نمونه آماده پایان نامه مقاله درباره امنیت شبکه و وب، رمزگذاری و رمزگشایی

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره امنیت شبکه و وب، رمزگذاری و رمزگشایی با فرمت word-ورد 54 صفحه

چکیده:

به علت نیاز کاربران یک شبکه برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی نرم افزار های مختلفی در بازار من جمله نرم افزار out look وجود دارد لزوم استفاده از این نو ارتباط کاهش رفت آمدهای کاربران در یک سایت و یا حتی طبقات یک ساختمان میشود. در این میان مسالی چون صورت، امنیت و قابلیت اطمینان بسیارهاءزاهمیت است. منظور از صورت در شبکه های کامپیوترحد اقل سازی حجیم اطلاعات مراوده شده می باشدقابلیت اطمینان از این نظر هاءزاهمیت است که پیام ها با کمترین خطا به مقصد ارسال شوند. در امنیت که بحث اصلی این پروژه می باشد با الگوریتم های مختلف رمز گزاری آشنا میشویم تا از نفوذ هکرها جلوگیری شود.

-1 – معرفی و اصطلاحات

رمزنگاری علم کدها و رمزهاست. یک هنر قدیمی است و برای قرنها بمنظور محافظت از پیغامهایی که بین فرماندهان، جاسوسان، عشاق و دیگران ردوبدل م یشده، استفاده شده است تا پیغامهای آنها محرمانه بماند.

هنگامی که با امنیت دیتا سروکار داریم، نیاز به اثبات هویت فرستنده و گیرنده پیغام داریم و در ضمن باید از عدم تغییر محتوای پیغام مطمئن شویم. این سه موضوع یعنی محرمانگی، تصدیق هویت و جامعیت در قلب امنیت ارتباطات دیتای مدرن قرار دارند و م یتوانند از رمزنگاری استفاده کنند.

اغلب این مساله باید تضمین شود که یک پیغام فقط میتواند توسط کسانی خوانده شود که پیغام برای آنها ارسال شده است و دیگران این اجازه را ندارند. روشی که تامین کننده این مساله باشد ‘ رمزنگاری ‘ نام دارد. رمزنگاری هنر نوشتن بصورت رمز است بطوریکه هیچکس بغیر از دریافت کننده موردنظر نتواند محتوای پیغام را بخواند.

رمزنگاری مخف ف ها و اصطلاحات مخصوص به خود را دارد. برای درک عمیق تر به مقداری از دانش ریاضیات نیاز است.

شناخته می شود)، آنرا با استفاده از یک کلید (رشته ای محدود از plaintext برای محافظت از دیتای اصلی (که بعنوان بیتها) بصورت رمز در م ی آوریم تا کسی که دیتای حاصله را م ی خواند قادر به درک آن نباشد. دیتای رمزشده (که شناخته می شود) بصورت یک سری ب ی معنی از بیتها بدون داشتن رابطه مشخصی با دیتای ciphertext بعنوان اصلی بنظر م ی رسد. برای حصول متن اولیه دریاف ت کننده آنرا رمزگشایی م ی کند. یک شخص ثالت (مثلا یک هکر) نوشته رمز کشف یابد، دست اصلی دیتای به کلید دانستن بدون اینکه برای تواند) s (cryptanalysi. می کند بخاطرداشتن وجود این شخص ثالث بسیار مهم است.

رمزنگاری دو جزء اصلی دارد، یک الگوریتم و یک کلید. الگوریتم یک مبدل یا فرمول ریاضی است. تعداد کمی الگوریتمقدرتمند وجود دارد که بیشتر آنها بعنوان استانداردها یا مقالات ریاضی منتشر شد ه اند. کلید، یک رشته از ارقامدودویی (صفر و یک) است که بخودی خود بی معنی است. رمزنگاری مدرن فرض م ی کند که الگوریتم شناخته شده Ircert. com P30World. com

  1. com P30World. com است یا م ی تواند کشف شود. کلید است که باید مخفی نگاه داشته شود و کلید است که در هر مرحله پیاد ه سازیتغییر می کند. رمزگشایی ممکن است از همان جفت الگوریتم و کلید یا جفت متفاوتی استفاده کند. شناخته م یشود. بصورت scrambling دیتای اولیه اغلب قبل از رمزشدن بازچینی م ی شود؛ این عمل عموما بعنوانتر، nfunctio hash مشخص شده مشخص پیش از طول به د (اشب داشته ای اندازه هر تواند می که) ار دیتا از بلوکی هااز تواند evalu hashed شود بازسازی. Hash function کاهش می دهد. البته دیتای اولیه نمی بخشی عنوان اغلب ها

از یک سیستم تایید هویت مورد نیاز هستند؛ خلاص ه ای از پیام (شامل مه مترین قسمتها مانند شماره پیام، تاریخ وو hhas ساعت، و نواحی مهم دیت ا) قبل از رمزنگاری خود پیام، ساخته

می شود.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

نمونه آماده پایان نامه مقاله درباره امنیت شبکه و وب، رمزگذاری و رمزگشایی