بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس دانشجویان دختر و پسر

دسته: روان شناسی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 187 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 109

پژوهش حاضر، با نام «بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس» که با هدف یافتن رابطه بین عزت نفس و منبع کنترل در پسران و دختران دانشجو وهمچنین یافتن تفاوت منبع کنترل و عزت نفس بین دانشجویان دختر و پسر , انجام شد. طرح پژوهش: این پژوهش به روش همبستگی پیرسون انجام شد.

جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش دانشجویان دختر و پسر بوده و نمونه انتخاب شده نیز 80 نفر از دانشجویان که شامل40 دختر و 40 پسر بوده است و روش نمونه گیری نیز نمونه گیری در دسترس است.

روش آماری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت ٬با توجه به این که پژوهش دارای دو متغییر بوده که هر کدام نیز دارای دو بعد بودند روش همبستگی پیرسون بود. نتیجه گیری: در تجزیه و تحلیل داده ها که از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد نتیجه حاصل شد که:

1 – بین منبع کنترل و عزت نفس دختران رابطه وجود دارد.

2 – بین منبع کنترل و عزت نفس دختران و پسران دانشجو رابطه معنا داری وجود ندارد.

3 – بین عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.

4 – بین منبع کنترل دختران و پسران دانشجو تفاوت معنا داری وجود ندارد.

فهرست مطالب

چکیده6

فصل اول: کلیات پژوهش … 1

1-1- مقدمه2

1-2- بیان مسئله: 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

1-4- اهدف پژوهش: 9

1-5- سئوالات پژوهش: 9

1-6- فرضیه های تحقیق: 9

1-7- متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی آنها10

فصل دوم: ادبیات پژوهش … 11

2-1- مقدمه: 12

2-2- پیشینه نظری12

2-2-1- منبع کنترل12

2-2-2- رویکرد ها و نظریه های متفاوت درباره وضع کنترل: 13

2-2-3- تاریخچه، نظریه راتر: 14

2-2-4- مفاهیم اساسی نظریه یادگیری اجتماعی: 15

2-2-5- انتظار: 16

2-2-6- تقویت گذشته و تعمیم16

2-2-7- ارزش تقویت17

2-2-8- موقعیت روان شناختی17

2-2-9- آزادی حرکت: 18

2-2-10- کمترین سطح هدف: 19

2-2-11- تفاوتهای فردی: 19

2-2-12- واکنش در برابر از دست دادن کنترل: 20

2-2-13- منبع کنترل: 21

2-2-14- تصور راتر درباره انسان27

2-3- نظریه روانشناسان و جامعه شناسان درباره عزت نفس28

2-3-1- نظرات دیگر روانشناسان در ارتباط با عزت نفس41

2-3-2- نقش خانواده در شکل گیری عزت نفس: 50

2-3-3- نقش پدر خانواده و تاثیر آن بر عزت نفس کودکان: 52

2-3-4- کمک تخصصی برای افزایش عزت نفس: 53

2-4- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج54

فصل سوم: روش پژوهش … 57

3-1- مقدمه: 58

3-2- طرح پژوهش: 58

3-3- جامعه مورد پژوهش: 58

3-4- نمونه روش نمونه گیری: 58

3-5- ابزار تحقیق58

3-5-1- آزمون منبع کنترل58

3-5-2- آزمون عزت نفس60

3-6- روش اجراء پژوهش62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها63

4-1- مقدمه64

4-2- یافته های مربوط به سئوال پژوهش64

4-3- بررسی و تحلیل فرضیات پژوهش66

4-4- آمار گروه ها68

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری71

5-1- مقدمه72

5-2- خلاصه72

5-3- نتیجه گیری از فرضیه ها73

5-4- نتیجه یافته ها75

5-5- پیشنهادات75

5-5-1- پیشنهادات پژوهش: 75

5-5-2- پیشنهادات به محققان بعدی76

5-5-3- پیشنهادات کابردی76

5-6- محدودیت های پژوهش77

5-6-1- محدودیت در دسترس پژوهشگر77

5-6-2- محدودیت غیر دسترس پژوهشگر77

منابع و مآخذ.. 78

ضمائم. 81

مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی) 82

مقایس عزت نفس کوپر اسمیت88

کلید تست کوپراسمیت «اعتماد به نفس» 92

  • بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس دانشجویان دختر و پسر
  • برونی
  • عزت نفس
  • منبع کنترل
  • دانشجویان
  • درونی

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

بررسی رابطه منبع کنترل (درونی- برونی) با عزت نفس دانشجویان دختر و پسر