بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج

دسته: علوم انسانی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 40 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 77

بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج

چکیده:

همانطور که می دانیم افسردگی و مانیا یکی از اختلالت خلقی شایع می باشند که بیشتر اختلالات عاطفی نامیده می شوند. اختلالات خلقی گروهی از بیماریهای روانپزشکی می باشند که به شکل خلق پایین و تصورات ذهنی ناهنجار بروز می نمایند.

نمای بالینی افسردگی می تواند بصورت خلق افسرده، احساس ناامیدی، احساس غم، بی ارزشی، آشفتگی خواب و اشتها و یا فقدان انرژی و میل جنسی بروز کند. این اختلالات می توانند منجر به مشکلاتی در عملکرد شغلی تحصیلی اجتماعی و روابط بین فردی گردند. بدین منظور و جهت شناخت بیشتر وضعیت و شیوع افسردگی تحقیقی را بر روی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج انجام دادیم. مطالعه با استفاده از تست بک (BDI) بر روی 280 نفر از دانشجویان پسر انجام گردیده است.

روش تحقیقی که از آن استفاده شد، روش تحقیق یا علّی مقایسه ای با روش آماری مقایسه بین میانگین دردو گروه مستقل و بااستفاده از فرمول t بوده است. روش نمونه گیری نیز بطور تصادفی ساده و با مراجعه به جدول اعداد تصادفی و به تعداد 140 نفر از هر گروه بوده است. روش جمع آوری اطلاعات نیز با بهره گیری از تست افسردگی بک صورت گرفته است. با قرار دادن نمرات خام درفرمولt وبا سطح اطمینان 90% و در سطح به علت کوچک تر بودن عدد بدست آمده از عدد جدول فرض تحقیق معنی دار نیامد و می توان گفت که «تفاوت معنی داری بین میانگین شیوع افسردگی در دو گروه دانشجویان بومی و غیر بومی وجود ندارد.»

فصل 1

مقدمه

خلق یا Mood مایه هیجانی یک وضعیت عاطفی پایدار است که در طول طیفی بهنجار از غم وشادی تجربه می شود. اختلالات خلقی با احساسهای نابهنجار افسردگی یا سرخوشی مشخص می شوند که در برخی موارد شدید با خصوصیات پسیکوتیک همراهند. اختلالات خلقی به انواع اختلالات دو قطبی و اختلالات افسردگی تقسیم می شوند. این علائم در برخی گروههای خاص از نظر جنس و سن و وضعیت روانی اجتماعی افراد متفاوت می باشد.

در این پژوهش افسردگی نه بعنوان یک بیماری، بلکه بعنوان واکنشی روانی در مقابل مسائل و مشکلاتی که دانشجویان با آنها گریبانگیر هستند، مطرح است.

بیشتر دانشجویان بخاطر تحصیل دردانشگاه از خانواده و شهر یا روستای خود جدا شده، در محیط جدیدی قرار گرفته اند که احیاناً ازنظر عاطفی مشکلاتی برایشان بوجود می آید. این مشکلات روانی و عاطفی موقعی تشدید پیدا می کند که آنان نتوانند خود را با محیط جدید دانشگاه تطبیق دهند.

عدم سازگاری با محیط آموزشی دانشگاه، محیط سکونت در خوابگاه و قرار گرفتن در شبکه جدید روابط، برخی عکس العملهای عاطفی از جمله افسردگی را بدنبال دارد.

11 بیان مسئله:

شاید کمتر کسی باشد که در طول زندگی خود لحظاتی از نگرانی و افسردگی را احساس نکرده باشد. افسردگی یک اختلال شایع عاطفی است. اگر شدت اینحالت از حد معمول بگذرد، عرصه زندگی را بر فرد تنگ کرده او را از همه چیز حتی از خودش بیزار می کند. بنظر می رسد ادعای اینکه اصولاً افسردگی جزئی از زندگی بشر است زیاد مشکل نباشد.

تورو می گوید: «اکثر مردم عمرشان در افسردگی خاموش می گذرد» و شوپنهاور چنین نوشت: «زندگی انسان بین ملال و اندوه نوسان دارد».

دراین تحقیق افسردگی عبارت از واکنشی است در برابر عوامل اجتماعی و محیط.

بعبارت دیگر حالتی است عاطفی به نحوی که فرد قدرت و توانایی لازم و کافی برای انجام امور و تکالیف عادی روزمرهخود را ندارد و کاهش چشمگیر در فعالیتهای سازنده وی دیده می شود.

افراد افسرده گرایش دارند به اینکه به تشریح درونی شکستها و تشریح بیرونی موفقیت هایشان بپردازند، بعبارت دیگر به بروز و بیان شکست هایشان و عدم بروز موفقیت هایشان می پردازند. امروزه دانشمندان رشته روانشناسی و روانپزشکی انسان را بعنوان مجموعه ای متشکل از واحدهای زیستی، روانی اجتماعی می شناسند.

(نور بالا، احمد، رابطه بین مذهب و بهداشت روانی از دیدگاه اسلامی دارو و درمان، 1371، تهران).

توضیح علائم موجود در تست بک:

تست بک شامل 21 علامت است وسؤالات آن با عناوین A,B,C,D, تا U درجه بندی شده است و ارزش از 0 تا 3 می باشد، که نمره صفرنشان دهنده عدم علائم افسردگی و نمره 3 نشان دهنده شدت عارضه می باشد.

هر سؤال 4 قسمت دارد و هر کدام از جوابها را که بیشتر با حالات فرد تناسب داشته باشد، انتخاب نموده و آنرا علامت می زند. چنانچه مراجع را در یک یا چند مقوله بیش از یک سؤال را با دایره مشخص کرده باشد، فقط یک سوال از آن مقوله و آن هم سؤالی را که بالاترین نمره را دارد به حساب می آورند. از آنجا که در هر مقوله بالاترین نمره 3 است. لذا جمع نمرات درکل بین 630 می باشد. میزان افسردگی دراین آزمون برمبنای 100 است. پس فردی که مثلاً نمره 5 بیاورد 1/24% افسردگی دارد و این درصد بدست آمده درکلید تست موجود است و راهنمای عمل قرار می گیرد.

یک نمره 71/11 را مرز اعتبار می داند و دیگران حتی نمرات بین 13 10 را نرمال می دانند و عده ای نمره 15 و درصد 1/24 را مرز اعتبار قرار داده اند و تا این حد نمره افسردگی نرمال و طبیعی است.

درجات افسردگی سطح نمرات

نرمال 150

افسردگی خفیف 3115

افسردگی متوسط 4732

افسردگی عمیق 6348

A علامت خلق:

دراین فاکتور درجات خلقی مختلف از عدم غمگین تا بسیار شدید مورد نظر بوده و فرد درحالت کنونی خویش را با پاسخ دادن به یک سؤال معلوم می دارد. تغییر خلق وخوی و خلق پایین از علائم مهم افسردگی است.

B علامت بدبینی:

امید به آینده و ناامیدی و دلسردی به تدریج برحسب سؤالات مطرح شده در نظر گرفته شده است که فرد با پاسخ به آنها خوش بینی نسبت به آینده را بیان می کند.

C علامت احساس شکست:

درجات مختلف احساس شکست ومورد اجحاف واقع شدن از 30 دراین سؤال مور نظر بوده که فرد وضعیت خود را با پاسخ به یکی از سؤالات معلوم می دارد.

D علامت نارضایتی:

این قسمت به ارزیابی حالاتی چون نارضایتی و دلسردی و بی توجهی به اطراف و لذت بردن از وقایع اختصاص دارد که شخص حالات فوق را در سؤالات مطرح تشخیص داده و علامت می زند.

E علامت احساس گناه:

یکی از علائم مهم و درجه اول افسردگی احساس گناه و تقصیر است که فرد خود را به علت گناهی که مرتکب شده بدو بی ارزش تصور می کند. احساس گناه از 30 به ترتیب از فقدان احساس گناه تا احساس گناه شدید درجه بندی شده است.

F علامت تنبیه خود:

از علائم دیگر افسردگی تنبیه و استحقاق تنبیه است که دراین قسمت مورد سنجش واقع شده است.

G علامت نفرت از خود:

فرد افسرده از خود نفرت دارد زیرا خودش را فردی بی کفایت و نالایق می داند به همین دلیل اعتماد به نفس کافی ندارد و کم کم از خود متنفر می شود.

H علامت اتهام به خود:

از ویژگی این افراد این است که در هر حادثه ای مقدار زیادی تقصیر برای خود قائل هستند، لذا خود را مقصر و مجرم دانسته و فکر می کنند که به دلیل داشتن عیوب زیادی است که آنها دارند.

I علامت گوشه گیری از اجتماع:

وجود چنین تمایلاتی در فرد بیشتر به شکل افکار خودکشی و در مراحل شدید اقدام عملی به آن معلوم می گردد و فرد افسرده راه چاره و نجات خود را در مرگ جستجو می کند و این از علامت احساس درجات شدید افسردگی است.

J علامت گریستن:

اشک بعنوان سمبل هیجانی رنج و اندوه شناخته شده و تمایل بر گریستن زیاد و مداوم و غالباً بدون دلیل شخص، از علائم اندوه و رنج و افسردگی است که باعث شدت میزانی از افسردگی را می رساند. احساس رنجش دائمی، حساسیت زیاد و زود رنجی در تحریک پذیری از افراد و اطرافیان از حالات افراد افسرده است.

L علامت گوشه گیری از اجتماع:

افراد افسرده معمولاً تمایل به گوشه گیری دارند و نسبت به اطرافیان بی توجه هستند و آنها از اجتماع گریزان بوده و تنهایی را ترجیح می دهند که از علائم مهم افسردگی است.

M علامت بی تصمیمی:

به تعویق انداختن و یا ناتوانی کامل در تصمیم گیری نشانه اختلال درتصمیم گیری از خفیف تا شدید می باشد که فرد احساس بی ارادگی کرده و قادر به گرفتن تصمیم نیست.

N علامت اختلال درتصویر بدنی:

ویژگی افراد افسرده یکی این است که از لحاظ ظاهری خود را زشت و بد منظره می دانند لذا همواره احساس حقارت کرده و خود را سرزنش می کنند.

فهرست مطالب

عنوان

تشکر و قدردانی:

چکیده:

فصل اول: مقدمه

11 بیان مسئله

12 اهمیت مسئله

13 اهداف تحقیق

بیان فرضیه

14 فرضیه تحقیق

15 اصطلاحات مهم و تعاریف عملیاتی متغیرها

1 افسردگی

2 شیوع

3 دانشجوی بومی و غیر بومی

فصل دوم: مرور بر ادبیات تحقیق

21 افسردگی

22 نشانه های افسردگی

23 طبقه بندی

24 نظریه های افسردگی

25 درمان اختلالات خلقی

26 تحقیقات انجام شده درمورد افسردگی دانشجویان

فصل سوم: طرح تحقیق

31 توصیف روش تحقیق

3-2 جامعه تحقیق

3-3- روش نمونه گیری

34 متغیرها و کنترلهایی که اعمال شده است

35 روش جمع آوری داده ها

36 ابزار اندازه گیری

37 روش آماری

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

51 توصیف روش های مورد استفاده در تحقیق

52 نتیجه گیری

53 توجیه و تفسیر نتایج

54 توصیه برای پژوهشهای بعدی

55 محدودیتها

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوستها

  • تحقیق بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران و

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی افسردگی دانشجویان پسر بومی و غیر بومی دانشگاه تربیت معلم تهران واحد حصارک کرج