پاورپوینت بررسی الگوریتمهای مسیریابی و پروتکل های مسیریابی 28 اسلاید

پاورپوینت بررسی الگوریتمهای مسیریابی و پروتکل های مسیریابی – 28 اسلاید

سیکل مسیریابی به شرح زیر میباشد:

تولید مسیر: مسیرها را مطابق با اطلاعات جمع آوری و توزیع شده از وضعیت شبکه تولید میکند.

انتخاب مسیر: مسیرهای مناسب را بر اساس اطلاعات وضعیت شبکه انتخاب می کند.

ارسال داده به جلو: ترافیک کاربر را در امتداد مسیر انتخاب شده به جلو ارسال می کند.

نگهداری مسیر: که مسئول نگهداری مسیر انتخاب شده می باشد.

تعریف مسیر یابی: مکانیزمی است که به وسیله آن ترافیک کاربر به صورت مستقیم یا با واسطه از مبدا به مقصد هدایت شود و مسیریابها تجهیزاتی هستند که این عمل را انجام میدهند.

فهرست:

سیکل مسیریابی

تعریف مسیر یابی

پارامترهای مسیر یابی

الگوریتمهای مسیریابی

ویژگیهای یک الگوریتم مسیریابی

انواع الگوریتمهای مسیریابی

الگوریتم سیل آسا

الگوریتم بردار فاصله

الگوریتم مسیریابی حالت لینک

مسیریابی سلسله مراتبی

مسیریابی مختلط

شبکه های خودمختار

مسیریابی درونی و بیرونی

پروتکل مسیریابی درونی RIP

پروتکل مسیریابی درونی oSPF

(exterior) پروتکل بیرونی BGP

مسیریابی در شبکه های ویژه

الگوریتم ADOVبرای شبکه های MANET

کشف مسیر در الگوریتم AODV

نگهداری مسیر (Rout maintenance)

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پاورپوینت بررسی الگوریتمهای مسیریابی و پروتکل های مسیریابی 28 اسلاید