تحقیق ارزیابی کاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی وقت (2)

تحقیق درباره ارزیابی کاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی وقت

فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 28 صفحه

چکیده

تولید اطلاعات از داده های سنجش از دور ب ه ویژه داده های ماهواره ای نسبت به گذشته نه جندان دور افزایش فزاینده ای پیدا نموده است و با توجه به اهمیت و نقش اینگونه داده ها، قطعا ً تولید آنها همچنان افزایش می یابد. در طول سالهای گذشته راههای گوناگون ومتنوعی طراحی و ارائه شده است که از طریق آنها می توان با کمک سنجش از دور استفاده زیادی نمود. یکی از مهمترین فوائد استفاده از داده های ماهواره ای در مطالعات پدیده های طبیعی و شناخت کره زمین و معضلات آن صرفه جویی در وقت و افزایش دقت است. نظر به اینکه در کشورمان تحقیقات و مطالعات متعددی با استفاده از اطلاعات و تصاویر ماهواره ای انجام شده است، بنابر این در این تحقیق سعی میگردد که موارد مشروحه زیر که منجر به صرفه جویی در دقت می شود تجزیه و تحلیل گردد و اهمیت سرعت کار و دقت تشریح شود:

تلفیق داده های ماهواره ای با GIS و ارزش صرفه جویی در وقت.

  • تلفیق GIS، سنجش از دور و اینترنت.
  • تلفیق سنجش از دور و زمین آمار.
  • کاربرد سنجش از دور در مطالعات آب و منابع ملی.
  • صرفه جویی در استفاده از مطالعات آب و منابع طبیعی.

بر ا ساس نتایج این مطالعات، اهمیت کاربرد فناوری و سنجش از دور برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی و کاهش ضایعات و صرفه جویی در وقت آشکار می گردد و نهای تاً پیشنهاد می گرددکه این فناوری مورد توجه بیشتر مدیران و برنامه ریزان کشور قرار گیرد.

مقدمه برای مطالعه کره ای که بر روی آن زندگی می کنیم، به کار گیری تمامی رشته های علمی به درک محیط و عوامل مؤثر بر تغی ی رات آن کمک می کند. بدیهی است لازمه دست ی ابی به توسعه پایدار، شناخت محیط و عوامل مؤثر بر آن است. افزایش جمعیت و رشد فزاینده شهر ها، مناطق مسکونی و توسعه صنعتی اراضی کشاورزی زیادی را تخریب و از چرخه تولید خارج میکند، بنابر این لازم است منابع و مناطق جدید شناسایی شده و به عرصه تولید اختصاص یابد. یکــی از ابزارهای مؤثر در زمینه مطالعات محــیط زیست و علـوم زمین استفاده از فن آوری دور سنجی و بهره گیری از داده های ماهواره ای است. شناخت بسیاری از منابع نظیر خاک، آب، معدن و پوشش گیاهی و پایش پدیده های زیانباری مانند سیلابها، بیابان زایی، فرسایش آبی و بادی، حرکت تپه های شنی، شوری آب و خاک، تخریب جنگلها و مراتع، لازمه دستیابی به توسعه پایدار است. استفاده از فناوری دور سنجی و به کار گیری داده های ماهواره ای اغلب موجب کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت و افزایش دقت و سرعت میگردد و روز به روز بر اهمیت این فناوری در راستای تو سعه پایدار افزوده میشود، فنآوری دور سنجی از جمله ابزار های نوینی است که دست یابی و استخراج اطلاعات پایه برای مدیریت مـنابع زمین را میــسر می سازد. با اسـتفاده از فناوری سنجش از دور [1] می توان با هزینه و زمان کمتر، طیف وسیعی از پروژه ها را در سطح جهانی، منطقه ای، ملی، استانی و محلی به نتیجه رساند. از آنجا که مطالعات و جمع آوری اطلاعات هدفمند باید نتیجه آن دست یابی به توسعه پایدار باشد به اختصار چند کاربرد مهم داده های ماهواره ای که در زمینه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی آینده حائز اهمیـت است در جدول 1 آ مده است

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیق ارزیابی کاربری داده های ماهواره ای از نظر صرفه جویی وقت (2)