کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تعمیر کامل اتومبیل (4)

کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تعمیر کامل اتومبیل 89 ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 94

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه آ

بخش اول: پیاده و سوار کردن قطعات موتور

کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور 1

آزمایش رینگ های پیستون 10

کلیات مربوط به بستن موتور 13

بستن میل لنگ و کپه های ثابت روی بلوک موتور 13

بستن پیستون، گچن پین و شاتون 15

جا انداختن رینگها روی پیستون 16

جا انداختن پیستون و شاتون 17

بستن اویل پمپ به بلوک موتور 19

بستن فلایویل روی میل لنگ 19

بستن میل سوپاپ 20

بستن دینام واستارت بر روی موتور 24

بخش دوم: تعمیر سیلندر

سائیدگی سیلندر و علل آن 25

سنگ زدن یا پولیش موتور 30

بوش های سیلندر 34

تعمیر ترک های بلوک سیلندر 36

بخش سوم: تعمیر سوپاپ و سرسیلندر

عیب های سوپاپ 37

بخش چهارم: چرخ دنده های جلوی موتور و طرز تنظیم آنها

تایمینگ 41

بخش پنجم: تعمیر شاتون، میل لنگ و یاتاقانها

کلیات مربوط به شاتون و گجن پین 48

سنگ زدن میل لنگ 61

یادآوری 68

ساختمان یاتاقان 71

علل صدمه دیدن یاتاقانها 76

بخش ششم: عیب یابی

کاهش کشش موتور 78

عواملی که در عمر موتور تاثیر دارند 83

بخش اوّل ـ پیاده و سوار کردن قطعات موتور (تعمیر اساسی)

1ـ کلیات مربوط به بازدید قسمتهای موتور

پس از شستشوی قسمتهای مختلف موتور و خشک کردن آنها، بایستی کلیه قطعات تراشکاری شده و یا تعویض شده بازدید گردد. هم چنین خلاصی (لقی) قسمتهای مختلف موتور کنترل شده و با ارقام مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات موتور اتومبیل مقایسه و تطبیق داده شود. در صورتی که کتاب راهنما در دسترس نباشد می توان ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را از تراشکار با تجربه پرسید و یاداشت نمود. لازم به یادآوری است که هر تعمیرکاری، بایستی ارقام مربوط به مشخصات فنی موتور را که به طور تجربی به دست آمده و بین تعمیرکاران معمول است در دفترچه ای یادداشت کرده، و در صورت لزوم از آنها استفاده نماید. هم چنین در جدولهای 1و2مقدار سفتی پیچهای موتور با تورک متر (آچار مدرّج)، نسبت به بزرگی و کوچکی آن (قدرت موتور) و نسبت به قطر و جنس پیچ به طور نمونه ذکر شده است.

جدول1- مقدار سفتی پیچهای موتور را بر حسب پوند فیت نشان میدهد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

کارآموزی در نمایندگی ایران خودرو تعمیر کامل اتومبیل (4)