بررسی نقش فناوری اطلاعات بر گسترش روابط دانش آموزان با اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در راستای ارتقای سطح فعالیت های علمی وفرهنگی آنان

بررسی نقش فناوری اطلاعات بر گسترش روابط دانش آموزان با اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در راستای ارتقای سطح فعالیت های علمی وفرهنگی آنان

مقاله پژوهشی مدیریت و حسابداری با فرمتpdf صفحات 13

چکیده

ورود فناوری اطلاعات به عرصه فعالیت های بشر وگسترش روز افزون آن در قرن حاضر ابزار

بسیار کارامدی در اختیار متخصصان و متولیان نهادها علمی و فرهنگی به منظور افزایش تعاملات

با اعضا، بهبود روش های یاددهی یادگیری و تعالی بخشیدن به اهداف آموزشی و فرهنگی –

خود قرار داده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فناوری اطلاعات بر

گسترش روابط دانش آموزان با اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در راستای ارتقای

سطح فعالیت های علمی وفرهنگی آنان در شهرستان ارومیه انجام گرفت. نمونه آماری 681

دانش آموز عضو انجمن اسلامی بودند که توسط جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی

0 بود و / طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با پایایی 29

روایی محتوایی آن توسط متخصصان مربوطه تائید گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین بکارگیری

فناوری اطلاعات و گسترش روابط دانش آموزان با اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در

راستای ارتقای سطح فعالیت های علمی وفرهنگی آنان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین

فناوری اطلاعات بر افزایش سرعت عمل، سطح کارایی، رفع مشکلات دانش آموزان و افزایش

میزان مشارکت و رضایتمندی آنان نقش دارد. همچنین نتایج نشان داد بین بکارگیری فناوری

اطلاعات وجنسیت و هم چنین با مقاطع مختلف تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی داری

وجود ندارد. در راستای تحقق نتایج پژوهش حاضرپیشنهاد شد: مسئولین در دفتر مرکزی

اتحادیه، نسبت به افزایش منابع و مکانات موجود فناوری اطلاعات وظرفیتهای زیرساختی اقدام

نمایند تا هر چه بیشتر زمینه ارتقای سطح آموزش و گسترش آگاهی های دانش آموزان در

حیطه های علمی و فرهنگی فراهم گردد.

واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات وارتباطات، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، جامعه

اطلاعاتی، ارتباط مجازی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی نقش فناوری اطلاعات بر گسترش روابط دانش آموزان با اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در راستای ارتقای سطح فعالیت های علمی وفرهنگی آنان