پرسشنامه نگرش سنج تربیتی

پرسشنامه نگرش سنج تربیتی

این پرسشنامه از کتاب عزت نفس کوپر اسمیت استخراج شده است. و در پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی و روانشناسی مورد استفاده قرار گرفته است. دارای 40 سوال بسته بصورت طیف لیکرت می باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پرسشنامه نگرش سنج تربیتی