پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر با فرمت ورد وقابل ویرایش تعدادصفحات 75

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اختلالات رفتاری در جهت های مذهبی دانشجویان ورودی 85 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی دانشجویان رابطه معنی دارد وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان ورودی 85 است که 60 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که انتخاب نمونه ها به صورت تصادفی بوده است و جهت ازمون فرضیه ها از روش اماری ضریب پیرسون استفاده گردیده که جهت اعتبار آن از t و فرمول آن استفاده نموده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین اختلالات رفتاری و جهت های مذهبی رابطه معنی داری وجود داردو در سطح معنی داری 5% قرار دارد.

مقدمه:

همه افراد بشر مشکلاتی دارند این مشکلات در نتیجه محدودیت و دوری از عقاید اسلامی تولید می شود و به عبارت دیگر ریشه در اکثر مسائل انسان و رنجهای حاصل از آن است که اغلب برای افراد دشوار و یا حتی غیر ممکن است که مستقیما’ به مشکلی حمله بیاورندو آن را از بین ببرند گاهی محدودیت و دوری از عقاید اسلامی منجر به پرخاشگری و اختلالات شناختی می شود که اختالات شناختیکه در نتیجه محدودیت ایجاد شده ممکن است متوجه فرد یا افرادی که آن را به وجود آورده اند شود و یا اینکه به سوی جانشینان آنها سوق داده شود اختالات شناختی ممکن است به جانب خود فرد نیز هدایت شود. جان داسر روانشناس آمریکایی و همکارانش در کتاب خود به نام اختالات شناختی چنین می نویسد که رفتار شناختی همیشه بعد از ناکامی ایجاد می شودیعنی وجود محدودیت و نبود چیزی در زندگی منجربه نوعی رفتار پرخاشگرانه خواهد شد روانشناسان و روان پزشکان برای تشخیص و درمان احساس اختالات شناختی در کودکان علاوه بر روشهای جالبو مفید آموزش با مسائل مذهبی و مطالب دینی هم انتخاب کرده اند که در این روش به کودک یک خانواده اشنایی با اصول دین آموزش داده می شود تا شاید بتواند از میزان خود خواهی و اختالات رفتاری در جهت در جهت رسیدن به اهداف خود بکاهد اگر پدر و مادر را مسئول محدودیت کودک بدانیم خوب رفتار کودک و اختالات رفتاری آنها منجر به این خواهد بود که آیا کودک در دوران نوجوانی و جوانی از خود بی خود شود یا نه. آیا دچار اختلالات رفتاری و شناختی شود یا نه و اگر احتیاج شخص برای رسیدن به مقام اجتماعی سرکوب شود در او تنفر شدید ی نسبت به تبعیض طبقاتی پیدا می شودو در نتیجه زندگی خود را وقف به دست آوردن حقوق مساوی برای افراد بشر خواهد کرد.

فهرست

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

سئوال مسئله

اهدف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

متغییر های تحقیق

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

بهداشت روانی از نظر اسلامی

رابطه بهداشت روانی با رشد شخصیت و تکامل اخلاقی

بهداشت و سلامت روانی کودک از نظر اسلام

ملاکهای سلامت و بهداشت روانی از دیدگاه اسلام

عزت نفس داشتن و حفظ حرمت دیگران

عنوان صفحه

ارتباط روان درمانی و دین

خود – روانشناسی

زندگی یونگ

مشاوره دینی

تعلیم و تربیت حوزوی و مشاوره کشیشی

تعلیم و تربیت کشیشی کلینیکی (ت ک ک)

همایش نقش دین در بهداشت روان آغاز بکار کرد

روانشناسی رابطه بلا و ایمان در دین

مددکاری اجتماعی و رابطه روان شناسی و دین

فصل سوم: تعیین روش تحقیق

حجم نمونه

ابزار اندازگیری در تحقیق

روش آماری مربوط به فرضیه

روش تحقیق

عنوان صفحه

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه فصل چهارم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدویت ها

منابع و مآخذ

ضمائم: پرسش نامهاختلال شناختی پرسش نامه باورهای دینی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین اختلالات شناختی و جهت های مذهبی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر