شبیه سازی ربات پویا با شش درجه آزادی

دانلود شبیه سازی ربات پویا با شش درجه آزادی

شبیه سازی ربات پویا با شش درجه آزادی -puma robot-بازوی رباتیک مفصلی

فایل زیر شبیه سازی بازوی رباتیک مفصلی می باشد. شبیه سازی در نرم افزار مطلب انجام گرفته و به صورت سه بعدی خروجی نمایش می دهد. در حقیقت این بازو مانند بازوی ربات جوشکار می باشد. مناسب برای برای دانشجویان گرایش کنترل است. شبیه سازی اجرا و تضمینی می باشد. همچنین شکلی از محیط ایجاد شده در اینجا مشاهده می نمایید.

دریافت فایل

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

شبیه سازی ربات پویا با شش درجه آزادی