پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 154 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 83

پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزند وچند فرزند می باشد جامعه آماری این پژوهش کلیه کودکان تک فرزندی و چند فرزندی که در کانون خانواده و در اردبیل زندگی میکنند و نمونه شامل 40 نفر از این کودکان که با روش نمونه گیری به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار این پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی بود برای تحلیل داده ها از روش های موجود آمار استنباطی استفاده شده است. نتایج نشان داد حمایت اجتماعی در کودکان چند فرزندی بالاتر از کودکان تک فرزند است.

مقدمه

در حالی که والدین تک فرزند همواره احساس گناه می کنند چون بر این باورند که تنها فرزند آنها در طول زندگی خود احساس تنهایی خواهد کرد و به اصطلاح لوس خواهد شد. درباره تک فرزندی دو باور وجود دارد. باور نخست اینکه چند فرزندی بسیار دشوارتر از تک فرزندی است. حال آنکه تک فرزندی مشکل تر است چون والدین فقط یک فرصت تکرار نشدنی برای تربیت فرزند خود دارند و باور دوم اینکه تک فرزندی بسیار ساده تر از چندفرزندی است. به دلیل کمتر بودن هزینه ها، نبود اختلاف بین خواهر و برادرها و … حال آن که تک فرزندی مشکلات روانی خاص خود را پدید می آورد. به هر حال تک فرزندی شمشیری دو لبه است که نقاط ضعف و قوت گوناگون دارد. زندگی ماشینی باعث شده تا زوج ها به داشتن تنها یک فرزند در زندگی خود بسنده کنند. این مورد مزایا و معایبی برای والدین بچه دارد مزایای آن هزینه کمتر برای خانواده، کنترل راحت تر تک فرزند، صمیمیت عمیق والدین با تک فرزند، آرامش خانه (فرزند دیگری نیست تا با ناسازگاری آنان آرامش خانه از بین برود)، احساس امنیت و اعتماد به نفس بیشتر با تک فرزند به جهت رسیدگی بیشتر به او. و معایب آن وابستگی شدید والدین به تک فرزند (این وابستگی سبب اضطراب تک فرزند می شود وهمیشه نگران است که اگر صدمه ای به او برسد، والدین دچار لطمه روحی شدید خواهند شد)، حساسیت فراون والدین درباره رفتار وگفتار تک فرزند که او را به رفتار و گفتاری نامطلوب می کشد و لوس می شود، مراقبت بیش از حد والدین که استقلال تک فرزند را به خطر می اندازد، وابستگی شدید تک فرزند به والدین که مانع دوست یابی او در ارتباط با همسالان می شود، تأثیر منفی بر رشد تک فرزند به جهت نبودن رقابت بازی یا درگیری با برادر یا خواهر، تسلیم پذیری والدین و عدم مخالفت با تک فرزند که سبب شکنندگی و آسیب پذیری در آینده می شود و نمی تواند ناامیدی ها و فشارهای روحی را تحمل کند، برخورد بزرگانه با کودک (این کار سبب می شود جلوی بچگی کردن او گرفته شود)، ارتباط کمتر با همسالان، به جهت نبودن برادر و خواهری در منزل از ایجاد ارتباط با همسالان خجالت می کشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه پذیرش و طرد کودکان تک فرزندی و چند فرزندی در بین همسالان است.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش … 6

اهداف پژوهش … 7

هدف کلی.. 7

فرضیه ها 8

تعاریف عملیاتی و مفهومی متغیر ها 8

حمایت جتماعی.. 8

فصل دوم: ادبیات پژوهش

شخصیت شناسی براساس (چندمین فرزند بودن) 11

تک فرزندان. 11

فرزندان اول خانواده 11

فرزندان وسط خانواده 12

فرزندان آخر خانواده 13

شخصیت فرزندان و شیوه های تربیت آنان. 13

فاصله سنی مناسب بین والدین و فرزندان. 25

خطرات بارداری در سنین بالا. 26

فواید تک فرزندی.. 26

کودکان متفاوت هستند. 27

الگوی رفتاری والدین برای تک فرزندها 28

کودکان تک فرزند مستقل تر هستند. 29

برای فرزند دوم برنامه ریزی کنید. 30

عدالت را رعایت کنید. 31

ترتیب تولد فرندان. 32

تک فرزندان. 32

فرزندان اول خانواده 32

فرزندان وسط خانواده 33

فرزندان آخر خانواده 34

معایب یکی بودن. 35

ویژگی های تک فرزندان. 37

جلوگیری از انزوای تک فرزندان. 38

چند فرزندی بهتر است یا تک فرزندی.. 39

مشکلات تربیتی تک فرزندها 43

معایب تک فرزندی.. 45

راه حل مشکلات تک فرزندها 45

جلوگیری از مشکلات تک فرزندی.. 47

آیا تک فرزندی کار درستی است؟ . 49

انواع حمایت اجتماعی.. 51

حق ما و ارزش های اخلاقی.. 52

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش تحقیق. 55

جامعه آماری.. 55

نمونه و روش پژوهش … 55

ابزار پژوهش … 56

مقیاس حمایت اجتماعی.. 56

روش تجزیه و تحلیل داده ها 57

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول: آمار توصیفی.. 59

آمار استنباطی.. 62

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری.. 67

محدودیت های پژوهش … 69

پیشنهادات.. 70

منابع و ضمایم. 71

  • مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی
  • پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی
  • پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان
  • حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی
  • پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

پایان نامه مقایسه حمایت اجتماعی در کودکان تک فرزندی و چند فرزندی