تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

دسته: حقوق

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 19 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 18

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام

قسمت اول

تغییرات اساسی (ماهوی)

ماده 1: معاهده راجع به اتحادیه اروپایی، براساس مقررات این ماده تغییر خواهدکرد. 1- بعد از سومین (پاراگراف) مقدماتی، مطلب ذیل درج خواهد شد:» باتایید وفاداری خود به حقوق بنیادین اجتماعی که آنرا منشور جامعه اروپایی 18 اکتبر 1961 تورین، و منشور جامعه راجع به حقوق بنیادین اجتماعی کارگران تعریف نموده است. «2- هفتمین (پاراگراف) مقدماتی به صورت ذیل جایگزین خواهد شد:» باعزم به توسعه اقتصادی و اجتماعی مردم خود، با رعایت اصول توسعه پایدار در زمینه وضعیت بازار داخلی و تقویت یکپارچگی و حفظ محیط زیست و در جهت تحقق بخشیدن به سیاستهای تضمینی به منظور حرکت سریع به سوی وحدت اقتصادی که با توسعه موازی (هماهنگ) در سایر عرصه ها همراه است، «3- نهمین (پاراگراف) مقدماتی، به شکل زیر جایگزین خواهد شد:» باتصمیم به تحقق یافتن سیاست خارجی و امنیتی مشترک مشتمل بر ایجاد چارچوب پیشترفته ای از یک سیاست دفاعی مشترک، که ممکن است براساس مقررات ماده 7. j به دفاع جمعی منتهی شود، و از این رهگذر با تاکید بر هویت اروپایی و مستقل آن برای توسعه صلح و امنیت در اروپا و جهان؛ با تصمیم به سهولت بخشیدن حرکت آزاد اشخاص در عین حال با تضمین امنیت مردم خود، از طریق تاسیس منطقه آزادی، امنیت و عدالت، مطابق مقررات این معاهده. «4- پاراگراف دوم ماده A، به صورت ذیل جایگزین خواهد شد:» این معاهده نشانگر مرحله جدیدی از ایجاد یک اتحادیه بسیار نزدیک میان مردم اروپا می باشد. که تا جای ممکن به صورت آزادانه و کاملاً هماهنگ به آراء شهروندان گذاشته می شود. «5- ماده B به صورت زیر جایگزین خواهد شد:» ماده B اتحادیه با توجه به واقعیات ذیل، شروع به کار خواهد نمود: – در جهت ترغیب به توسعه اقتصادی و اجتماعی و سطح بالای اشتغال و در جهت نیل به توسعه متقابل و پایدار، بویژه از طریق ایجاد یک منطقه بدون مرزهای ملی (کشورها)، تقویت یکپارچگی اقتصادی و اجتماعی و ایجاد وحدت اقتصادی و پولی و در نهایت شامل یک پول واحد مطابق مقررات این معاهده. – تاکید بر هویت اتحادیه در صحنه بین المللی، بویژه از طریق اجرای سیاست خارجی و امنیتی مشترک در چارچوب ایجاد سیاست دفاع مشترک که ممکن است به دفاع جمعی منتهی شود، براساس مقررات مادهj. 7. – استحکام بخشیدن به حفظ حقوق و منافع ملت های دول عضو اتحادیه از طریق معرفی آنها به عنوان شهروند اتحادیه. – ادامه دادن و توسعه اتحادیه به عنوان منطقه آزادی، امنیت و عدالت به صورتی که حرکت آزاد اشخاص ضمن اقدامات مناسب در باره کنترل مرزهای داخلی، پناهندگی، مهاجرت و جلوگیری و مبارزه با جرایم تضمین می شود. واقعیات عینی اتحادیه در این معاهده به صورت مقررات پیش بینی و درج خواهد شد و بر اساس شرایط و جدول زمانی کار خود را با احترام به اصول فرعی معرفی شده در ماده 3b معاهده تاسیس جامعه اروپایی شروع خواهد کرد. «6- ماده C، پاراگراف دوم به صورت ذیل جایگزین خواهد شد:» اتحادیه، خصوصاً درباره سازگاری فعالیت های داخلی خود به عنوان یک مجموعه، در زمینه روابط داخلی خود، سیاست های امنیتی، اقتصادی و توسعه را تضمین خواهد نمود. شورا و کمیسیون برای چنین سازگاری ای تضمین خواهند داد و به این منظور همکاری خواهند داشت. هر یک از آنها اجرای این سیاستها را براساس اختیارات خاص خود تضمین خواهند نمود. «7- ماده E به صورت زیر جایگزین خواهد شد:» پارلمان، شورا، کمیسیون، دیوان دادگستری و دیوان محاسبات اروپایی، اختیارات خود را بر اساس شرایط و اهداف پیش بینی شده اعمال خواهند کرد. از یک طرف، از طریق معاهدات مؤسس جوامع اروپایی و معاهدات بعدی و قوانین اصلاحی و مکمل ضمیمه شده به آنها و از طرف دیگر، از طریق سایر مقررات این معاهده «8- ماده F به صورت ذیل تغییر خواهد کرد: (a) پاراگراف 1 به این صورت زیر جایگزین خواهد گردید:» 01 اتحادیه براساس اصول آزادی، دموکراسی، احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، و حکومت قانون، اصول مشترک میان دولتهای عضو بنا نهاده می شود. «(b) پاراگراف (3) موجود تبدیل به پاراگراف (4) خواهد شد و یک پاراگراف جدید (3) به شکل زیر درج خواهد شد:» 3. اتحادیه به هویت ملی دولتهای عضو، احترام می گذارد. «9- درپایان تیتر اول، ماده زیر درج خواهد گردید:» ماده F. 1 1. شورا، گردهمایی متشکل از سران دولتها و حکومت ها براساس پیشنهاد13دولتهای عضو یا از طریق کمیسیون بعد از کسب رضایت پارلمان اروپایی، در صورت وجود یک نقض شدید و مداوم اصول مندرج درماده F. 1 توسط دولت عضو، بعد از دعوت حکومت دولت مورد بحث جهت بیان اظهاراتش تصمیم گیری می کند. 2. در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، شورا با اکثریت لازم ممکن است برخی از حقوقی که از اجرای این معاهده برای دولت متعاهده مذکور، حاصل می شود را معلق کند، از جمله حقوق مربوط به رای گیری از نماینده حکومت دولت مذکور در شورا. همچنین در عمل شورا می تواند آثار چنین تعلیقی را درباره حقوق و تعهدات طبیعی و قانونی اشخاص نیز تسری دهد. براساس این معاهده تعهدات دولت متعاهد مذکور در هر موردی الزام آور نسبت به آن دولت خواهد بود. 3. شورا، با کسب اکثریت لازم بعداً می تواند در صورت تغییر وضعیت در باره تغییر یا لغو اقدامات صورت گرفته براساس پاراگراف (2) تصمیم بگیرد. 4. در اجرای این ماده، شورا بدون در نظر گرفتن رای نمایندگی حکومت دولت مورد بحث اقدام خواهد کرد. آراء ممتنع اعضاء این سند که شخصاً یا به نمایندگی صادر می شود مانع از قبول آراء مذکور در پاراگراف (1) نخواهد شد. اکثریت لازم عبارتست از همان میزان از آرای معتبر اعضای شورا که در بند 2 ماده 148 معاهده تاسیس جامعه اروپایی تعیین شده است. این پاراگراف، در صورت تعلیق حقوق رای گیری، باتوجه به پاراگراف (2) اعمال خواهد شد. 5. براساس اعمال این ماده، پارلمان اروپایی با اکثریت قاطع 23 آراء که نمایانگر اکثریت اعضاء اتحادیه می باشد، اقدام خواهد کرد. 10- تیترV به صورت زیر جایگزین خواهد گردید:» تیترV مقررات مربوط به سیاست خارجی و امنیتی مشترک ماده j. 1 1. اتحادیه سیاست خارجی و امنیتی مشترکی که تمام جوانب سیاست و خطمشی ء مذکور را در بر بگیرد، باتوجه به اهداف زیر تعیین نموده و اجرا خواهد کرد: – حفظ ارزشهای مشترک، منافع اساسی، استقلال و یکپارچگی اتحادیه مطابق اصول منشور ملل متحد. – تقویت امنیت اروپادر همه اشکال. – حفظ صلاح و تقویت امنیت بین المللی بر اساس اصول منشور ملل متحد و اصول سند نهایی هلسینکی و اهداف منشور پاریس از جمله مقررات مربوط به مرزهای داخلی. – توسعه همکاری بین المللی. – توسعه و تثبیت دموکراسی و حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین. 2. دولتهای عضو باید به طور فعال و صریح ضمن داشتن روح وفاداری و همبستگی متقابل، سیاست خارجی و امنیتی اتحادیه راتضمین نمایند. دولتهای عضو در جهت بهبود و توسعه یکپارچگی سیاسی متقابل خود، با همدیگر همکاری خواهند داشت. آنها از هر اقدامی که مخالف با منافع اتحادیه باشد یا احتمالاً کارایی آن را به صورت یک نیروی متحد در روابط بین المللی تضعیف نماید، خوداری خواهند نمود. شورا تضمین خواهد کرد که اصول مزبور انجام یافته اند. ماده2. j اتحادیه، اهداف وضع شده در ماده j. 1را از طرق ذیل تعقیب خواهد نمود: – ارائه اصول و رهنمودهای کلی برای سیاست خارجی و امنیتی مشترک. -تصمصم گیری راجع به تدابیر و استراتژی های مشترک. -اتخاذ اقدامات مشترک. – اتخاذ مواضع مشترک. -تقویت همکاری سازمان یافته میان اعضا در سلوک سیاسی خود. ماده j. 3 1. شورای اروپایی اصول و رهنمودهای کلی جهت سیاست خارجی و امنیتی مشترک ارائه خواهد داد، من جمله از بابت ضرورتهای دفاعی. 2. شورای اروپایی تدابیر مشترکی را جهت اجرا توسط اتحادیه در بخشهایی که دولتهای عضو دارای منافع عمده و مشترک هستند، تعیین خواهد کرد. تدابیر مشترک باتوجه به اهداف شان، طول مدت و شیوه های آن که توسط اتحادیه و دولتهای عضو بدست داده خواهد شد، وضع خواهند شد. 3. شورا تصمیمات لازم برای ارائه و اجرای سیاست خارجی و امنیتی مشترک را براساس رهنمودهای عمومی ارائه شده به وسیله شورای اروپایی، اتخاذ خواهد کرد. شورا تدابیر مشترک را به شورای اروپایی توصیه خواهد نمود و آن ها را بویژه با اتخاذ قوانین و مواضع جمعی (مشترک) اجراخواهد نمود. شورا از طریق اتحادیه، وحدت، سازگاری و کارایی قوانین را تضمین خواهد نمود. مادهj. 4 1. شورا اقدامات مشترکی را اتخاذ خواهد کرد، اقدامات مشترک در آن وضعیت های خاصی اعمال می شوند که اقدام عملی توسط اتحادیه به عنوان شرط لازم، مفروض دانسته شود. این قوانین اهداف، حوزه (فعالیت)، ابزار (موردنیاز) و درصورت ضرورت مدت و شرایط لازم برای اجرای عملیات مزبور را تنظیم و در اختیار اتحادیه قرار خواهند داد. 2. درصورتیکه تغییر اوضاع و احوال به گونه ای باشد که دارای تبعات قابل توجهی نسبت به مسئله ای که موضوع اقدامات مشترک است، باشد، شورا اصول و اهداف قانون مزبور را مورد بررسی قرار خواهد داد و تصمیمات ضروری را اتخاذ خواهد کرد. تازمانی که شورا اقدامی نکرده است، اقدام مشترک معلق خواهد ماند. 3. اقدامات مشترک دولتهای عضو را نسبت به مواضعی که اتخاذ کرده اند و در جریان فعالیت های خود متعهد خواهد کرد. 4. شورا می تواند از کمیسیون درخواست نماید که کمیسیون پیشنهادات مناسبی را در رابطه با سیاست خارجی و امنیتی مشترک، ارائه دهد تا اجرای قانون مشترک را تضمین نماید. 5. هرگاه طرحی جهت اتخاذ یک اقدام ملی (داخلی در یک کشور عضو) وجود داشته باشد یا اقدام ملی در تعقیب اقدام مشترک اخذ شود، اطلاعات مربوط به آن در هر حال جهت اخذ مجوز در صورت نیاز برای شورهای مقدماتی در شورا تهیه خواهد شد. تعهد به فراهم نمودن اطلاعات مقدماتی شامل حال مواردی نخواهد بود که صرفاً یک جابجایی ملی تصمیمات شورا هستند. 6. در مواردی که نیاز ضروری ناشی از تغییر وضعیت باشد و در صورت فقدان تصمیم شورا، دولتهای عضو می توانند اقدامات ضروری را به عنوان یک امر اضطراری ضمن توجه به اهداف کلی اقدام مشترک اتخاذ نمایند. دولت عضو مربوطه، بلافاصله شورا را از چنین اقداماتی در جریان خواهد گذاشت. 7. اگر مشکلات بزرگی دراجرای یک اقدام مشترک وجود داشته باشد، دولت عضو آن ها را به شورا ارجاع خواهد نمود و شورا آن ها را به بحث گذاشته راه حل مقتضی را بررسی خواهد نمود. این راه حلها مخالف با اهداف قانون مشترک یا در جهت تضعیف کارایی آن نخواهد بود.

 • دانلود پژوهش
 • دانلود مقاله
 • معاهده آمستردام
 • تحقیق
 • دانلودتحقیق
 • تغییرات اساسی
 • دانلود پروژه
 • دانلود جزوه
 • مقاله
 • پروژه
 • پژوهش
 • معاهده ماستریخت
 • جزوه

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تغییرات اساسی معاهده ماستریخت بر اساس معاهده آمستردام