آموزش طراحی سازه بتنی

آموزش طراحی سازه بتنی

با توجه به نقشه طراحی شده توسط مهندس معمار باید مهندس محاسب یک بررسی کلی داشته باشد. برای مثال نحوه ستون گذاری

و همچنین جانمایی راه پله که باید توسط چهار ستون احاطه شده باشد در بخش بعدی در مورد ستون گذاری صحبت خواهیم کرد

و هم چنین نقشه معماری طوری باشد که مهندس محاسب بتواند یک سیستم سازه ای مناسب برای سازه در نظر بگیرد تا در هنگام

کنترل سازه دچار مشکل جواب ندادن دریفت ومشکلات دیگر نشود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

آموزش طراحی سازه بتنی