تحقیق تأثیر بازی های رایانه ای برپرخاشگری کودکان ونوجوانان

دانلود تحقیق تأثیر بازی های رایانه ای برپرخاشگری کودکان ونوجوانان

ما اکنون در جامعه متمدن عصر حاضر زندگی می کنیم که در آن خشونت بین افراد از نظر قانونی جرم بحساب

می آید و پرخاشگری با دیگران نیز مقابله به مثل آنان را به دنبال می آورد و ممکن است زنجیره ای از اختلافات بعدی را سبب شود (لطف آبادی، 1378).

نوجوانی یکی از بحرانی ترین دوران زندگی انسان است که در این دوران با مشکلات فراوانی دست به گریبان است با فرا رسیدن دوران بلوغ مزاج کودکان طوفانی می شود انقلاب و دگرگونی همه جانبه ای در جسم و روان آنان پدید می اید ممکن است پرخاشگر شود یا آرام و ساکت، تمام جنبه های حیوانی و انسانی که در وجودش نهفته است بر اثر ترشح هورمونهای بلوغ ظاهر و آشکار شود (آدلر، 1378، ترجمه سروری).

در جهان معاصر پیشرفت علوم نه تنها بر سطح زندگی و فضا و محیطی که انسانها در آنجا زندگی می کنند تاثیر گذاشته بلکه قوانین و قواعد حاکم بر ارتباط و تعامل بین انسانها و نگرش آنها را نسبت به خود، و به دیگران و به جهان تغییر داده است.

چنانچه دنیای نوجوانان نیز از این تغییرات مصون نمانده است و یکی از جلوه های این تغییر و دگرگونی تغییر در نوع سرگرمیها و یا گذراندن اوقات فراغت این قشر از جامعه است که نمود بارز آن را می توان در ظهور و گسترش بازیهای الکترونیکی مشاهده کرد.

به این تربیت با ظهور و گسترش این بازیها، روز به روز شرکتهای سازنده بازنده بازیهای جدیدتری را به بازار عرضه کرده اند، به طوری که سال به سال به بهبود و کیفیت دستگاههای ساخته شده افزوده گشته و بازیهای متنوعی نیز ارئه می شد، و هر بازی ارائه شده نسبت به بازیهای قبلی از درجه و شدت خشونت زیادی برخوردار بود.

ناگهان با افزایش خشونت در این بازیها، کودکان و نوجوانان بسیاری به سمت اینگونه بازیها گرایش یافتند، تا زمانیکه امروزه تاثیرات این چنین بازیها در کودکان و نوجوانان تبدیل به ناهنجاری در رفتارها و تعاملات اجتماعی شده است.

بدیهی است که در هزاره جدید خشونت نوجوانان یکی از بزرگترین مسائل رو در روی جوامع است.

2ـ1ـ بیان مسئله:

دراین پژوهش تأثیربازیهای رایانه ای بررفتارکودکان ونوجوانان مورد بررسی قرار می گیرد طبق نظر خواهی برخی مؤسسات تحقیقی 86 درصد معلمان معتقدند که اثر رسانه های گروهی برکودکان ونوجوانان بیشترازاثرمدرسه برآنها است. این اثربخشی به خاطر انبوه و تنوع اطلاعاتی است که آن ها دراختیار کودکان و نوجوانان می گذارند و بدین وسیله حس کنجکاوی آن ها را برمی انگیزند. دیدن فیلم های خشونت آمیزو بازی های رایانه ای که اکثر آن ها بازی های رایانه ای خشن را دارند موجب بروز پرخاشگری کودکان و نوجوانان می گردد که این مسئله مورد

پژوهش کثیری ازمحققان قرار گرفت است ‘ کشور ما یکی از بازارهای پررونق فروش بازی های رایانه ای است واین درحالیاست که در ایران هیچ تلاشی برای درجه بندی بازی های رایانه ای و جلوگیری از ورود و تکثیر آن بازی هایی که اثر مخرّب تربیتی برکاربر دارند انجام نگرفته است. والدین بانظارت برخرید بازیهای رایانه ای، آموزش کودک درزمینه انتخاب بازی متناسب با سن واعتقادات او دراین امر می توانند مؤثر باشند. ومسئولین با برنامه ریزی درزمینه طراحی بازیهای متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی، جلوگیری ازورود وتکثیربازیهای مخّرب، درجه بندی بازی ها متناسب با سن هرگروه ازافراد جامعه می توانند کودکان و نوجوانان وجامعه راازآسیبی که این بازی هابه دنبال داردحفظ کنند’ (پایان نامه طیبه ی نیکوکار89-88)

3ـ1ـ سؤالات تحقیق

1ـ3ـ1ـ سؤال اصلی:

آیا بازی های رایانه ای بررفتار کودکان ونوجوانان تأثیرمی گذارند؟

2ـ3ـ1ـ سؤالات فرعی:

1ـ2ـ3ـ1ـ آیا میزان آگاهی والدین ازچگونگی بازی های رایانه ای در تأثیر پذیری کودکان ونوجوانان از این بازی ها مؤثر است؟

2ـ2ـ3ـ1ـ آیا آموزش کودکان و نوجوانان درزمینه بازی های رایانه ای در تأثیر پذیری آنها از این بازی ها مؤثر است؟

4ـ1ـ فرضیات تحقیق:

1ـ4ـ1ـ بازی های رایانه ای بررفتار کودکان و نوجوانان تأثیر می گذارد.

2ـ4ـ1ـ میزان آگاهی والدین ازبازی های رایانه ای درتأثیر پذیری کودکان ونوجوانان از این بازی ها مؤثر است.

3ـ4ـ1ـ آموزش کودکان ونوجوانان در زمینه بازی های رایانه ای در تأثیر پذیری آنها از این بازی ها مؤثراست.

5-1-اهداف تحقیق:

1-5-1- هدف کلی:

هدف کلی این تحقیق عبارتست از مطالعه وبررسی اثربازی های رایانه ای بررفتارکودکان ونوجوانان.

2-5-1- اهداف جزئی:

1-2-5-1تعیین رابطه بین تأثیر پذیری کودکان از بازی های رایانه ای و نظارت والدین.

2-2-5-1 تعیین رابطه بین آموزش کودکان در زمینه بازی های رایانه ای و میزان تأثیر پذیری از بازیهای رایانه ای.

3-2-5-1- تعیین رابطه بین تغییر رفتار درکودکان ومیزان ساعاتی که مقابل کامپیوتر می نشینند.

4-2-5- تعیین رابطه بین بازیهای رایانه ای خشن وپرخاشگری کودکان بر اساس شخصیت آنها.

6-1-اهمیِّت و ضرورت تحقیق:

خواسته یا نا خواسته باید پذیرفت که بازی های رایانه ای همانند بسیاری دیگر از پدیده های عصر فناوری اطلاعات به زندگی فرزندانمان ما راه پیدا کرده است. اگر آن را نادیده بگیریم و کودکان ونوجوانان راازاین بازی ها محروم کنیم حرص و ولع آنان برای دسترسی به این بازی ها بیشتر می شود واگر در خانه نتوانند بازی کنندبه خانه دوستان، کافی نت ها وسایر مکان ها که این فرصت را برای آنها فراهم می کنند سر می زنند. اکثر والدین ومربیان نگران رسوخ همه جانبه ی رسانه های گروهی درزندگی مردم خصوصِِا در زندگی کودکان و نوجوانان هستند، نگرانی آنها بیشتر از این نظر است که رسانه های گروهی مورد سوء استفاده قرارگیرند. معایبی که بازی های رایانه ای بر رفتار کودکان و نوجوانان می گذارند فراوان هستندواین موضوع اهمیّت آشنایی با بازی های رایانه ای ونظارت والدین برخرید بازی های رایانه ای را روشن می کند. لذا والدین و دست اندرکاران امور فرهنگی و آموزشی باید با برنامه ریزی صحیح راه را برای استفاده درست کودکان و نوجوانان از این بازی ها هموار کنند.

شامل 90 صفحه فایل word قابل ویرایش

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیق تأثیر بازی های رایانه ای برپرخاشگری کودکان ونوجوانان