بررسی نقش انگیزه معلمان در ایجاد علاقه در دانش آموزان علوم تربیتی، تربیت معلم word

بررسی نقش انگیزه معلمان در ایجاد علاقه در دانش آموزان – علوم تربیتی، تربیت معلم – word

مقاله نقش انگیزه معلمان در ایجاد علاقه در دانش آموزان برای رشته های علوم تربیتی، تربیت معلم با فرمت word شامل 42 صفحه

چکیده… 5

فصل اول – کلیات تحقیق… 6

1 – مقدمه:… 7

2 – بیان مسئله:… 8

2- اهمیت و ضرورت تحقیق:… 10

4 – اهداف تحقیق:… 11

1 – 4 هدف اصلی… 11

5 – فرضیه های تحقیق:… 11

1 – 5 فرضیه اصلی:… 11

6 – متغیرهای تحقیق:… 11

متغییر برون داد:… 11

متغییر پیش بین:… 11

متغییر کنترل:… 11

7 – تعاریف عملیاتی:… 12

تعریف نظری انگیزه:… 12

تعریف عملیاتی انگیزه ی پیشرفت:… 12

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 13

1 – مبانی نظری:… 14

1 – 1 انگیزه… 14

2 – 1 امکان پرورش انگیزه… 16

3 – 1 رابطه انگیزه و موفقیت در زندگی… 16

4 – 1 رضایت از نظر ترستون (1938)… 20

5 – 1 انگیزه سالوی و جان مایر… 21

2 – پیشینه تحقیق:… 22

فصل سوم – روش شناسی… 24

روش تحقیق:… 25

جامعه ی مورد مطالعه:… 25

حجم نمونه:… 25

روش نمونه گیری:… 25

ابزار اندازه گیری تحقیق:… 26

پرسشنامه انگیزه هرمنس… 26

شیوه آزمون:… 29

فصل چهارم – یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها… 30

مقدمه… 31

جدول فراوانی بدست آمده:… 32

جدول 1- توزیع فراوانی مربوط سن آزمودنی ها… 32

جدول 2- توزیع فراوانی آزمون انگیزه… 32

نمودار 1 – نمودار هیستوگرام سن آزمودنی ها… 33

نمودار 2 – نمودار هیستوگرام آزمون رضایت شغلی… 34

نمودار 4 – نمودار وضعیت پراکندگی نمرات آزمون انگیزه… 35

نمودار 5 – نمودار وضعیت پراکندگی نمرات آزمون انگیزه… 36

یافته های تحقیق:… 37

نتیجه آزمون برای فرضیه اول:… 38

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری… 39

بحث و نتیجه گیری:… 40

2 – محدودیت ها:… 41

منابع و ماخذ:… 42

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی نقش انگیزه معلمان در ایجاد علاقه در دانش آموزان علوم تربیتی، تربیت معلم word