بررسی رابطه بین استرس شغلی، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان

دسته: روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل: word

حجم فایل: 122 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 73

پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی

بررسی رابطه بین استرس شغلی، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی استرس شغلی، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان مقطع متوسطه میباشد که در این روش از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل مقطع متوسطه شهر اردبیل میباشد. نمونه پژوهش شامل100 معلم که بهروش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی (کلدبرگ، 1972) پرسشنامه رضایت شغلی (اسمیت وهمکاران، 1969) وپرسشنامه استرس شغلی استفاده شده است. این ابزارها از لحاظ روانسنجی دارای اعتبار وپایایی قابل توجه بودند وبرای تجزیه داده ها ازروش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) وآمار استنباطی (همبستگی پیرسون) استفاده شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین استرس شغلی، رضایت شغلی با سلامت روان رابطه معنا دار وجود دارد.

کلمات کلیدی: رضایت شغلی – سلامت روانی- استرس شغلی

مقدمه

همواره نحوه کار افراد ومحیط آن میتواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیرگذار باشد ودر نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری ایشان میگردد.

زندگی لاجرم ما را در مواجهه با محرکهای تنش زا قرار میدهد وفشار روانی بسیار کم که فشار روانی خفیف نامیده میشود، می تواند به اندازه فشار روانی بسیار زیاد که فشار روانی شدید نامیده میشود برای ما نامطلوب باشد. همچنین فشار روانی میتواند زندگی را سرشاراز چالش و تهییج سازد هنگامی که خواستهای یک موقعیت با توانائیهای ما کاملا جور درآیند میتوانیم یک حالت شنگولی را که غرق شدن در کار نامیده میشود، تجربه کنیم. در این حالت حداکثر کارایی را داشته وخود را با لذت در کارمان غرق میکنیم. اکثر تحقیقات نشان میدهد که نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان ها وشکستها، سلامت روان رابالا می برد. درحالی که بدبینی تأثیرمنفی برآن دارد.

افکار ما به طور زیادی بر مشکلات هیجانی و شخصی مان تأثیر میگذارند. افکار منفی در خلق منفی وافسردگی رایج است وافکار مثبت دراحساسات خوب وشاد نقش دارد، در بسیاری از بررسی ها معلوم شده است که محیط بر کارکرد روانی ما تأثیر میگذارد. یکی از مشکلات ناشی از محیط کار، موضوع استرس می باشد که اگر به مدت زمان طولانی وبه طور وسیع توسط شخص احساس شود، احتمال دارد نشانه ها شکل قطعی به خود بگیرد وبه مرحله فرسودگی زیاد بیانجامد.

بنابراین پدیده رایج محیط های شغلی امروزی موضوع استرس شغلی می باشدوآن به فشار روانی در محیطهای شغلی اسناد میشود که امروزه اقدامات فراوانی برای پیشگیری از آن در دست اجراست.

آموزش وپرورش به عنوان سازمانی بسیار گسترده ومهم نقش بسیار حساسی در ایجاد توانایی وآسان سازی فرآیند رشد وبالندگی نوجوانان دارد.

فهرست مطالب

فصل اول

چکیده v

مقدمه 1

بیان مسأله 4

ضرورت واهمیت تحقیق 6

اهداف تحقیق: 8

اهداف جزئی 8

فرضیه های پژوهش 8

تعریف نظری وعملیات متغیرها 9

فصل دوم

الف) رضایت شغلی 12

عوامل مؤثرو مرتبط با رضایت شغلی 16

ناخشنودی شغلی وپرخاشگری 19

اندازه گیری رضایت شغلی 21

واکنشهای نگرشی وعاطفی رضایت شغلی واز خود بیگانگی 24

ازخود بیگانگی 24

ناتوانی 26

بیهود گی 26

بی هنجاری 26

انزوای اجتماعی 27

ازخود بیزاری 27

نظریه های رضایت شغلی 30

نظریه کامروائی نیازی: 30

نظریه گروه مرجع 31

نظریه انگیزشی-بهداشتی هرزبرگ 32

ب) استرس شغلی 33

ج) سلامت روان 37

بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روانشناسی 39

تحقیقات انجام شده در داخل کشور 44

فصل سوم

طرح کلی پژوهش 49

جامعه آماری 49

نمونه وروش نمونه گیری 49

ابزار پژوهش 50

روش اجرا 50

پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت 50

پرسشنامه سلامت روان کلدبرگ (1972) 50

پرسشنامه استرس شغلی 52

روش تجزیه و تحلیل داده ها 52

یافته های جمعیت شناختی 53

فصل چهارم

یافته های توصیفی 55

یافته های استنباطی 56

فصل پنجم

بحث ونتیجه گیری 60

محدودیت ها 63

پیشنهاد ها 64

منابع 65

  • پایان نامه کارشناسی روانشناسی بالینی
  • بررسی رابطه بین استرس شغلی، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان
  • بررسی رابطه بین استرس شغلی، رضایت شغلی
  • بررسی رابطه بین استرس شغلی
  • بررسی رابطه بین استرس شغلی، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی رابطه بین استرس شغلی، رضایت شغلی با سلامت روان در معلمان