تحقیق قتل عمد شبه عمد و خطای محض (2)

تحقیق درمورد قتل عمد شبه عمد و خطای محض 24ص

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

قتل عمد شبه عمد و خطای محض

محقق (ره) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده. و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده. و الخطا المحض: ان یکون مخطئا فیهما1.

در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:

الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:

1. مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است.

2. قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد

1-2. قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.

2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.

2 عمل در فعل و عمل در قصد

در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \’ عامدا فی فعله \’ و \’ عامدا فی قصده \’ اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.

مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد. یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.

مقصود از \’ عمد در قصد \’ قصد کشتن است. یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد. خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد. آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است.

پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده، با تمام خصوصیات موثر آن، به قاتل محفوظ باشد. بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه: عمل انجام یافته، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد، دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی:

\’عامدا فی فعله \’ و \’ عامدا فی قصده \’ باشد.

اما در شبه عمد، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است. ولی انتساب قتل بوی منتفی است. زیرا درست است که عمل واقع شده، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است. یعنی فاعل:

\’ عامدا فی فعله، مخطئا فی قصده \’ بوده است.

در خطای محض، به خلاف دو مورد دیگر، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است. یعنی فاعل: \’ مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \’ دانسته میشود.

از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که: در خطای محض، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد، مقتول منظور نظر است. لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد. در این باره شهید در لمعه – میفرماید:

\’ و الخطا الشبیه بالعمد: ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین. و یخطی فی القصد الی القتل. فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه. و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه، و ان قصد الفعل فی غیره \’ 6.

3 آلت قتاله

تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست. بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد.

بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد.

بر اساس همین نظریه، فقها از تعبیر \’ آلت قتاله \’ صرف نظر کرده، و تعبیر \’ عمل کشنده \’ را به کار برده اند. زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته، کشنده نبوده است، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیق قتل عمد شبه عمد و خطای محض (2)