پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران

فایل: word

قابل ویرایش

تعداد صفحه: 292

مقدمه

آدمی برای پاسخ به درخواست های متنوع دنیای پیچیده عصر حاضر، نیازمند توانمندی های بی شماری است از این رو براساس ضرورت هایی که بر وی تحمیل می شود ساز و کارهایی به صورت خود انگیخته یا خود ساخته در او شکل می گیرد و او را از سایر جانداران متمایز می سازد. انسان با نگاهی ژرف و متفکرانه به رفتارهای خویش در می یابد که از ویژگی های خاصی بهره مند است که موجب سهولت سازگاری او با شرایط جدید می گردد. در این میان ویژگی های شناختی دارای نقش ویژه ای در رویارویی با دنیای پیچیده هستند از جمله ویژگی های برجسته و شاید منحصر به فرد انسانی، پدیده هوش [1] می باشد این پدیده در انسان از نظر کمی و کیفی به گونه ای است که او را قادر به تمدن سازی کرده است. به این ترتیب تغییراتی که در زندگی و موقعیت های مختلف روی می دهد انسان را وادار می سازد که از ابعاد مختلف هوش بهره مند گردد.

انسان در طول حیات خود پیوسته در حال حل مسئله، خلق پدیده های مستند با طبیعت و برقراری ارتباط و کنترل رفتار خود و دیگران به سر می برد که هر یک از این فعالیت ها با بعدی از توانمندی های هوشی در ارتباط هستند. هرچند که بحث در مورد توانمندی های هوشی انسان در این محدوده نمی گنجد اما با نگاهی تیزبین به یکی از ابعاد ممتاز هوش می توان ظهور رفتارهای هوشمندانه انسان را در قالب هیجانات مشاهده کرد (سارنی [2]، 1999؛ به نقل از شمس، 1384)، بعد مورد نظر هوش هیجانی [3] است که به شناخت فرد از خود و دیگران، ارتباط با دیگران و نیز سازگاری و انطباق با محیط برای دستیابی به اهداف موردنظر مربوط می شود، هوش هیجانی پیش بینی موفقیت فرد را ممکن می سازد زیرا نشان می دهد که فرد چگونه دانشش را در یک موقعیت بلادرنگ به کارگیرد (بار ـ آن [4]، 2000؛ به نقل از گلمکانی، 1384).

[1] Intelligence

[2] Saarni

[3] Emotional Intelligence

[4] Bar-on

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران