مقاله تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری – بازداری

دانلود مقاله تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری – بازداری

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری

*دکتر پرویز شریفی درآمدی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار بر کاهش اضطراب مادران دارای کودکان مبتلا به گوشه گیری- بازداری انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق کلیه کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری- بازداری شهرستان اصفهان و والدین آنها در سال تحصیلی 83 ـ 1382 بوده است. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام گرفت. برای اجرای تحقیق، از بین مهد کودک های شهر اصفهان 2 مهد کودک به صورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه رفتاری کودکان پیش دبستانی، کودکان مبتلا به گوشه گیری- بازداری مشخص شدند. سپس آزمون اضطراب کتل برای مادران این کودکان اجرا شد. 32 نفر مادران مضطرب به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. متغیر مستقل، آزمون مادران بر روی گروه آزمایش اعمال شد. پس از اتمام آموزش مجدداً از دو گروه آزمایش و گواه آزمون اضطراب کتل انجام گرفت.

داده های حاصل از این پژوهش با روش تحلیل کواریانس و ضریب همبستگی پیرسون و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین گروه تحت آموزش و گروه گواه بعد از ملاحظه آموزشی تفاوت معنی داری (01/0وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین اضطراب مادران و سن آنها تفاوت معنی داری (01/0 وجود ندارد.

کلید واژه: مهارت های اداره و کنترل رفتار، اضطراب. کودکان پیش دبستانی، اختلال رفتار

مقدمه

بدون شک سالهای اول زندگی آدمی مهمترین و مؤثرترین سالهای زندگی اوست. سالهایی که در آن شخصیت شکل می گیرد. بسیاری از خصایص و فضایل نیکو یا صفات و رذایل ناپسند در همین زمان در وجود انسان نقش می بندد. در چنین سالهای حساسی مادران بعنوان اولین مربی کودک در تربیت و چگونگی رفتارهای او مهمترین نقش را دارا هستند. حل مسائل اجتماعی، قبول پیامدهای بدرفتاری، بیان عواطف، واکنش های مناسب نسبت به شکست معمولاً قسمتی از خزانه رفتاری یک کودک مبتلا به گوشه گیری- بازداری نیستند. به علت نقایصی که در رفتارهای سازشی ـ اجتماعی این کودکان وجود دارد. مکرراً مشکلاتی را در کلاس و دیگر محیط هایی که آنها باید شرکت کنند تجربه می کنند. این کودکان ممکن است در آشنا شدن با دیگران، شروع و خاتمه مکالمات، شرکت در بازیهای مناسب سن، معذرت خواهی کردن، مشکل داشته باشند. امکان دارد آنها در موقعیتهای مختلف قادر نباشند احساسات قوی خود مانند قاطعیت و ابراز وجود را نشان دهند. نظریه های مختلفی درباره علت گوشه گیری- بازداری وجود دارد. از دیدگاه روانکاوی فرآیندهای نیمه هشیار، غریزه ها، تجربیات آسیب زای اولیه علت گوشه گیری- بازداری است. طبق نظریه رفتارگرایی، گوشه گیری و کمرویی، رفتارهای ناسازگارانه ای هستند که فراگرفته شده یا به علت عدم موفقیت در فراگرفتن رفتارهای سازگارانه به وجود آمده اند. از دیدگاه زیست شناختی رفتارهای غیر عادی بوسیله مواد شیمیایی خاصی، ناهنجاریهای مغزی، جراحات یا بی نظمی کروموزومی ایجاد می شوند. در دیگاه جامعه شناختی ـ بوم شناسی، رفتارهای غیر عادی بوسیله یکسری تعاملات و تبادلات با دیگر افراد به وجود می آید.

مادران نسبت به گوشه گیری و کمرویی کودکانشان نگران و مضطرب می شوند و سعی می کنند که اینگونه رفتارها را اصلاح کنند. بسیاری از مادران فرزندانشان را به دلیل گوشه گیری و کمرویی و ناسازگاریهایشان سرزنش و تنبیه می کنند به این ترتیب آنها اغلب وضع را از آنچه که هست بدتر می کنند.

مطالعات متعدد نشان می دهد که تعداد زیادی از کودکان مبتلا به گوشه گیری و بازداری کودکانی هستند که با آنها به صورت تحقیرآمیز رفتار شده است. آشفتگی دایمی، عصبانیت آنی و تشویش آمیز ناشی از داشتن فرزند گوشه گیر و کمرو مادران را به خشونت وادار می کند. برخی مادران، رفتارهای گوشه گیرانه فرزندشان را تحمل نمی کنند بنابراین مسئولیت استرس و ناکامی از تربیت یک کودک گوشه گیر و کمرو می تواند رابطه مادر و کودک را که گاهی از پیش ناپایدار است، ناپایدارتر کند. (وندرزندن، ترجمه گنجی، 1377). اگر مادران بتوانند به علل نگرانیهای خود در مورد مشکلات کودکانشان پی ببرند، خیلی راحت تر می توانند مشکلات بوجود آمده را حل نمایند. بدون آنکه موجب رنجش خود و فرزندشان شوند.

روشهای درمانی مختلفی برای درمان کودکان مبتلا به گوشه گیری- بازداری وجود دارند. بازی درمانی، رفتار درمانی، خانواده درمانی، درمان رفتاری ـ شناختی. بهترین روش درمانی، آموزش تدبیر براساس رفتار درمانی به مادران در برخورد با کودکان مبتلا به گوشه گیری- بازداری است. تأکید اصلی روی رفتار به صورتی که در زمان و مکان حاضر قابل مشاهده است، می باشد. و هدف رفتار درمانی آن است که رفتار مذبور را در جهت تطابق و سازگاری تغییر دهد (مهریار، 1369). با استفاده از تکنیکهای رفتاری مانند پاداشها، امتیازها، تحسین و توجه، سیستم های تقویت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

مقاله تأثیر یاددهی مهارت های اداره و کنترل رفتار به مادران مضطرب دارای کودکان پیش دبستانی مبتلا به گوشه گیری – بازداری