پروژه دانشجویی نقش تصاویر ماهواره ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

دانلود پروژه دانشجویی نقش تصاویر ماهواره ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 146 صفحه می باشد.

فصل اول: کانسارهای سرب و روی

1-1 مقدمه… 1

2-1 ژئوشیمی و میزالوژی سرب… 2

3-1 ژئوشیمی و میزالوژی روی… 2

4-1 انواع کانسارهای سرب و روی… 3

1-4-1 اسکارن… 3

2-4-1 رگه ای… 5

1-2-4-1 کانسارهای هیپوترمال 5

2-2-4-1 کانسارهای مزوترمال 6

3-2-4-1 کانسارهای زینوترمال 6

3-4-1 استراتاباند… 8

1-3-4-1 تیپ دره می سی سی پی 8

2-3-4-1 لایه ای… 10

3-3-4-1 ماسیوسولفاید… 11

4-4-1 کانسارهای دگرگونی… 13

5-1 کانسارهای سرب و روی مهدی آباد… 15

1-5-1 زمین شناسی کانسار سرب و روی مهدی آباد 15

1-1-5-1 سازند سنگستان… 16

2-1-5-1 سازند تانت… 16

3-1-5-1 سازند آب کوه… 17

4-1-5-1 نهشته های کواترنر 17

فصل دوم: کلیات بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

1-2 کلیات بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 19

2-2 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS… 20

3-2 اهداف سیستم اطلاعات… 22

4-2 عناصر و اجزای GIS… 23

5-2 قابلیت های تحلیلی یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی 24

6-2 کاربرد های (GIS)… 25

1-6-2 استفاده از GIS در برنامه ریزی شهری 62

2-6-2 GIS در مدل سازی مانورهای نظامی 26

3-6-2 GIS در برخورد با سوانح طبیعی مانند زلزله 27

4-6-2 تکنولوژی GIS به همراه گیرنده های GPS در شرایط اضطراری نشت

نفت در آب دریا… 27

5-6-2 GIS در بررسی و ارزیابی فرسایش خاک 27

6-6-2 GIS در علوم مهندسی عمران. 28

7-2 GIS در اکتشاف معدن… 28

1-7-2 تعیین مکان و محدوده پی جویی 29

2-7-2 تعیین مکان و محدوده اکتشاف نیمه تفضیلی 30

3-7-2 تعیین محدوده حفاری های اکتشافی 38

4-7-2 تعیین مکان و محدوده اکتشاف تفضیلی 31

5-7-2 تعیین حمل تأسیسات و ماشین آلات معدن 32

8-2 کاربرد GIS در مهندسی معدن (1)… 32

9-2 کاربرد GIS در مهندسی معدن (2)… 23

10-2 کاربرد GIS در مهندسی معدن (3)… 34

فصل سوم: سنجش از دور

1-3 مقدمه… 35

2-3 مبانی سنجش از دور… 35

3-3 طیف الکترومغناطیس… 37

4-3 مدارها… 38

5-3 گزینش سیستم مناسب… 40

فصل چهارم: نمایش داده ها

1-4 مقدمه… 42

2-4 تعریف نقشه… 42

3-4 عوارض نقشه… 42

4-4 ساختار نقشه… 43

5-4 مقیاس نقشه… 43

6-4 سیستم تصویر نقشه ها… 44

1-6-4 سیستم تصویر لامیر… 45

2-6-4 سیستم تصویر UTM… 45

3-6-4 سیستم تصویر قطبی… 45

7-4 نمایش داده های جغرافیایی… 48

1-7-4 اطلاعات مکانی… 48

2-7-4 اطلاعات توصیفی… 49

8-4 رقومی کردن… 49

9-4 نشان دادن عارضه ها بر روی یک نقشه. 50

1-9-4 عوارض فضایی… 50

2-9-4 مدل رستری یا شبکه ای… 52

3-9-4 مدل برداری… 52

فصل پنجم: معرفی برخی نرم افزارها

1-5 نرم افزار Er mapper… 54

2-5 نرم افزار Ilwis… 55

3-5 نرم افزار Arc view… 56

4-5 نرم افزار info Arc… 57

فصل ششم: تهیه نقشه های پتانسیل معدن

1-6 تهیه نقشه های پتانسیل معدن… 58

2-6 مدل مفهومی… 60

1-2-6 مرحله 1… 63

2-2-6 مرحله 2… 64

3-2-6 مرحله 3… 68

فصل هفتم: اکتشاف سطحی کانسار سرب و روی مهدی آباد

1-7 اکتشاف سطحی کانسار سرب و روی مهدی آباد 69

1-1-7 مرحله اول… 70

2-1-7 مرحله دوم… 71

3-1-7 مرحله سوم… 75

4-1-7 مرحله چهارم… 78

1-4-1-7 Map list… 79

2-4-1-7 انتخاب تصویر کاذب 80

3-4-1-7 نمونه گیری… 80

4-4-1-7 Classify… 81

فصل هشتم: مسائل کاربردی نرم افزار ilwis

1-8 ilwis (1) سیستم مختصات Coordineate System 91

1-1-8 تصویرگیری نقشه… 92

2-8 ilwis (2) زمینه (Domain)… 93

3-8 ilwis (3) نمایش و رنگامیزی (Representation) 94

4-8 ilwis (4) زین مرجع (Georefrence)… 94

نتیجه گیری… 96

پیشنهادات… 97

منابع… 98

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پروژه دانشجویی نقش تصاویر ماهواره ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج