بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار

بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی علوم اجتماعی

دسته بندی: جزوات» سایر موارد

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 284 کیلوبایت

فهرست

عنوان صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول موضوع تحقیق

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغیر تحقیق

تعریف نظری متغیر

تعریف عملیاتی متغیر

فصل دوم چارچوب نظری تحقیق

سازگاری

اهمیت مادر در روابط متقابل مادر و کودک

ناسازگاری

عوامل موثر در پیدایش ناسازگاری

طبقه بندی کودکان و نوجوانان ناسازگار

ناسازگاری از دیدگاه مکاتب

ناسازگاری در اثر نوروزها

اختلالات خواب

اختلالات گوارشی

ناسازگاری در اثر سایکوپاتهای زودرس

ناسازگاریهای کودکان و نوجوانان در اثر سایکوزها

تفاوتهای مربوط به جنسیت در اختلالات رفتاری

اختلالات رفتاری کودکان بر حسب سن آنها

پیشینه تحقیق

فصل سوم روش تحقیق

جامعه پژوهشی

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

روش اجرا

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم نتایج تحقیق

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

کودکان دارای مادران شاغل و خانه دار

ناسازگاری در کودکان دختر و پسر

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع

پیوستها

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی مقایسه رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد کودرک خصوصی و دولتی است. نمونه این تحقیق 30 کودک دارای مادر خانه دار (60 = n) می باشد که مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقیق شرکت نمودند. برای جمع آوری داده های پژوهش، ازچک لیست رفتار ناسازگار کودکان (خودساخته) و پرسشنامه مشخصات عمومی استفاده شد. داده ها نیز با آزمون t مورد تحلیل قرار گرفت.

نتایج پژوهش نشان می دهد که بین رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی (مهدکودک) دارای مادر شاغل و خانه دار تفاوتی وجود ندارد. اما بین رفتار ناسازگار کودکان پیش دبستانی پسر و دختر تفاوت معناداری (P<0/01) بدست آمد. به عبارتی در این پژوهش میانگین رفتار ناسازگار در پسران بیشتر از دختران است.

  • بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی دارای مادر شاغل و خانه دار