تحقیقی در مورد بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

دسته: علوم اجتماعی

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 37 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 45

تحقیقی در مورد بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان

چکیده تحقیق

دراین تحقیق به بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان می پردازیم رضایت شغلی را نگرش آگاهانه مثبت و کلی فرد نسبت به شغل خویش تعریف نموده و سپس به تعاریف مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته می شود.

عوامل متعددی را به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق که در ارتباط با متغیر تابع رضایت شغلی دارند را شناسایی و پیرامون هر کدام بحث نظری و نتایج تحقیقات گذشته بیان می شود. به طور کلی متغیرها و عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی در سه حوزه فردی و انگیزشی , سازمانی و اجتماعی دسته بندی شده و سپس تمامی متغیرهای مورد نظر در قالب یک مدل منسجم , در ارتباط با متغیر تابع قرار گرفته که هر رابطه نشاندهنده یک فرضیه تحقیق می باشد.

جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کارخانه راد فرمان که با شیوه نمونه گیری تصادفی و بر اساس محاسبات انجام شده از آن 110 نفر به عنوان نمونه گرفته شده است.

پس ازجمع آوری اطلاعات مورد نیاز , ابزار آماری متناسب با فرضیه های تحقیق که مهم ترین آنها تحلیل رگرسیون , آزمون Oneway وF می باشند به کار گرفته شده و نهایتا دیاگرام مسیر , جهت تاثیر گذاری متغیرها بر روی متغیر تابع می باشد.

نتایج نشان می دهد که میانگین میزان رضایت شغلی بین کارکنان 06/2 میباشد که حاکی از آن است که کارکنان در حد متوسط رضایت دارند.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق

مقدمه

طرح مساله

عوامل موثر بر رضایت شغلی کدامند؟

اهمیت موضوع

اهداف تحقیق

فرضیات تحقیق

تعریف عملیاتی

رضایت شغلی

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

1- کاروشغل

2- نگرشهای شغلی (Job Attituds)

3- انگیزش (Motivation)

4- رضایت شغلی

5- کارمند و سازمان

مدل نظری تحقیق

پیشینه تحقیق

ابعاد رضایت شغلی

رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته

نظریات جامعه شناسان و رضایت

الگوی پارسونز

نظریه نیازها

نتیجه گیری و جمع بندی نظریات

عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی

متغیرهای شخصی

1- سن

2- جنس

3- تحصیلات

حقوق و دستمزد

روش انجام تحقیق

واحد تحلیل

جامعه آماری

نمونه گیری

حجم تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها

نمونه

تعریف عملیاتی رضایت شغلی و شیوه سنجش آن

نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی

آمار توصیفی

مقدمه

توصیف آماری ویژگیهای کلی نمونه تحقیق

ضرایب همبستگی کلیه متغیرهای تحقیق

تحلیل دو متغیری و رگرسیون چند متغیری

آزمون فرضیه 1

آزمون فرضیه 2

آزمون فرضیه 3

آزمون فرضیه 4

آزمون فرضیه 5

خلاصه آزمون فرضیات تحقیق

خلاصه تحقیق

نتیجه گیری پیشنهادات کاربردی

1- کنترل و رضایت

2- عدالت توزیعی

مشکلات تحقیق

فهرست منابع

 • نظریات جامعه شناسان و رضایت
 • ابعاد رضایت شغلی
 • نتیجه گیری و جمع بندی نظریات
 • تعریف عملیاتی رضایت شغلی و شیوه سنجش آن
 • نظریه نیازها
 • رضایت شغ
 • عوامل دیگر موثر بر رضایت شغلی
 • تحقیقی در مورد بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان
 • دانلود پروژه بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر برآن
 • الگوی پارسونز
 • رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته
 • متغیرهای شخصی
 • بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد

برای دانلود این فایل اینجا کلیک نمایید

The PDF version of this page!

تحقیقی در مورد بررسی میزان رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن در کارخانه راد فرمان