ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی

مقاله با عنوان ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی

مقاله با عنوان ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی که در اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی ارائه شده آماده دانلود می باشد.

سال برگزاری: 1389

تعداد صفحه: 24

محل برگزاری: شیراز

محتویات فایل: فایل زیپ حاوی یک pdf

چکیده

امروزه نوآوری، کارآفرینی و عملکرد توجه زیادی را در سازمان ها به خود جلب کرده و دریچه نوینی را به روی آن ها گشوده است. از دیگر سو، سازمان ها، پی برده اند که می توانند از طریق ارتقای ابعاد اخلاق کاری و معنویت در سازمان، زمینه نوآوری و کارآفرینی را فراهم آورند. معنویت در سازمان ها می تواند موجبات تحقق کارآفرینی سازمانی، بهبود بهره وری، ارتقاء شاخص های مالی و افزایش عملکرد را فراهم آورد. اخلاق کاری نیز، به انجام کار مناسب و درست در سازمان، ارزش معنوی مثبت می دهد و سبب رشد سازمانی و استفاده بهینه از فرصت ها در سازمان می شود. لذا هدف از این مقاله، بررسی کارآفرینی سازمانی به عنوان نقش واسط بر عملکرد سازمان می باشد. به طوری که معنویت و اخلاق کاری به عنوان عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی بررسی می شوند و کارآفرینی به عنوان نیروی محرکه ای که عملکرد را بهبود می بخشد، مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور در این بررسی سعی شده است مدلی مفهومی با نقش معنویت و اخلاق کاری به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی ارائه گردد. امید است این مدل بتواند راهنمایی جهت تحقیقات آتی بوده و به عنوان الگویی به منظور تقویت کارآفرینی و نوآوری سازمانی از طریق توجه به ابعاد معنویت و اخلاق کاری باشد، تا سازمان ها با بهره گیری از آن عملکرد خود را بهبود بخشند.

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

ارائه مدلی مفهومی به منظور بررسی رابطه اخلاق کاری و معنویت بر کارآفرینی و عملکرد سازمانی