرضیه 1 … 59

4-4 فرضیه2 … 60

4-5 فرضیه3 … 61

(دو)

4-6 فرضیه 4 … 63

4-7 فرضیه 5 … 64

4-8 فرضیه6 … 67

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات … 68

5-1 نتیجه گیری … 69

5-2 پیشنهادات … 70

منابع و مآخذ … 72

ضمائم … 71

  • اجزاء تعهد سازمانی
  • اهمیت تعهد سازمانی
  • مراحل توسعه تعهد سازمانی
  • عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
  • مدل ها و الگوهای تعهد سازمانی
  • ابعاد تعهد سازمانی
  • دیدگاه های تعهد سازمانی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای شخصی باتعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار+پروپوزال