مقاله مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار شهر کرج (3)

مقاله مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار شهر کرج

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 70 صفحه می باشد.

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین نوجوانان ورزشکار و غیر ورزشکار 18 ساله شهر کرج است که فرضیه های عنوان شده در تحقیق حاضر عبارتست از از اینکه بین ورزش و افسردگی رابطه وجود دارد و همین طور جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار از لحاظ افسردگی دارای تفاوت هستند که جامعه مورد مطالعه جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار کرج که در حدود 100 نفر بعنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه بصورت تصادفی بوده است که جهت آزمون از آزمون افسردگی یک دارای 21 سئوال 4 گزینه ای است بر روی آزمودنیها اجرا گردیده است. جهت آزمون فرضیه ها از ارزش آماری t و متغییر مستقل استفاده گردیده که نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین جوانان ورزشکار و غیر ورزشکار ا لحاظ افسردگی تفاوت وجود دارد و سطح ذهنی دارای آن برابر 5 % است.

بیان مسئله

گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی ترید افسردگی شامل حالت غمگینی است که بر زندگی روزمره فعالیت و ارزشیابی خود، قضاوت و کنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد.

غمگینی میتواند واکنشی نسبت به یک دیدار رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود که از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد، جنبه افراطی پیدا کند و به خصوص وقتی بدون علت ظاهری آشکار شود، بنا بر این غمگینی افراطی یا بدون علت موجه در چارچوب افسردگی قرار می گیرد و وجود عوامل آمادگی و آسیب پذیری فردی را القا می کند این عوامل میتواند ژنیتکی روان شناختی –وزیست شناختی یا محیطی باشند و در اغلب موارد با هم در تنیدگی آنها مواجه هستیم افسردگی در اقشار مختلف کودک ونوجوانان و ورزشکار و غیر ورزشکار می تواند وجود داشته باشد که بر حسب ویژگی های هر فرد این افسردگی می تواند کم یا زیاد باشد که مسأله مورد تحقیق در این پژوهش مقایسه افسردگی در بین افرادی که ورزش می کنند با افرادی که ورزش نمی کنند است.

فهرست

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق 2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

سوال مسئله 5

اهمیت و ضرورت تحقیق 5

اهداف تحقیق 6

فرضیه های تحقیق 6

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم 7

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 8

اختلالهای افسردگی و آشفتگی – افسردگی 9

تعریف افسردگی 11

شکل گیری افسردگی در جریان تحول 13

افسردگی های دوره اول کودکی 13

نکات کلی 13

افسردگی نوزاد به منزله یک واقعیت شایع بالینی 14

افسردگی اتکایی 14

تصریحای جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زود رس 16

افسردگیهای زود رس دیگر 17

افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی 21

نشانه هایی که مستقیما به افسردگی وابسته اند 22

نشانه های وابسته به رنج افسرده وار 22

نشانه های دفاعی علیه افسردگی 24

رفتارهای معادل افسردگی 25

افسردگیهای نوجوانی 25

واکنش اضطرابی افسرده وار 26

افسردگی مبتنی بر احساس کهتری 26

افسردگی مبتنی بر احساس رها شدگی 27

افسردگی مالیخولیایی 28

معادلهای افسرده وار 28

فراوانی افسردگی در خلال تحول 30

طبقه بندی اختلالهای خلقی 32

گستره اول: افسردگیهای یک قطبی 33

گستره افسردگی مهاد 34

ضوابط تشخیصی اختلالهای افسردگی (افسردگیهای یک قطبی) 35

فصل سوم: روش تحقیق 40

جامعه مورد مطالعه 41

حجم نمونه 41

روش نمونه گیری 41

ابزار اندازه گیری 41

روش تحقیق 42

روش آماری مربوط به فرضیه 42

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش 43

مقدمه فصل چهارم 44

تجزیه و تحلیل داده ها 46

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 48

بحث و نتیجه گیری 49

پیشنهادات 51

محدودیت های تحقیق 52

ضمائم پرسشنامه افسردگی بک 53

منابع و ماخذ 60

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

مقاله مقایسه افسردگی در بین جوانان 18 ساله ورزشکار و غیر ورزشکار شهر کرج (3)