پایان نامه ارشد رشته کشاورزی ارزیابی تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر روند تجزیه پذیری برخی مکمل های پروتیینی گیاهی

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی ارزیابی تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر روند تجزیه پذیری برخی مکمل های پروتیینی گیاهی…

دانلود پایان نامه ارشد رشته کشاورزی ارزیابی تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر روند تجزیه پذیری برخی مکمل های پروتیینی گیاهی… با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 216

دانلود پایان نامه آماده

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی اثر اضافه کردن سه سطح از عصاره آبی و متانولی آویشن شیرازی شامل سطوح (صفر، 15/0 و 3/0 میلی لیتر در 30 میلی لیتر مایع شکمبه) بر روند تجزیه پذیری سه نوع از مکمل های پروتیینی گیاهی (کنجاله آفتابگردان، کنجاله منداب و کنجاله سویا) با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی و تکنیک تولید گاز آزمایشگاهی انجام شد. در آزمایش کیسه های نایلونی، 5 گرم از هر نمونه مکمل های پروتیینی گیاهی در زمان های صفر، 2، 4، 8، 16، 24 و 48 ساعت در شکمبه سه راس گوسفند نر توده ی قزل که دارای فیستوله دایمی بودند انکوبه شد و فاکتورهای تجزیه پذیری شکمبه ای با استفاده از مدل تجزیه غیر خطی از روی داده های به دست آمده محاسبه شد. ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک، پروتیین خام، خاکستر خام، عصاره اتری و دیواره سلولی و لیگنوسلولزی برای تیمارهای آزمایشی تعیین شد که با توجه به ماهیت تیمارهای آزمایشی درصد ترکیب شیمیایی متفاوتی به دست آمد. نتایج تجزیه پذیری موثر پروتیین با سرعت عبور 2 درصد در ساعت برای تیمارها بین 43/82 – 5/71 درصد متغیر بود که بیش ترین میانگین مربوط به کنجاله سویا (تیمار شاهد) و کم ترین میانگین مربوط به کنجاله سویا حاوی 3/0 میلی لیتر عصاره الکلی آویشن بود. نتایج نشان داد که بین مقدار و نوع عصاره های مورد آزمایش اثر معنی داری بر مقدار تولید گاز حاصل از مکمل های پروتیینی دارد (05/0>p). پس از گذشت 24 ساعت از انکوباسیون کنجاله سویا (شاهد) با 38/56 میلی لیتر به ازای 200 میلی گرم ماده خشک بیش ترین و عصاره متانولی آویشن شیرازی (در سطح 3/0 میلی لیتر) با 15/9 میلی لیتر به ازای 200 میلی گرم ماده خشک کنجاله آفتابگردان کم ترین مقدار تولید گاز را داشتند. در مورد فراسنجه های تولید گاز هر دو سطح عصاره الکلی آویشن باعث کاهش ضرایب a، b و a+b در هر سه کنجاله مورد آزمایش و در اکثر موارد کاهش غیر معنی داری در بخش c مشاهده شد. در مورد اثر عصاره های مورد آزمایش بر انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی عصاره های متانولی در هر دو سطح باعث کاهش معنی دار انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی در هر سه کنجاله در مقایسه با تیمار شاهد شدند که بیش ترین میانگین مربوط به کنجاله سویا (شاهد) و کم ترین میانگین مربوط به تیمار حاوی 3/0 میلی لیتر عصاره متانولی آویشن شیرازی در کنجاله آفتابگردان بود. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آویشن شیرازی مورد آزمایش دارای پتانسیل اثر گذار بر الگوی تخمیرپذیری کنجاله های دانه های روغنی در شکمبه بوده و باعث کاهش تجزیه پذیری پروتیین آن ها می شود.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول بررسی منابع 4

1-1- تاریخچه و معرفی گیاهان دارویی 5

1-2- گیاهان دارویی 7

1-3- گیاهان ادویه ای 7

1-4- گیاهان عطری یا معطر 7

1-5- ترکیب های ثانویه 8

1-5-1- تاریخچه کشف ترکیب های ثانویه گیاهان 9

1-5-2- اعمال ترکیب های ثانویه در گیاه 11

1-5-3- انوع ترکیب های ثانویه 12

1-6- ماده مؤثره 13

1-7- اسانس یا ترکیب های آروماتیک یا روغن های فرار 13

1-8- شرح تاکسونومیک خانواده نعناع 18

1-8-1- تاریخچه 20

1-8-2- گیاه شناسی 20

1-8-3- اکولوژی 21

1-8-4- زراعت 23

1-9- شیمی گیاه آویشن 26

1-9-1- اسانس آویشن 28

1-9-1-1- تیمول 28

1-10- گونه های مهم جنس آویشن در ایران 30

1-10-1- آویشن کوهی 30

1-10-2- گونه ای آویشن کوهی 30

1-10-3- گونه ای آویشن کوهی 31

1-10-4- گونه ای آویشن کوهی 31

1-10-5- کاکوتی 32

1-10-6- آویشن شیراز 32

1-10-6-1- بررسی خصوصیات اکولوژیک آویشن شیرازی در استان اصفهان 33

1-10-7- آویشن کرمانی 34

1-10-8- کهلیک اوتی 35

1-11- آویشن در کلام محمد زکریای رازی 37

1-12- برداشت و بهره برداری گیاهان دارویی 38

1-12-1 زمان جمع آوری 38

1-12-2- اندام های مختلف گیاه 38

1-12-3- سن گیاه 39

1-13- نکاتی در مورد خشک کردن و آسیاب کردن گیاهان دارویی 39

1-13-1- نگهداری و خشک کردن گیاهان دارویی 40

1-13-1-1- خشک کردن در هوای آزاد 40

1-13-1-2- خشک کردن با حرارت مصنوعی 41

1-13-1-3- خشک کردن در حرارت پایین 41

1-13-1-4- روش استابیلیزاسیون 41

1-13-1-5- آسیاب کردن 41

1-14- استخراج مواد متشکله گیاهان دارویی 42

1-14-1- انتخاب حلال 42

1-14-2- روش های استخراج 42

1-15- عصاره های گیاهی 44

1-16- حلال های استخراجی 45

1-17- انواع عصاره ها 45

1-18- اسانس ها 46

1-18-1- اثرات بیولوژیکی اسانس ها 46

1-18-2- ترکیبات شیمیایی اسانس ها 47

1-19- نقش عصاره های گیاهی در تغذیه دام 47

1-20- خصوصیات افزودنی های غذایی 49

1-21- روغن های فرار 50

1-21-1- اثر روغن فرار بر نیتروژن شکبمه 51

1-21-2- اثر روغن فرار بر عملکرد حیوان 53

1-21-3- اثر روغن فرار بر تولید گاز 53

1-22- مکمل های پروتیینی در تغذیه نشخوار کنندگان 56

1-23- آمار تولید کنجاله ها 57

1-23-1-کنجاله سویا 57

1-23-1-1- فرآورده های جدید سویا 59

1-23-1-1-1- کنجاله آمینوپلاس 59

1-23-1-1-2- کنجاله سوی بست 59

1-23-1-1-3- سوی پس 59

1-23-1-1-4- سوی پلاس 60

1-23-2- آفتابگردان 60

1-23-2-1- کنجاله آفتابگردان 62

1-23-2-1-1- پروتیین در کنجاله آفتابگردان 64

1-23-2-1-2- کنجاله آفتابگردان در تغذیه نشخوارکنندگان 64

1-23-3- تاریخچه تولید منداب در ایران و جهان 67

1-23-3-1- اهمیت دانه منداب 69

1-23-3-2- روغن منداب 70

1-23-3-3- مواد مغذی کنجاله منداب کانادایی (ترکیبات شیمیایی کلزا) 71

1-23-3-4- مقدار پروتیین در کنجاله منداب کانادایی 71

1-23-3-5- کیفیت پروتیین کنجاله منداب کانادایی 72

1-23-3-6- اسیدهای آمینه کنجاله منداب کانادایی 73

1-23-3-7- پوسته دانه کلزا 75

1-24- شکمبـه و اکوسیـستم آن 76

1-24-1- نرخ ناپدید شدن مواد هضمی از شکمبه 78

1-24-2- نیمه عمر مواد خوراکی و مدت ماندگاری آن ها در شکمبه 79

1-25- روش های ارزیابی مواد خوراکی 80

1-25-1- روش های شیمیایی 81

1-25-2- روش های اندازه گیری بر روی حیوان 81

1-25-3- روش های بیولوژیکی 82

1-25-3-1- روش های آنزیمی 83

1-25-3-2- تکنیک دو مرحله ای تیلی و تری 84

1-25-3-3- روش کیسه های نایلونی برای تعیین قابلیت تجزیه پذیری شکمبه ای مواد خوراکی 84

1-26- عوامل موثر بر مقدار هضم و تجزیه در روش کیسه های نایلونی 87

1-26-1- جنس کیسه ها 87

1-26-2- اندازه منافذ کیسه 88

1-26-3- شکل کیسه ها 89

1-26-4- اندازه نمونه 89

1-26-5- وضعیت کیسه ها در شکمبه 91

1-26-6- نسبت مقدار نمونه به سطح کیسه 91

1-26-7- اندازه آسیاب نمونه ها 92

1-26-8- نگه داری کیسه ها در داخل شکمبه 93

1-26-9- تکرار اندازه گیری 93

1-26-10- شستن کیسه ها 94

1-26-11- اثرهای جیره غذایی 94

1-26-12- اثر حیوان 95

1-26-13- ترتیب قرار دادن کیسهها در شکمبه 96

1-26-14- آغشته شدن باکتری ها به کیسه های نایلونی 96

1-26-15- روش شستشوی کیسه ها 97

1-27- تحقیق های انجام شده در مورد قابلیت تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی 97

1-28- معادله ها و مفاهیم در زمینه قابلیت تجزیه پذیری به روش کیسه های نایلونی 98

1-29- مزایا و محدودیت های روش کیسه های نایلونی 100

1-30- مدت ماندگاری خوراک در شکمبه و سرعت خروج آن ها 101

1-31- روش تولید گاز آزمایشگاهی 103

1-31-1- برخی از عواملی که تولید گاز را در محیط آزمایشگاه تحت تاثیر قرار می دهند می توان 106

1-31-1-1- مزایا و محدودیت های تولید گاز آزمایشگاهی در مقایسه با روش کیسه های نایلونی 106

1-32- مقایسه نتایج حاصل از روش تولید گازآزمایشگاهی با روش کیسه های نایلونی 108

فصل دوم مواد و روش ها 109

2-1- مکان و زمان انجام آزمایش 110

2-1-1- نحوه تهیه مواد آزمایشی و اقلام مورد استفاده 110

2-2- نحوه عصاره گیری 110

2-3 – تجزیه شیمیایی نمونه ها 111

2-3-1- اندازه گیری رطوبت و ماده خشک 111

2-3-2- اندازه گیری درصد پروتیین خام 112

2-3-3- اندازه گیری عصاره اتری 112

2-3-4- اندازه گیری دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF) 112

2-3-5- اندازه گیری دیواره سلولی (NDF) 113

2-4- برآورد تجزیه پذیری به روش in situ 113

2-4-1- نحوه ی محاسبه درصد ناپدید شدن ماده خشک 115

2-4-2- نحوه محاسبه مقدار پروتیین خام ناپدید شده 115

2-4-3- نحوه ی محاسبه درصد ناپدید شدن ماده آلی 115

2-5- اندازه گیری تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی 116

2-5-1- آماده سازی محلول ها 118

2-5-2- تهیه سرنگ های شاهد (سرنگ های بدون سوبسترا یا بلانک) 119

2-6- روش آماری برای تجزیه و تحلیل داده های تولید گاز آزمایشگاهی 119

2-6-1- برآورد مقدار انرژی قابل متابولیسم با استفاده از روش کیسه های نایلونی و روش تولید گاز آزمایشگاهی 120

2-6-2 – برآورد قابلیت هضم ماده آلی 120

2-6-3- برآورد تولید اسید چرب های کوتاه زنجیر (گتاچو و همکاران، 2002) 121

2-6-4 – برآورد قابلیت هضم ماده خشک (خزعل و همکاران، 1995) 121

2-6-5- محاسبه مصرف اختیاری روزانه ی ماده خشک 122

فصل سوم نتایج و بحث 123

3- نتایج و بحث 124

3-1- ترکیب های مواد مغذی کنجاله های مورد آزمایش 124

3-2-1- تجزیه پذیری ماده خشک 126

3-2-2- تجزیه پذیری ماده آلی 129

3-2-3-تجزیه پذیری پروتیین خام 132

3-2-4- برآورد انرژی قابل متابولیسم با استفاده از روش کیسه های نایلونی 135

3-3- سنجش و آنالیز گاز تولیدی 136

3-4- برآورد انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک، قابلیت هضم ماده آلی، غلظت اسید های چرب کوتاه زنجیر و مصرف اختیاری روزانه ماده خشک با استفاده از روش تولید گاز آزمایشگاهی 144

3-5- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهش های پشین 148

نتیجه گیری کلی و پیشنهادها 155

پیوست ها 157

فهرست منابع 174

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه ارشد رشته کشاورزی ارزیابی تاثیر عصاره آویشن شیرازی بر روند تجزیه پذیری برخی مکمل های پروتیینی گیاهی