تحلیل رابطه فرهنگ و توسعه با تأکید بر ویژگی های فرهنگی مؤثر بر توسعه و موانع فرهنگی آن (مقاله جدید2015)

تحلیل رابطه فرهنگ و توسعه با تأکید بر ویژگی های فرهنگی مؤثر بر توسعه و موانع فرهنگی آن (مقاله جدید2015)

این مقاله جزو مقالات برتر ارائه و چاپ شده در مجموعه ی مقالات کنفرانس جهانی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی استانبول ترکیه (2015) است که برای دانشجویان حوزه ی جامعه شناسی توسعه ی اقتصادی و فرهنگی، می تواند منبعی موثق و علمی باشد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحلیل رابطه فرهنگ و توسعه با تأکید بر ویژگی های فرهنگی مؤثر بر توسعه و موانع فرهنگی آن (مقاله جدید2015)