بررسی رابطه بین چابکی سازمانی، سلامت سازمانی بر اثربخشی

بررسی رابطه بین چابکی سازمانی، سلامت سازمانی بر اثربخشی

مطالب نظری:

پژوهش ازنظر لغوی به معنای پژوهیدن وپی جویی وبازجستن وجستجو می شود واز نظرعلمی به معنای تغییرکنترل شده یا هدایت شده ی موقعیت نا معین به صورت موقعیتی که از لحاظ مشخصات وروابط کاملا معین یا هدایت وثابت، وعناصری به صورت یک کل متحدتغییریافته باشد. ویاشاید بتوان گفت تحقیق بمعنای مقابله فکرو اندیشه با واقعیت،

  • توصیف 2- پیش بینی 3- بهبود 4- تبیین

دانش حاصل از پژوهشهای تعلیم وتربیت در چهار نوع دسته بندی می شود:

  • توصیف: بررسی وضعیت موجود، به عبارتی به معنای شرح شکل، ساختاروتغییرات در طول زمان وچگونگی ارتباط آن ها با سایر پدیده ها.
  • پیش بینی: تعیین روابط بین متغیر ها در اجرای، توانایی پیش بینی آن چه درآینده اتفاق می افتد.
  • بهبود: این نوع دانش در پی شناسایی عامل یا عواملی است که در آن پدیده مورد بررسی تحت کنترل قرار گرفته وتاثیرش مشخص می گردد. درمثال زیر با کنترل متغیرهای مزاحم تک تک مولفه ها را بر روی نمونه مورد تحقیق مورد بررسی قرار می دهیم وجهت بهبود وضعیت اقدامات لازم را انجام می دهیم.
  • ویژگی های پژوهش علمی:

انواع تحقیقات: تقسیم بندی از نظر هدف:

انواع پژوهش از براساس نحوه گرد آوری داده ها

و…

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 21

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی رابطه بین چابکی سازمانی، سلامت سازمانی بر اثربخشی