بررسی خصوصیات، نحوه طراحی و نحوه پاسخگویی سوالات چند گزینه ای سنجش و اندازه گیری

دسته: آموزشی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 82 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 43

بررسی خصوصیات، نحوه طراحی و نحوه پاسخگویی سوالات چند گزینه ای سنجش و اندازه گیری در 43 صفحه ورد قابل ویرایش

نام درس: سنجش و اندازه گیری

عنوان درس: سئوالات چند گزینه ای

هدف کلی: آشنایی دانشجویان با سوالات چند گزینه ای

مقدمه: پرسشها بهترین راه انگیزش افکار و فعالیت های فراگیران است و برای تحریک و برانگیختن فکر، سنجش میزان اطلاعات آموخته شده و وادار کردن فراگیران به فعالیت های بیشتر بکار می روند. یکی از انواع آزمون و پرسش ها، آزمون های چند گزینه ای است. ابتکار و مهارت در گنجاندن مفاهیم در یک مسئله خاص در سوالات چند گزینه ای به گونه ای که طراحی این نوع سوالات را نیازمند به دقت و اطلاع کافی از خصوصیات و چگونگی طراحی می کند.

اهداف رفتاری: پس از پایان این درس دانشجو باید قادر باشد:

 1. ساختار سئوالات چند گزینه ای را توصیف کند.
 2. چگونگی طراحی یک سئوال چند گزینه ای را تشریح کند.
 3. خصوصیات تنه (stem) در سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد.
 4. خصوصیات گزینه ها در سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد.
 5. قراردادن محل پاسخ صحیح (در گزینه ها) را مورد بحث قرار دهد.
 6. ارزیابی سطوح مختلف یادگیری توسط سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد

7. راه حل های پیشنهادی جهت کاهش احتمال حدس زدن پاسخ صحیح در سوالات چند گزینه ای را مورد بحث قرار دهد.

 1. نحوه نمره گزاری در سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد.
 2. امتیازات سوالات چند گزینه ای را بر شمارد

10. معایب سوالات چندگزینه ای را بنویسد.

11. میزان اعتبار سوالات چند گزینه ای را مورد بحث قرار دهد.

12. راههای سنجش روایی سوالات چند گزینه ای را توضیح دهد.

13. درجه دشواری یک سوال چند گزینه ای را تعیین کند.

14. درجه تمیز یک سوال چند گزینه را مشخص کند.

نحوه تدریس: تدریس این درس بصورت سخنرانی، بحث و پرسش و پاسخ و به مدت 90 دقیقه و با استفاده از وسائل سمعی وبصری (اورهد) انجام خواهد شد.

تکالیف فراگیران: مشارکت فعال در بحث و پرسش حین تدریس، همچنین در جمع بندی و ارزشیابی پایان کلاس

نحوه ارزشیابی: امتحان پایان ترم + حضور و غیاب (حضور ذهنی و فیزیکی فراگیر)

منابع:

 1. ثراندایک رابرت؛ «روان سنجی کاربردی»؛ هومن حیدر علی؛ دانشگاه تهران؛ چاپ سوم

2. جاسبی عبدالله؛ «روش تدریس و فن کلاس داری»؛ چاپ دوم؛ تهران؛ دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی؛ 1382

 1. خورشیدی عباس؛ «روشها و فنون تدریس»؛ چاپ اول؛ تهران؛ یسطرون؛ 1381
 2. رهبار دار شکسته حمید؛ «ارزشیابی در آموزش و پروش»؛ رشد معلم؛ دوره نوزدهم؛ شماره 7؛ فروردین 1380
 3. شریفی حسن پاشا؛ «اصول روان سنجی و روان آزمایی»؛ چاپ چهارم؛ تهران؛ انتشارات رشد، پاییز 1375
  1. Attali. yigal , Bar- hillel. maya; ‘guess where: the position of correct answer in multiple- choice test items as a psychometric variable’ ; jem, washington ; summer 2003; vol. 40 , iss 2; pg 109.
  2. Delgado. Ana. R ; prieto. Gerardo; ‘the effect of item feedback on multiple – choice test responses’; British Journal of psychology; london; feb 2003; vol 94. Part 1; pg73.
  3. Higgins, Edwina; Tatham. Laura; ‘Assessing by multiple choice question (mcQ) tests’ ; university of warwick; 23 october 2003.
  4. Paxton. Morgan; ‘assessment and evaluation in higher education’ ; Bath ; jun 2000. Vol. 25 ; iss. 2 ; pg. 109, 11 pgs.
  5. Tanner. David E; ‘multiple choice items: pariah, panacea or neither of the above ‘; American secondary Education; spring 2003. Vol 31 , ISS ; pg 27.

مقدمه:

پرسش یکی از قابل انعطاف ترین تدابیر آموزش است هنگامی که در آموزش از پرسش ها به شیوه ای ماهرانه استفاده شود، وسیله رسیدن به بسیاری از هدف های آموزش قرار می گیرد و نتیجه بخش خواهد بود. پرسشها بهترین راه انگیزش افکار و فعالیتهای شاگردان اند و برای تحریک و برانگیختن فکر، سنجش میزان اطلاعات آموخته شده و وادار کردن شاگردان به فعالیت های بیشتر بکار می روند. گفته شده است که خوب پرسش کردن، خوب درس دادن است. (2) هدف از سنجش و ارزیابی تعیین آثار برنامه آموزشی و تعیین تغییراتی است که براثر آموزش در شاگران به وجود آمده است. (4)

معلمان در فرآیند آموزش، از آزمون ها بهره می گیرند.

تعریف آزمون: آزمون وسیله ای است عینی و استاندارد شده که برای اندازه گیری رفتار یا خصایص آدمی بکار می رود.

دراین تعریف، منظور از عینی آن است که روش اجرا، نمره دادن و تعبیر و تفسیر نتایج آزمون براساس قواعد معین و مشخص صورت می گیرد و قضاوت و نظر شخص در آنها بی تاثیراست. (5)

هر یک از پرسش های آزمون، یکی از هدف های یادگیری را در رابطه با محتوای مواد آموزشی اندازه می گیرد و آزمونی که ساخته می شود نمونه ای از تمامی هدف های آموزشی درس مورد نظر را ارزشیابی می کند و آنچه که مهم است تعریف دقیق حیطه مورد ارزشیابی است.

 • هرآزمون کتبی یا شفاهی از سوالات مختلفی تشکیل شده است:

1. پاسخ صحیح را از بین جواب های داده شده به این سوالها انتخاب کنند که این نوع سوالات را آزمون های انتخاب کردنی گویند.

 1. برای یک سوال معین پاسخ فراهم کنند (سوالات جواب دادنی)
 • انواع سئوالات انتخاب کردنی (گزیده پاسخ یا عینی):

آزمون های چند گزینه ای

ازمون های جور کردنی

آزمون های صحیح غلط

سوالات چند گزینه یا mcQ (multiple choice Questioning) چیست؟ بعنوان انتخاب از یک لیست پاسخ های احتمالی» تعریف شده است (8)

سوالات چند گزینه ای در چه مواردی کاربرد دارد؟

درصورتیکه سوالات چند گزینه ای خوب تهیه شده باشند. می توانند آزمون مؤثر و کارایی باشند استفاده سوالات تستی چند گزینه ای در موارد زیر مناسب اند:

 1. منظور ارزیابی عملکرد (perfomance) دانشجویان
 2. می تواند برای تمرین و مرور مطالب و self- assessment (خود ارزیابی)
 3. در ارزیابی اولیه دانشجو قبل از آموزش مطلب (8)

خصوصیات سئوالات چند گزینه ای:

هر سوال چند گزینه ای از دو قسمت ساخته شده است:

تنه یا ساقه (stem) که مسئله را عرضه می کند.

گزینه ها (obtions)

تنه (stem) سوال به دو شکل نوشته می شود:

جمله نا تمام

جمله استفهامی

البته نوشتن سئوالات استفهامی ساده تر است ولی جمله ای که بصورت ناتمام است درجه دشواری بیشتری دارد.

در این نوع سئوالات هر پرسش با چند پاسخ (گزینه) پیشنهادی همراه است و معمولاً یک گزینه صحیح است مگر اینکه صحیح ترین پاسخ مد نظر باشد که می تواند همه گزینه ها به نوعی صحیح باشد و پاسخ سوال گزینه صحیح تر است.

تعداد گزینه ها ممکن است 3، 4، 5 یا 6 گزینه باشد. اما متداولترین نوع پرسشهای چند گزینه ای پرسش های چهارگزینه ای است.

باید توجه داشت که پرسشهای چند گزینه ای همیشه بصورت کلامی نوشته نمی شوند بلکه در بعضی موارد (بویژه دردروس ریاضی و علوم) می توان از گزینه های تصویری نیز استفاده کرد (5)

مثال : در کدامیک از تصویرهای زیر خط کش به حال تعادل می ایستد:

الف)

ب)

ج)

د)

هدف از طرح سئوال:

هدف تست ساز این است که امتحان شونده را در پاسخ دادن به سئوالهای تست به تلاش جدی وا دارد بدون آنکه در وی تشویش و اضطراب بوجود آورد. این امر مستلزم برقراری نوعی تعادل توام با ظرافت است زیرا افراد مختلف از نظر واکنش نسبت به تست ها به گونه قابل ملاحظه ای متفاوت هستند (1)

قبل از طراحی سئوالات چند گزینه ای به چه نکاتی باید توجه داشت؟

سعی در ارزیابی در چه سطحی از یادگیری هستیم، سئوالات چند گزینه ای می تواند سطح دانش را ارزیابی کند و در صورتیکه سوالات به دقت طراحی شود یادگیری در سطح ادراک و کاربرد را نیز می تواند بسنجد ولی مهارت های شفاهی و نوشتاری با این آزمون قابل ارزیابی نیست.

توسط چه کسی سئوالات تصحیح و نمره گذاری می شود؟ کارمندان- دانشجویان- استادان و …

نمره گذاری آزمون چگونه است؟ آیا نمره منفی برای پاسخ غلط در نظر گرفته می شود.

چگونه سئوالات را pilot کنیم؟ pilot کردن سوالات جهت مشخص کردن درجه دشواری و صحت سوالات لازم است و بهتر است سئوالات از نظر مشکل بودن، جامع بودن، خوانا بودن بطور جداگانه و تک تک بررسی شوند.

قبل از شروع به نوشتن هر سوال آنچه که سعی دارید بسنجید (اهداف) را مشخص کنید. (8)

است. (5 و 1)

مدت پاسخگویی به سوالات چند گزینه ای:

یکی از عناصر مهم از استراتژی اجرای آزمون که می بایست در راهنمای تست ذکر شود مشخص کردن مدت امتحان می باشد. ملاحظات عملی نشان می دهند که همه این آزمون ها باید در یک زمان محدود اجرا شود. تعدادی از آزمون ها بطور قطع از نوع آزمون سرعت (speeded test) است و سرعت درپاسخگویی جزء ذات و ماهیت آنها است. در بیشتر موارد حد زمانی طوری معین می شود که بیشتر امتحان شوندگان وقت کافی داشته باشند که تقریبا به همه سوالها یا دست کم به همه سوالهایی که جواب آنها را می دانند پاسخ دهند اگر آزمون از نوع سرعت باشد امکان شوندگان را باید از این واقعیت آگاه ساخت که به سرعت عمل کنند حتی اگر وقت امتحان نسبتاً آزاد باشد عاقلانه خواهد بود که به آنها تعلیم داده شود که وقت خود را در مورد یک سوال منفرد تلف نکرده و به سوال بعدی بپردازند و چنانچه وقت اجازه دهد دوباره به سوالهایی که درباره آنها با مشکل روبرو بوده اند رجوع کنند. (1)

امتیازات سوالات چند گزینه ای

 1. برای اندازه گیری همه سطوح یادگیری در طبقه بندی حیطه شناختی، به غیر از ترکیب و ارزشیابی مناسب است.
 2. در آن پاسخ ها کاملاً کنترل شده است و دانشجویان پاسخ صحیح را فقط با علامت گذاری مشخص می کنند.
 3. نمره گذاری پاسخ ها عینی و دور از قضاوت فرد تصحیح کننده است.
 4. عواملی مانند تسلط بر بیان مطالب توانایی نوشتن و زیبا نویسی در ارزشیابی آن بی اثر است.
 5. این نوع آزمونها پوشش بیشتری را در مورد دروس تدریس شده می دهد و validity (روایی) خوبی دارد.
 6. تصحیح و نمره گذرای آزمون به سهولت و سرعت انجام می گیرد.

7. تصحیح آزمون می تواند توسط افراد دیگر (با استفاده از کلید و پاسخنامه) انجام شود در حالیکه در آزمون های نوشتاری اینگونه نیست.

 1. نمرات امتحان از ثبات و دقت بیشتری برخوردار است (اعتبار آن بالاست).
 2. عادت صحیح مطالعه را در زمینه یادآوری و تجزیه و تحلیل و تفسیر تقویت می کند.

10. بعلت مختصر بودن پرسش های آزمون چند گزینه ای می توان تعداد زیادی ا ز آنها را در یک تست جای داد.

11. می توان پرسشها را به طور مساوی بین موضوعات مختلف تقسیم کرد و نمونه کامل تری برای هر تست بدست آورد و این مطلب باعث می شود کسی که فقط موضوع معینی را مطالعه کرده است، نتواند نمره خوبی بگیرد در نتیجه نمره امتحانات تستی خوب اغلب دقیق تر از نمره امتحانات تشریحی است.

12. در مواردیکه زمان امتحان محدود است و یا آزمون های سرعت (speded- test) مورد استفاده است.

 • دانلود مقاله سوالات چند گزینه ای
 • تحقیق سوالات چند گزینه ای
 • نحوه طراحی
 • بررسی خصوصیات
 • نحوه پاسخگویی
 • خصوصیات
 • سنجش و اندازه گیری
 • بررسی خصوصیات، نحوه طراحی و نحوه پاسخگویی سوالات چند گزینه ای سنجش و اندازه گیری
 • خصوصیات
 • دانلود تحقیق سوالات چند گزینه ای
 • نحوه طراحی و نحوه پاسخگویی سوالات چند گزینه ای سنجش و اندازه گیری
 • نحوه طراحی
 • نحوه پاسخگویی
 • خصوصیات
 • نحوه طراحی
 • نحوه پاسخگویی
 • سوالات چند گزینه ای

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی خصوصیات، نحوه طراحی و نحوه پاسخگویی سوالات چند گزینه ای سنجش و اندازه گیری