پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار (2)

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار بافرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 62

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد کودرک خصوصی و دولتی است. نمونه این تحقیق 30 کودک دارای مادر خانه دار (60 = n) می باشد که مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. برای جمع آوری داده های پژوهش، ازچک لیست رفتار ناسازگار کودکان (خودساخته) و پرسشنامه مشخصات عمومی استفاده شد. داده ها نیز با آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی (مهدکودک) دارای مادر شاغل و خانه دار تفاوتی وجود ندارد. اما بین رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی پسر و دختر تفاوت معناداری (P<0/01) بدست آمد. به عبارتی در این پژوهش میانگین رفتار ناسازگار در پسران بیشتر از دختران است.

مقدمـه:

نگرش نسبت به کودک و تربیت او در طی قرون گذشته دچار فراز و نشیب های زیادی شده است افلاطون به اهمیت آموزش و پرورش در دوران کودکی اشاره نموده است و این مسئله را در سازگاری و علاقه حرفه ای بعدی کودک مهم می دانست. ولی در قرون وسطی این اندیشه از میان رفت و کودک را همچون بالغین ناپخته تلقی می کردند. کودکان را همچون بزرگان لباس می پوشاندند و از آنان انتظار رفتار بزرگسالان را داشتند. در مدارس قرون وسطی دروس به ترتیب سختی و آسانی ارائه نمی شد و کودکان را موجودات بی گناه نمی دانستند و آنان را از تجاوزات وحشیانه محافظت نمی کردند. در قرون هفدهم تحولات عمیقی در نگرش نسبت به کودک بوجود آمد. مربیان سعی داشتند کودکان را از بزرگسالان و حتی نوجوانان جدا سازند. روش جدیدی در تعلیم و تربیت آغاز شد و مردم احساس منفی اخلاقی را به نگرشی مثبت، نسبت به کودکان تغییر دادند و کوشش همه جانبه ای برای حفظ و حراست کودکان از خشونت و فساد اخلاقی به عمل آوردند (کرین، ترجمه فدایی، 1367). روسو در قرون هفدهم مقالات متعددی در زمینه مسائل کودکان ارائه نمود و عنوان کرد که کودکان زمینه ذاتی تشخیص درست از نادرست را دارا هستند ولی تحت تاثیر قیود اجتماعی قرار گرفته اند. وی معتقد بود که کودک ماهیتاً کاوشگر فعالی است که تواناییهای بیشماری دارد و اگر بزرگسالان زیاد دخالت نکنند توانائیهایش شکوفا خواهد شد. (دبس، ترجمه کاردان، 1353) نظرات افرادی مانند فروید، تغییرات اجتماعی حاصل شده در قرون بیستم، آسانگیری در تربیت را دوباره مطرح کرد. بطور خلاصه برخی از علما معتقدند کودک موجودی گیرنده و دارای مغز انفعالی است که صرفاً به عوامل محیطی مانند تشویق و تنبیه پاسخ داده و رفتارش را بر این اساس پایه گذاری می کند. برخی دیگر تصور می کنند که رشد و نمو کودک در اثر یادگیری فعالانه او با محیط است و به واسطه این کار و فعالیت به تجارب خودش شکل داده و مشکلاتش را حل می کند

فهــرســت

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول ـ موضوع تحقیق

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیر تحقیق

– تعریف نظری متغیر

– تعریف عملیاتی متغیر

فصل دوم ـ چارچوب نظری تحقیق

– سازگاری

– اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک

– ناسازگاری

– عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری

– طبقه بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار

– ناسازگاری از دیدگاه مکاتب

– ناسازگاری در اثر نوروزها

– اختلالات خواب

– اختلالات گوارشی

ناسازگاری در اثر سایکوپاتهای زودرس

ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان در اثر سایکوزها

– تفاوتهای مربوط به جنسیت در اختلالات رفتاری

– اختلالات رفتاری کودکان بر حسب سن آنها

پیشینه تحقیق

فصل سوم ـ روش تحقیق

جامعه پژوهشی

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش اجرا

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم ـ نتایج تحقیق

فصل پنجم ـ بحث و نتیجه گیری

کودکان دارای مادران شاغل و خانه دار

ناسازگاری در کودکان دختر و پسر

محدودیت ها

پیشنهادات

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار (2)